Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI EU S PODROČJA KMETIJSTVA

Programsko obdobje 2014-2020

SPLOŠNE UREDBE

 • Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

 • Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

 • Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

 • Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008

 • Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 367/2014 z dne 10. aprila 2014 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

 • Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (1)

 • Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 834/2014 z dne 22. julija 2014 o določitvi predpisov za uporabo skupnega okvira spremljanja in vrednotenja skupne kmetijske politike

 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. septembra 2014 o vzorcu sporazuma o financiranju za prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja skupnim finančnim instrumentom za neomejeno jamstvo in listinjenje v korist malih in srednjih podjetij

 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi

 • Izvedbena uredba komisije (EU) št. 1067/2014 z dne 3. oktobra 2014 o obliki in vsebini računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in pripravo napovedi

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1089/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 367/2014 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. novembra 2014 o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja in mreže Evropskega partnerstva za inovacije ter razveljavitvi Sklepa 2008/168/ES

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1259/2014 z dne 24. novembra 2014 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2014, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

 • Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/141 z dne 29. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 367/2014 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/583 z dne 13. aprila 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja in preglednosti

 • Uredba Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/775 z dne 18. maja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede potrditve skladnosti

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1076 z dne 28. aprila 2015 o določitvi dodatnih pravil o nadomestitvi upravičenca in o s tem povezanih obveznostih ter minimalnih zahtev, ki jih je potrebno vključiti v sporazume o javno-zasebnih partnerstvih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1516 z dne 10. junija 2015 o določitvi pavšalne stopnje za operacije, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1532 z dne 15. septembra 2015 o obliki in vsebini računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in pripravo napovedi

 • Uredba Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči

 • Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 • Uredba (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2094 z dne 19. novembra 2015 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2015 v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/757 z dne 3. februarja 2016 o določitvi dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, za katere je treba vnesti podatke v carinski informacijski sistem
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/941 z dne 30. maja 2016 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2015 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3237)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/942 z dne 30. maja 2016 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2015 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3238)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1059 z dne 20. junija 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod številko dokumenta C(2016)3753)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1813 z dne 7. oktobra 2016 o obliki in vsebini računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in pripravo napovedi
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2129 z dne 5. decembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji
 • Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije
 • Uredba (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2278 z dne 4. septembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2280 z dne 11. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji
 • Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/793 z dne 28. maja 2018 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2017 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3174)

 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/794 z dne 28. maja 2018 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2017 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3194)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih

 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1794 z dne 20. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

RAZVOJ PODEŽELJA

 • Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
 • Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Besedilo velja za EGP)
 • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1975 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
 • Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1140 z dne 3. julija 2019 o določitvi vzorcev za poročila o nadzoru in letna revizijska poročila v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih izvajajo EIB in druge mednarodne finančne institucije, v katerih je udeležena država članica v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

NEPOSREDNA PLAČILA

 • Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
 • Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 502/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podlage za izračun znižanj, ki jih je treba uporabiti za kmete v državah članicah zaradi linearne prilagoditve plačil v letu 2014 in finančne discipline za koledarsko leto 2014
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 879/2014 z dne 12. avgusta 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 za koledarskoleto 2014
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1044/2014 z dne 3. oktobra 2014 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2014 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1227/2014 z dne 17. novembra 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 879/2014
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/747 z dne 11. maja 2015 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 z dne 27. marca 2015 o spremembi prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1089 z dne 6. julija 2015 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2015 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe Sveta (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter določitvi deleža za posebno rezervo za razminiranje za Hrvaško
 • Uredba (EU) 2015/1146 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. julija 2015 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1383 z dne 28. maja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede pogojev za upravičenost do vezane podpore v povezavi z zahtevami glede identifikacije in registracije živali v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1748 z dne 30. septembra 2015 o odstopanju glede leta zahtevkov 2015 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1975 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o odstopanju od člena 53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/699 z dne 10. maja 2016 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2016 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe Sveta (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/761 z dne 13. maja 2016 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru te sheme osnovnega plačila v letu 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1153 z dne 14.julija 2016 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1948 z dne 7. novembra 2016 o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za koledarsko leto 2016 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1153
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/807 z dne 11. maja 2017 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1236 z dne 7. julija 2017 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1272 z dne 14. julija 2017 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2017 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

   

   

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2197 z dne 27. novembra 2017 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2017, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/701 z dne 8. maja 2018 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2018
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/707 z dne 28. februarja 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede meril za upravičenost do podpore za konopljo v okviru sheme osnovnega plačila in nekaterih zahtev v zvezi s prostovoljno vezano podporo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/709 z dne 14. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede zahtev o etiketah v zvezi z vlogami za pomoč za površine, ki se uporabljajo za proizvodnjo konoplje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1710 z dne 13. novembra 2018 o prilagoditvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2018 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/86
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/916 z dne 4. junija 2019 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2019
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1174 z dne 9. julija 2019 o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2019 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

