Skoči na vsebino

SPLOŠNI PREDPISI

SPLOŠNI PREDPISI

Zakoni

 • Zakon o državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 113/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 47/2013)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013)
 • Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1 (Uradni list RS, št. 98/2004 - uradno prečiščeno besedilo UPB-1, 61/2006-ZEPT)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB2)
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja - ZUNEO (Uradni list RS, št. 93/2007)

 

 

Podzakonski predpisi

 

Uredbe

 

 

Pravilniki

 

 • Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov (Uradni list RS, št. 43/2005, 49/2007)
 • Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009)
 • Pravilnik o določitvi spletnega naslova za elektronsko objavljanje dokumentov po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2008)
 • Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/2006, 100/2010)
 • Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005, 47/2008, 58/2010)
 • Pravilnik o stroških v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 86/2005)
 • Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu (Uradni list RS, št. 31/2007)
 • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/2003, 7/2006)
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/2006, 124/2007, 122/2008, 1/2010, 68/2010)

 

Kodeks

 

 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)

FINANČNI PREDPISI

Zakoni

 • Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4)
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)(Uradni list RS, št. 96/20104/2011, 45/2011 Odl.US: U-I-1/11-15)
 • Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) (Uradni list RS, št. 59/2010)
 • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B)
 • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4)
 • Zakon o dohodnini -  ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju -ZIZ-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo UPB4, 93/20076/2008 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 51/2010, 26/2011)
 • Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja- ZPVPJN (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D)
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti - ZPOMZO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 11/2007 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010)

 

Podzakonski predpisi

 

Uredbe

 

 • Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada,  s strani držav članic (Uradni list RS, št. 52/2011)
 • Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/2004, 22/2007)
 • Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/2004)
 • Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 58/2007)
 • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)
 • Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/2004, 48/2004, 87/2004, 39/2005, 7/2006)
 • Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/2008)

 

Pravilniki

 

 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007- ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011)
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010 (Uradni list RS, št.104/2010)
 • Pravilnik o izločanju dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 77/2002)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/2006, 46/2007, 102/2007, 28/2009, 101/2011)

 

Navodila

 

 • Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine(Uradni list RS, št. 99/2001, 110/2004, 123/2008)
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2000)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2011)

ODNOSI Z JAVNOSTJO

 

Zakoni

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 117/2006-ZDavP-2)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo)

Podzakonski predpisi

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)