Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNI PREDPISI

SPLOŠNI PREDPISI

Zakoni

 • Zakon o državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 113/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 47/2013)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013)
 • Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1 (Uradni list RS, št. 98/2004 - uradno prečiščeno besedilo UPB-1, 61/2006-ZEPT)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB2)
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja - ZUNEO (Uradni list RS, št. 93/2007)

 

 

Podzakonski predpisi

 

Uredbe

 

 

Pravilniki

 

 • Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov (Uradni list RS, št. 43/2005, 49/2007)
 • Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009)
 • Pravilnik o določitvi spletnega naslova za elektronsko objavljanje dokumentov po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2008)
 • Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/2006, 100/2010)
 • Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005, 47/2008, 58/2010)
 • Pravilnik o stroških v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 86/2005)
 • Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu (Uradni list RS, št. 31/2007)
 • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/2003, 7/2006)
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/2006, 124/2007, 122/2008, 1/2010, 68/2010)

 

Kodeks

 

 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)

FINANČNI PREDPISI

Zakoni

 • Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4)
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)(Uradni list RS, št. 96/20104/2011, 45/2011 Odl.US: U-I-1/11-15)
 • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) (Uradni list RS, št. 59/2010)
 • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B)
 • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4)
 • Zakon o dohodnini -  ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju -ZIZ-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo UPB4, 93/20076/2008 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 51/2010, 26/2011)
 • Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja- ZPVPJN (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D)
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti - ZPOMZO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 11/2007 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010)

 

Podzakonski predpisi

 

Uredbe

 

 • Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada,  s strani držav članic (Uradni list RS, št. 52/2011)
 • Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/2004, 22/2007)
 • Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/2004)
 • Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 58/2007)
 • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)
 • Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/2004, 48/2004, 87/2004, 39/2005, 7/2006)
 • Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/2008)

 

Pravilniki

 

 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007- ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011)
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010 (Uradni list RS, št.104/2010)
 • Pravilnik o izločanju dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 77/2002)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/2006, 46/2007, 102/2007, 28/2009, 101/2011)

 

Navodila

 

 • Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine(Uradni list RS, št. 99/2001, 110/2004, 123/2008)
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2000)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2011)

ODNOSI Z JAVNOSTJO

 

Zakoni

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 117/2006-ZDavP-2)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo)

Podzakonski predpisi

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)