KMETIJSKI TRGI

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Besedilo velja za EGP)
 • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 221/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 glede določitve okvirne dodelitve pomoči v okviru sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 499/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spreminjanjem Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 500/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 v zvezi z dodelitvijo pomoči za spremljevalne ukrepe v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 501/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 glede nekaterih zahtev v zvezi s kmetijskimi proizvodi, ki so upravičeni do pomoči za zasebno skladiščenje
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 612/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 v zvezi z novimi ukrepi v okviru nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 614/2014 z dne 6. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede uporabe nekaterih podpornih ukrepov v vinskem sektorju
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 z dne 6. junija 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 628/2014 z dne 12. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 341/2007 glede uvozne tarifne kvote za česen s poreklom s Kitajske
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 635/2014 z dne 13. junija 2014 o odprtju tarifne kvote za uvoz industrijskega sladkorja do konca tržnega leta 2016/2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 637/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1979/2006 glede uvozne tarifne kvote za konzervirane gobe s poreklom iz Kitajske
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 705/2014 z dne 25. junija 2014 o določitvi uvozne dajatve za lomljeni riž
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 706/2014 z dne 25. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 972/2006 glede uvozne dajatve za riž basmati
 • Uredba Sveta (EU) št. 713/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 776/2014 z dne 16. julija 2014 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do koncatržnega leta 2014/2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 906/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 932/2014 z dne 29. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 943/2014 z dne 3. septembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 416/2014 za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 947/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za maslo in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2014 z dne 4. septembra 2014 o odprtju zasebnega skladiščenja za posneto mleko v prahu in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 949/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja trajanja obdobja javne intervencije v letu 2014 za maslo in posneto mleko v prahu
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 950/2014 z dne 4. septembra 2014 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 992/2014 z dne 22. septembra 2014 o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 950/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1008/2014 z dne 24. septembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1031/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1047/2014 z dne 29. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalne ali regionalne strategije, ki jo morajo pripraviti države članice za namen sheme šolskega mleka
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2014 z dne 14. oktobra 2014 o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje zalog, za obračunsko leto 2015 EKJS
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1097/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2010 glede uradnih obvestil držav članic v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1111/2014 z dne 20. oktobra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. oktobra 2014 , in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1233/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/2001 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatera vina s poreklom iz Republike Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1238/2014 z dne 19. novembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 59/2011 glede tarifnih kvot za vina s poreklom iz Srbije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2014 z dne 20. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 776/2014 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja do konca tržnega leta 2014/2015 in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1061/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1250/2014 z dne 21. novembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 891/2009 glede tarifnih kvot za sladkor s poreklom iz Srbije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1268/2014 z dne 25. novembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1278/2014 z dne 1. decembra 2014 o spremembi uredb (ES) št. 967/2006, (ES) št. 828/2009, (ES) št. 891/2009 in Izvedbene uredbe (EU) št. 75/2013
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1289/2014 z dne 3. decembra 2014 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1313/2014 z dne 10. decembra 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (in sicer mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1315/2014 z dne 10. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2014 do 30. novembra 2014, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1335/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1336/2014 z dne 16. decembra 2014 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov, s katerimi se trajanje obdobja javne intervencije v letu 2015 za maslo in posneto mleko v prahu premakne na zgodnejši čas
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2014 z dne 16. decembra 2014 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu
 • Uredba Sveta (EU) št. 1340/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
 • Uredba Sveta (EU) št. 1341/2014 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1354/2014 z dne 16. decembra 2014 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1964/2006, od Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter od uredb (ES) št. 828/2009 in (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2015 v okviru tarifnih kvot za žita, riž, sladkor in oljčno olje, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2015 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze ter o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 glede roka za proučitev ponudb za odkup navadne pšenice, masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni v okviru javne intervencije leta 2014 in leta 2015 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1356/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1364/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2014, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1365/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2014, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1371/2014 z dne 19. decembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1373/2014 z dne 19. decembra 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2014 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1380/2014 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1366/2014 z dne 19. decembra 2014 o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/303 z dne 25. februarja 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/318 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/360 z dne 5. marca 2015 o odprtju zasebnega skladiščenja za prašičje meso in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/447 z dne 17. marca 2015 o razdelitvi nacionalnih mlečnih kvot med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2014/2015 v Prilogi IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/465 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/466 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/467 z dne 19. marca 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007 v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/482 z dne 20. marca 2015 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 412/2014 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/483 z dne 20. marca 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Izraela
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/515 z dne 25. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/517 z dne 26. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/560 z dne 15. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/561 z dne 7. aprila 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/678 z dne 29. aprila 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za paradižnik, kumare, namizno grozdje, marelice, češnje razen višenj, breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami, ter slive
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/679 z dne 29. aprila 2015 o začasni ustavitvi vlaganja zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/360
