Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠOLSKA SHEMA

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe

 

e-pošta:solsko-sadje.aktrp(at)gov.si

 

telefon: 01 580 77 92

 

faks: 01 478 92 00

 

 

Šolska shema je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka

 


Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah.
Šole se morajo ob prijavi v novo Šolsko shemo odločiti, ali bodo razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje.

 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE ŠOLSKE SHEME

 

Seznam povprečnih cen za šolsko leto 2018/2019

 

Podrobneje:

 

 

Podrobnosti o elektronskem vnosu in oddaji vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli najdete v NAVODILIH, kjer se nahaja tudi POOBLASTILO.

 

 

NOVO: Navodila za elektronski vnos in oddajo zahtevkov za pomoč šoli

 

 

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO:

 1. 31. marec  oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanje do 31. 12. preteklega leta)
 2. 30. junija - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 1. tekočega leta do 31. 3. tekočega leta)
 3. 24. september - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 4. tekočega leta do 24. 6. tekočega leta)

 

 

NAMEN UKREPA

Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

 

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

ODOBRITEV ŠOL

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v shemo.Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) ji dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

 

Podrobneje>>

 

IZPLAČILA

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

 

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.


Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

 

Podrobneje>>

 

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI ŠSH NA ŠOLI

V okviru ukrepa ŠSH bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) skladno z Uredbo Komisije, izvajal tudi vrednotenje učinkovitost ukrepa ŠSH. Spremljati želimo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov kot posledico učinkov ŠSH.

                                                                                                     

 

 

Podrobneje>>

 

SPREMLJAJOČE IZOBRAŽEVALNE OZ. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Šola mora izvesti spremljevalne oz. izobraževalne dejavnosti za učence, zaželjeno je da vključi tudi delavce šole in starše.

 

Podrobneje>>

PRAVNE PODLAGE

  • Uredba o izvajanju šolske sheme (Ur. list RS, št. 26/17),
  • Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013),
  • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013),
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017),
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017).

   

   


   

   

UPORABNO

DOVOLJENI PROIZVODI

IZDELAVA PLAKATA

POVEZAVE

Spletna stran SŠSZ

Ta spletna stran je namenjena obveščanju javnosti o EU shemi šolskega sadja in zelenjave v Sloveniji. Obsega širše informacije za učitelje, otroke in njihove starše ter pridelovalce sadja in zelenjave: od novic, izobraževalnih vsebin, receptov in drugih zanimivosti s kmetijskega in zdravstvenega področja sadja in zelenjave. Nudi e-novice in ima povezavo na Facebook.
 

Spletna stran>>

Kmetijsko gozdarska zbornica

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice ponuja koristne povezave do kmetij, ki so pripravljene dobavljati sadje in zelenjavo. Prav tako pa ponuja povezave do izobraževanj, ki jih organizirajo lokalne izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice.

 

Spletna stran>>

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja vrednotenje Šolske sheme.

 

Spletna stran>>

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Šolska shema predstavlja dodatek k redni šolski prehrani in omogoča šolam, da učenci zaužijejo še več sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

 

Spletna stran>>

Ministrstvo za zdravje

Osnovne šole lahko v postopku izvedbe Šolske sheme k sodelovanju povabijo tudi strokovnjake s področja javnega zdravja iz njihove okolice. V kolikor potrebujejo strokovno pomoč s področja prehranskih priporočil, svetovanja o zdravi prehrani ter o pomenu uživanju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov se lahko obrnejo na regijske zavode za zdravstveno varstvo, katerih povezave so razvidne v spodnjem seznamu.

 

Spletna stran>>

Evropska Šolska shema s finančno pomočjo Evropske unije

Spletna stran EK