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/933 z dne 17. junija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženih od 5. do 12. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 416/2014 za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/951 z dne 19. junija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/952 z dne 19. junija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/953 z dne 19. junija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/964 z dne 22. junija 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/965 z dne 22. junija 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/966 z dne 22. junija 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/967 z dne 22. junija 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Izraela
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/968 z dne 22. junija 2015 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 412/2014 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/987 z dne 24. junija 2015 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/988 z dne 24. junija 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1004 z dne 24. junija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1022 z dne 29. junija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 431/2008 za zamrznjeno goveje meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1083 z dne 3. julija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 29. do 30. junija 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1918/2006 odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja za mesec julij 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1110 z dne 8. julija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 26. junija 2015 do 3. julija 2015 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1164 z dne 15. julija 2015 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2015/2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1172 z dne 16. julija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. julija 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1178 z dne 17. julija 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. julija 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1224 z dne 24. julija 2015 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1314 z dne 29. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v sektorju za jajca ter za albumine iz jajc
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1369 z dne 7. avgusta 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave  
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1371 z dne 7. avgusta 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 3. do 4. avgusta 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1918/2006 odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja za mesec avgust 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1538 z dne 23. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevki za uvozna dovoljenja, sprostitvijo v prosti promet in dokazom o prečiščevanju proizvodov z oznako KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta 2015/2016 in 2016/2017 ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 891/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1548 z dne 17. septembra 2015 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 z dne 17. septembra 2015 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2015 in premaknitve obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2016 na zgodnejši čas
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1550 z dne 17. septembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoza in prečiščevanja proizvodov z oznako KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržni leti 2015/2016 in 2016/2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1552 z dne 17. septembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1553 z dne 17. septembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1561 z dne 18. septembra 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1562 z dne 18. septembra 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1563 z dne 18. septembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) št. 413/2014 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1564 z dne 18. septembra 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1606 z dne 23. septembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1719 z dne 25. septembra 2015 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za septembrsko podobdobje 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1733 z dne 28. septembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1742 z dne 29. septembra 2015 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1803 z dne 7. oktobra 2015 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1845 z dne 14. oktobra 2015 o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje zalog, za obračunsko leto 2016 EKJS
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1851 z dne 15. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 glede pogodbenega obdobja skladiščenja in zneska pomoči, dodeljene za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1852 z dne 15. oktobra 2015 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1853 z dne 15. oktobra 2015 o začasni izredni pomoči kmetom v živinorejskih sektorjih
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1858 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi koeficienta dodeljevanja za zahtevke za dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2016 v okviru kvot iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1859 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. oktobra 2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1888 z dne 20. oktobra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. oktobra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1912 z dne 23. oktobra 2015 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje oktober 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1932 z dne 26. oktobra 2015 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo Komisije (ES) št. 1918/2006 odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, do konca kvotnega leta 2015
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1951 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1991 z dne 5. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2000 z dne 9. novembra 2015 o spremembi uredb (ES) št. 546/2003, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 952/2006, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1295/2008, (ES) št. 1296/2008, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 738/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 543/2011 in (EU) št. 511/2012 glede obveznosti uradnega obveščanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2031 z dne 13. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1918/2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s poreklom iz Tunizije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2076 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2077 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2079 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote Unije za sveže in zamrznjeno goveje in telečje meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2080 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja uvoznih tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine in odprave uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode s poreklom iz Moldavije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2184 z dne 25. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2235 z dne 2. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2244 z dne 3. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2296 z dne 9. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1366/2014 o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2015 (Besedilo velja za EGP)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2328 z dne 11. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2015 do 30. novembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2334 z dne 14. decembra 2015 o odprtju zasebnega skladiščenja za prašičje meso in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2379 z dne 16. decembra 2015 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2016 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2016 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2380 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter o okvirni in dokončni določitvi navedene pomoči
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/19 z dne 8. januarja 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 4. januarja 2016 do 5. januarja 2016 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 1918/2006 odprta za olivno olje s poreklom iz Tunizije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/29 z dne 13. januarja 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 4. do 8. januarja 2016 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/38 z dne 14. januarja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 v zvezi z zgornjo mejo za predplačila za podporo za naložbe in inovacije v okviru nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/59 z dne 19. januarja 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. januarja 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/62 z dne 20. januarja 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. januarja 2016, v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/85 z dne 25. januarja 2016 o začasni ustavitvi vlaganja zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/2334
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/112 z dne 27. januarja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/117 z dne 28. januarja 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje januar 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/132 z dne 1. februarja 2016 o določitvi roka za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/2334
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/190 z dne 12. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1164 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja do konca tržnega leta 2015/2016 in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1803
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/224 z dne 17. februarja 2016 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 947/2014 in (EU) 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/225 z dne 17. februarja 2016 o določitvi največje količine proizvodov za posamezne države članice in obdobja za vložitev zahtevkov za izredno shemo pomoči za zasebno skladiščenje preostalih neporabljenih količin nekaterih vrst sira od tistih, določenih v Delegirani uredbi (EU) 2015/1852
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/241 z dne 19. februarja 2016 o preklicu odložitve vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/259 z dne 24. februarja 2016 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/261 z dne 24. februarja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/391 z dne 17. marca 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007 v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/392 z dne 17. marca 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. marca 2016, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. julija do 30. septembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/432 z dne 18. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/435 z dne 22. marca 2016 o preklicu odložitve vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/482 z dne 1. aprila 2016 o prekinitvi intervencijskega odkupa posnetega mleka v prahu po fiksni ceni do 30. septembra 2016 in začetku razpisnega postopka za odkup
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/558 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/559 z dne 11. aprila 2016 o odobritvi sporazumov in odločitev o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
 • Uredba Sveta (EU) 2016/591 z dne 15. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode v zvezi z veljavnima količinskima omejitvama za odkup masla in posnetega mleka v prahu
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/606 z dne 19. aprila 2016 o koncu razpisnega postopka za odkup posnetega mleka v prahu v okviru javne intervencije, začetega z uredbo (EU) 2016/482
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/617 z dne 20. aprila 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. aprila 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/625 z dne 21. aprila 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. aprila 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/626 z dne 21. aprila 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/482
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/653 z dne 26. aprila 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje april 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/668 z dne 27. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/674 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/760 z dne 13. maja 2016 o izrednih ukrepih za podporo sektorjev jajc in perutnine v Italiji
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/765 z dne 11. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/782 z dne 19. maja 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. maja 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/826 z dne 25. maja 2016 o prekinitvi intervencijskega odkupa posnetega mleka v prahu po fiksni ceni do 30. septembra 2016 in začetku razpisnega postopka za odkup
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/831 z dne 25. maja 2016 o spremembi uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/876 z dne 1. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženih od 20. maja 2016 do 27. maja 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2081 za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/914 z dne 9. junija 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/826
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921 z dne 10. junija 2016 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/965 z dne 16. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/966 z dne 16. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/967 z dne 16. julija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/975 z dne 17. junija 2016 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/976 z dne 17. junija 2016 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/977 z dne 17. junija 2016 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2077 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/978 z dne 17. junija 2016 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Izraela
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/988 z dne 20. junija 2016 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje pd 1. oktobra do 31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/999 z dne 21. junija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1. julija 2016 do 30. junija 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 431/2008 za zamrznjeno goveje meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1009 z dne 22.  junija 2016 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1020 z dne 23. junija 2016 o določitvi najvišje odkupne cene za mleko v prahu za drugi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa za zbiranje ponudb na podlagi Izvedbene uredbe (EU) 2016/826
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1027 z dne 24. junija 2016 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Uredba Sveta (EU) 2016/1042 z dne 24. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode glede veljavne količinske omejitve za odkup mleka v prahu
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1053 z dne 28. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1058 z dne 29. junija 2016 o koncu razpisnega postopka za odkup posnetega mleka v prahu v okviru javne intervencije, začetega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/826
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15.aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št.1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1166 z dne 17. maja 2016 o spremembi Priloge X k Uredbi EU št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od 1. oktobra 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1169 z dne 18. julija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. julija 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1181 z dne 19. julija 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. julija 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1188 z dne 20. julija 2016 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1227 z dne 27. julija 2016 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1229 z dne 27. julija 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1243 z dne 27. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1609 z dne 7. septembra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 26. avgusta do 2. septembra 2016 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1614 z dne 8. septembra 2016 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za posneto mleko v prahu v letu 2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto mleko v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1615 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/559 glede obdobja, v katerem se odobrijo sporazumi in odločitve o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1619 z dne 8. septembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 glede zadnjega dne za predložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje za posneto mleko v prahu
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1668 z dne 15. septembra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1669 z dne 15. septembra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki so bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1673 z dne 16. septembra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna  dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1690 z dne 20. septembra 2016 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1691 z dne 20. septembra 2016 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1692 z dne 20. septembra 2016 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1713 z dne 20. septembra 2016 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2016/2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1715 z dne 23. septembra 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za septembrsko podobdobje 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1728 z dne 27. septembra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 8. do 14. septembra 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1733 z dne 28. septembra 2016 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1738 z dne 28. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1773 z dne 5. oktobra 2016 o določitvi koeficienta dodeljevanja za zahtevke za dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2017 v okviru kvot iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1808 z dne 12. oktobra 2016 o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki nakupa, skladiščenja in odstranitve, za obračunsko leto 2017 EKJS
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1810 z dne 12. oktobra 2016 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1845 z dne 18. oktobra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevke za pomoč za zmanjšanje proizvodnje mleka na podlagi Delegirane uredbe (EU) 2016/1612
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1854 z dne 19. oktobra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. oktobra 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1870 z dne 20. oktobra 2016 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. oktobra 2016, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1894 z dne 26. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1896 z dne 27. oktobra 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje oktober 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2054 z dne 22. novembra 2016 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012, Uredbe (ES) št. 1918/2006 ter Izvedbene uredbe (EU) 2016/605 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2017 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2017 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2055 z dne 23. novembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 z dne 25. novembra 2016 o začetku prodaje posnetega mleka v prahu z razpisnim postopkom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2089 z dne 29. novembra 2016 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2097 z dne 30. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave
 • Uredba Sveta (EU) 2016/2145 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2243 z dne 13. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 341/2007 glede uvozne tarifne kvote za česen s poreklom s Kitajske
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2244 z dne 13. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1979/2006 glede uvozne tarifne kvote za konzervirane gobe s poreklom s Kitajske
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2287 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 431/2008 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso in Izvedbene uredbe (EU) št. 593/2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2378 z dne 21. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Uredba Sveta (EU) 2016/2389 z dne 19. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
 • Uredba Sveta (EU) 2016/2390 z dne 19. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/8 z dne 5. januarja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za drugi delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/49 z dne 11. januarja 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženih od 1. januarja 2017 do 6. januarja 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2081 za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/95 z dne 19. januarja 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. januarja 2017, v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/96 z dne 19. januarja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za tretji delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/107 z dne 20. januarja 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. januarja 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/139 z dne 25. januarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/144 z dne 26. januarja 2017 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje januar 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/231 z dne 9. februarja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za četrti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/286 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 glede živinorejcev v potresno prizadetih regijah v Italiji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/295 z dne 20. februarja 2017 o izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju perutninskega mesa v Franciji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/316 z dne 22. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/318 z dne 23. februarja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za peti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/611 z dne 29. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/647 z dne 5. aprila 2017 o sprejetju izrednih ukrepov za podporo trgu prašičjega mesa na Poljskem v zvezi z nekaterimi svinjami in drugimi prašiči, zaklanimi od 1. avgusta do 30. novembra 2016
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/704 z dne 19. aprila 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 891/2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/708 z dne 19. aprila 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. aprila 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/709 z dne 19. aprila 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. aprila 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/714 z dne 20. aprila 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za osmi delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/739 z dne 26. aprila 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/754 z dne 28. aprila 2017 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Ekvadorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/757 z dne 28. aprila 2017 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje april 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/822 z dne 15. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 343/2011 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za vina s poreklom iz Bosne in Hercegovine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/858 z dne 18. maja 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za deveti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1205 z dne 5. julija 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženih od 23. junija 2017 do 30. junija 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2081 za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1229 z dne 3. maja 2017 o popravku določenih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) št. 1333/2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan
 •  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1264 z dne 12. julija 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 30. junija do 7. julija 2017 v okviru tarifne kvote, ki je z Uredbo (ES) št. 969/2006 odprta za koruzo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1328 z dne 17. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 642/2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1349 z dne 19. julija 2017 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1350 z dne 19. julija 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. julija 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007 za česen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1351 z dne 19. julija 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne pravice, vloženih od 1. do 7. julija 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1353 z dne 19. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina
 •  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1355 z dne 20. julija 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za enajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1384 z dne 25. julija 2017 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1394 z dne 26. julija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1517 z dne 31. avgusta 2017 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. septembra 2017
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1579 z dne 18. septembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1580 z dne 18. septembra 2017 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1581 z dne 18. septembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1582 z dne 18. septembra 2017 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2018 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1585 z dne 19. septembra 2017 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno goveje in telečje ter prašičje meso s poreklom iz Kanade in o spremembi Uredbe (ES) št. 442/2009 ter izvedbenih uredb (EU) št. 481/2012 in (EU) št. 593/2013

 •  

  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1586 z dne 19. septembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1067/2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1587 z dne 19. septembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 642/2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007

 •  

   

  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1588 z dne 19. septembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede koncesij za mlečne izdelke s poreklom iz Kanade

 •  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1590 z dne 20. septembra 2017 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa

 •  

  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1596 z dne 21. septembra 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za dvanajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

   

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1597 z dne 21. septembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2168 z dne 20. septembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 glede tržnih standardov za jajca iz proste reje, kadar je dostop kokoši do izpustov na prostem omejen
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2184 z dne 22. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2186 z dne 23. novembra 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za štirinajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2191 z dne 24. novembra 2017 o preklicu odložitve vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2200 z dne 28. novembra 2017 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2208 z dne 29. novembra 2017 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2235 z dne 4. decembra 2017 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006 in (ES) št. 1067/2008, izvedbenih uredb (EU) 2015/2081 in (EU) 2017/2200, Uredbe (ES) št. 1964/2006, Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2018 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2314 z dne 13. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20. novembra 2017 do 30. novembra 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2018 do 31. decembra 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2332 z dne 14. decembra 2017 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za petnajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2349 z dne 15. decembra 2017 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2080 glede datuma uskladiščenja posnetega mleka v prahu, prodanega z razpisnim postopkom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2385 z dne 19. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2386 z dne 19. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2017, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2387 z dne 19. decembra 2017 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2388 z dne 19. decembra 2017 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Izraela
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2406 z dne 20. decembra 2017 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2407 z dne 20. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2017, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2419 z dne 21. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2017 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2420 z dne 21. decembra 2017 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2017 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja, ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2421 z dne 21. decembra 2017 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2018 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2077 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2447 z dne 20. decembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
 • Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/80 z dne 18. januarja 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za šestnajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/82 z dne 19. januarja 2018 o popravku Uredbe (ES) št. 891/2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/521 z dne 28. marca 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1296/2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/562 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1354/2011 o odprtju letnih tarifnih kvot Unije za ovce, koze ter ovčje in kozje meso
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/567 z dne 12. aprila 2018 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za klobase in prašičje meso s poreklom z Islandije (Besedilo velja za EGP. )

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/579 z dne 16. aprila 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 312/2003 glede dodatne tarifne kvote Unije za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Čila

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/609 z dne 19. aprila 2018 o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za drugi posamični razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/154

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/610 z dne 19. aprila 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za devetnajsti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/657 z dne 25. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede datuma uskladiščenja posnetega mleka v prahu, prodanega z razpisnim postopkom

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/658 z dne 25. aprila 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/720 z dne 16. maja 2018 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Unije za perutnino s poreklom z Islandije

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/734 z dne 17. maja 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za dvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/735 z dne 17. maja 2018 o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za tretji posamični razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/154

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/765 z dne 23. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede datuma uskladiščenja posnetega mleka v prahu, prodanega z razpisnim postopkom

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/766 z dne 23. maja 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/995 z dne 12. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2080 glede obdobij za predložitev ponudb

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1026 z dne 19. julija 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za dvaindvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1686 z dne 8. novembra 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za sedemindvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1800 z dne 21. novembra 2018 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2019 in 2020 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1837 z dne 22. novembra 2018 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za osemindvajseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/935 z dne 16. aprila 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede analiznih metod za določanje fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih lastnosti proizvodov vinske trte in uradnih obvestil držav članic o odločitvah glede odobritve povečanja naravnega deleža alkohola

 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/974 z dne 12. junija 2019 o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1098 z dne 26. junija 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1132 z dne 2. julija 2019 o zagotavljanju začasne izjemne izravnalne pomoči kmetom v sektorju govejega in telečjega mesa

RIBIŠTVO

 • Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
 • Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva
 • Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1046/2014 z dne 28. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za izračun dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/852 z dne 27. marca 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s primeri neizpolnjevanja pravil in primeri resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila ali začasno ustavitev plačil v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/895 z dne 2. februarja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede prehodnih določb

 • Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Delegirana uredba Komisije (EU)  2016/171 z dne 20. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/706 z dne 3. maja 2016 o oblikovanju seznama inšpektorjev Unije, ki lahko izvajajo inšpekcijske preglede v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2606)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1138 z dne 11. julija 2016 o spremembi oblik zapisa, ki temeljijo na standardu UN/CEFACT za izmenjavo informacij o ribištvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4426
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1251 z dne 12. julija 2016 o sprejetju večletnega programa Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture za obdobje 2017-2019 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016)4329
 • Uredba (EU) 2016/1626 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1819 z dne 12. oktobra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/294/EU o finančnem prispevku Unije državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 6466)
 • Uredba Komisije (EU) 2016/2105 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 glede obrazca, ki se uporablja za priglasitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1393 z dne 24. maja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1395/2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju

 •  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1575 z dne 23. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/242 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike

   

Programsko obdobje 2007-2013

 • Uredba Komisije (EGS) št. 1516/74 z dne 18. junija 1974 o nadzoru, ki ga države članice izvajajo nad pogodbami, sklenjenimi med proizvajalci sladkorja in pridelovalci sladkorne pese
 • Uredba (EGS) št. 2730/75 Sveta z dne 29. oktobra 1975 o glukozi in laktozi

 • Uredba Sveta (EGS) št. 2782/75 z dne 29. oktobra 1975 o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (spremembi 3485/80, 3494/86

 • Uredba Sveta (EGS) št. 1946/81 z dne 30. junija 1981 o omejitvi investicijske pomoči za proizvodnjo mleka

 • Uredba Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (spremembe 948/82, 1708/84, 2223/2000)

 • Uredba Komisije (EGS) št. 32/82 z dne 7. januarja 1982 o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso (spremembe 2326/97, 744/2000)

 • Uredba Komisije (EGS) št. 563/82 z dne 10. marca 1982 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 1208/81 o določanju tržnih cen odraslega goveda na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov

 • Uredba Komisije (EGS) št. 1964/82 z dne 20. julija 1982 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (sprememba 2469/97)

 • Uredba Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (spremembe 1181/87, 3745/89, 3403/93, 1932/1999, 673/2004 )

 • Uredba Sveta (EGS) št. 1898/87 z dne 2. julija 1987 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov (spremembe 88/566/EGS, 577/97, 1278/97, 2181/97, 2521/98, 568/1999

 • Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 z dne 17. decembra 1987 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (spremembe 2469/97, 2605/1999, 2765/1999, 2287/2000, 2199/2004, 558/2005)

 •  Uredba Komisije (EGS) št. 222/88 z dne 22. decembra 1987 o spremembi nekaterih ukrepov o uporabi skupne ureditve trga v sektorju mleka in mlečnih proizvodov po uvedbi kombinirane nomenklature, zlasti Uredbe (EGS) št. 2729/81 (Uradni list Evropskih skupnosti L 28, z dne 1. februarja 1988)

 • Uredba Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julij 1992 o varstvu gozdov Skupnost pred požari (spremembe 1727/1999, 2121/2004)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1868/94 z dne 27. julija 1994 o vzpostavitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba (spremembe 1863/95, 2305/98, 962/2002, 1782/2003, 941/2005)  

 • Uredba Komisije (ES) št. 295/96 z dne 16. februarja 1996 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1892/87 v zvezi z ugotavljanjem tržnih cen odraslih govedi na podlagi lestvice Skupnosti za razvrstitev trupov

 • Uredba Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (spremembe 2520/97, 857/1999, 2699/2000, 544/2001, 718/2001, 911/2001, 1881/2002, 47/2003)

 • Uredba Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu (spremembe 1410/1999, 2452/2000, 816/2003, 2304/2003)

 • Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES

 • Uredba Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (spremembi 1455/2001, 1512/2001)  

 • Uredba Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov

 • Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (spremembe 1227/2000, 1607/2000, 1622/2000, 1623/2000, 1037/2001, 2585/2001, 527/2003, 1795/2003, 2165/2005)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (spremembe 1783/2003, 567/2004, 583/2004817/2004, 2223/2004, 1360/2005)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (spremembe 1685/2000, 438/2001, 448/20011447/20012355/20021105/2003, 448/2004, 173/2005, 1083/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 2603/1999 z dne 9. decembra 1999 o določbah za prehod na podporo za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 (spremembi 1929/2000, 2055/2001)
 • Uredba Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne 14. decembra 1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (sprememba 2060/2004)
 • Uredba Komisije (ES) 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane(spremembe 1560/2000, 213/2001, 1614/2001, 224/2003, 359/2003, 318/2004, 1932/2004, 2250/2004, 1008/2005, 1802/2005, 2107/2005, 1226/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 562/2000 z dne 15. marca 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa (spremembe 2734/2000, 283/2001, 503/2001, 590/2001, 1082/2001, 1564/2001, 1592/2001, 492/2002, 1067/2005)

 • Uredba Sveta (ES) št. 814/2000 z dne 17. aprila 2000 o ukrepih za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko

 • Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov

 • Uredba Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (spremembe 784/2001, 1253/2001, 1342/2002, 315/2003, 571/2003, 1203/2003, 1841/2003, 1389/2004, 1074/2005, 1216/2005, 1460/2006)

 •  Uredba Komisije (ES) 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (spremembe 2409/2000, 2786/2000545/2001, 1282/2001, 1660/2001, 2022/2001, 2047/2001, 2429/2001, 2464/2001, 1315/2002, 1795/2002, 2224/2002625/2003, 1183/2003, 1411/2003, 1710/2003, 1774/2004, 535/2005, 616/2005, 1219/2005, 1820/2005, 1109/2006, 1221/2006)

 •  Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97

 • Uredba Komisije (ES) št. 2707/2000 z dne 11. decembra 2000 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (spremembi 816/2004, 943/2006)

 •  Uredba Sveta (ES) št. 2826/2000 z dne 19. decembra 2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (sprememba 2060/2004)

 •  Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (spremembe 364/2004, 1040/2006, pop. 1040/2006

 • Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov (sprememba 2355/2002)

 • Uredba Komisije (ES) št. 445/2002 z dne 26. februarja 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (sprememba 963/2003)

 • Uredba komisije (ES) št. 1381/2002 z dne 29. julija 2002 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za surovi trsni sladkor za rafiniranje s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2002/03 do 2005/06

 • Uredba Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz sladkornega trsa v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/04, 2004/05 in 2005/06 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (sprememba 1409/2004)

 • Uredba Komisije (ES) št. 1432/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede pogojev za priznanje organizacij proizvajalcev in začasno priznanje skupin proizvajalcev

 • Uredba Komisije (ES) št. 1433/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči (spremembe 1582/2003, 1813/2004, 2190/2004, 211/2006, 576/2006)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (spremembe 21/2004, 583/2004, 864/2004, 1540/2004, 2217/2004, 118/2005, 1418/2005, 2183/2005,  319/2006, 953/2006, 1156/2006, 1405/2006)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (spremembi 1154/2005, 1670/2006)

 • Uredba Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (spremembe 2217/2004, 1406/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 2236/2003 z dne 23. decembra 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1868/94 o vzpostavitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba

 • Uredba Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

 • Uredba Komisije (ES) št. 27/2004 z dne 5. januarja 2004 o prehodnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 glede financiranja Jamstvenega oddelka EKUJS ukrepov za razvoj podeželja v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem

 • Uredba Komisije (ES) št. 141/2004 z dne 28. januarja 2004 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 v zvezi s prehodnimi ukrepi za razvoj podeželja, ki se uporabljajo za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško (sprememba 740/2004)

 • Uredba Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (sprememba 1468/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (spremembe 1974/2004, pop. 1974/2004, 394/2005, 606/2005, 1085/2005, 1701/2005, 658/2006, 1134/2006, 1291/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (spremembe 239/2005, 436/2005, 1754/2005, 1954/2005, 2184/2005, 263/2006, 489/2006, 659/2006, 1187/2006)
 • Uredba Sveta (ES) št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov (spremembi 917/2004, 1484/2004)

 • Uredba Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (sprememba 1360/2005)

 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

 • Uredba Sveta (ES) št. 865/2004 z dne 29. aprila 2004 o skupni ureditvi trga za oljčno olje in namizne oljke ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 827/68

 • Uredba Komisije (ES) št. 1117/2004 z dne 16. junija 2004 o določitvi menjalnega tečaja za leto 2004 za nekatere neposredne pomoči in ukrepe strukturne ali okoljske narave na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in Slovaški

 • Uredba Komisije (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju

 • Uredba Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (spremembe 681/2005, 794/2005, 1044/2005, 2182/2005, 2184/2005, 263/2006, 660/2006, 1250/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 562/2005 z dne 5. aprila 2005 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede medsebojnega obveščanja med državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

 • Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (sprememba 320/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (sprememba 1022/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

 • Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (sprememba 1463/2006)

 • Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (spremembe 967/2006, 951/2006, 952/2006, 1585/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

 • Uredba Komisije (ES) št. 1010/2006 z dne 3. julija 2006 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu z jajci in perutnino v nekaterih državah članicah (spremembi 1256/2006, 1629/2006)

 • Uredba Komisije (ES) št. 1100/2006 z dne 17. julija 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za surovi trsni sladkor za prečiščevanje s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2006/07, 2007/08 in 2008/09 ter o podrobnih pravilih za uvoz proizvodov iz tarifne številke 1701 s poreklom iz najmanj razvitih držav  

 • Direktiva Sveta št. 83/417/EGS z dne 25. julija1983 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi beljakovinami v mleku (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi
 • Direktiva Komisije št. 87/250/EGS z dne 15. aprila 1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom
 • Direktiva Sveta št. 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (spremembi  91/238/EGS, 92/11/EGS)
 • Direktiva Sveta št. 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
 • Direktiva Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (sprememba 2003/61/ES)
 • Direktiva Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (spremembe 93/79/EGS, 2003/61/ES, 2003/111/ES)

 • Direktiva Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka  (sprememba 94/71/ES)

 • Direktiva Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (sprememba 96/21/ES)

 • Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (sprememba 2003/61/ES)

 • Direktiva Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v zvezi z označevanjem živil

 • Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (sprememba 2001/101/ES)

 • Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi

 • Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin

 • Direktiva Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (spremembi 2003/61/ES, 2004/117/ES

 • Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (spremembi 2003/61/ES, 2004/117/ES)

 • Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (spremembe 2003/66/ES, 2003/61/ES, 2005/908/ES)

 • Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (spremembe 2002/68/ES, 2003/45/ES, 2003/61/ES, 2004/117/ES)  

 • Direktiva Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein  

 • Odločba Komisije 2006/636/ES z dne 12. septembra 2006 o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4024)

 • Odločba Komisije 2006/701/ES z dne 19. oktobra 2006 o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev za vinsko leto 2006/2007 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4884) (Besedilo velja za EGP)

 • Sklep Komisije 2004/21/ES z dne 29. decembra 2003 o določitvi okvirne razdelitve sredstev v okviru Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada za ukrepe za razvoj podeželja za obdobje od 2004 do 2006 Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški