Skoči na vsebino

ZAČASNI IZREDNI UKREPI NA TRGU S SVEŽIM SADJEM IN ZELENJAVO

 

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge

Telefon: 01/580-7792

 

NAMEN UKREPA

 

Ukrep je namenjen stabilizaciji trga s svežim sadjem in zelenjavo ter preprečevanju in obvladovanju kriz zaradi podaljšanja ruske prepovedi uvoza nekaterih proizvodov iz EU v Rusijo.

 

Skupna količina pridelka, do katere je Slovenija upravičena, je 3.000 ton svežega sadja oziroma zelenjave, ki ga Slovenija namenja za ukrep umik s trga:

a) z brezplačno razdelitvijo pridelka organizacijam in ustanovam iz Priloge 3 in Priloge 4 uredbe.

b) brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnemu obratu, ki je vpisan v register živilskih obratov pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

UPRAVIČENCI

 

 

Upravičenci do ukrepa so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         pridelujejo sadje oziroma zelenjavo iz 5. člena uredbe in izvajajo ukrep, ki ga končajo do 30. junija 2017 ter vložijo zahtevek;

·         so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: ZV 2016), vključno z geoprostorskim obrazcem za vloge in zahtevke na površino (v nadaljnjem besedilu: obrazec), na katerem imajo prijavljene zelenjadnice kot glavni posevek (šifra kmetijske rastline: 402 korenje, 402 paprika, 402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 402 zelje, 402 kumare), intenzivni sadovnjak jablan (šifra kmetijske rastline 611), intenzivni sadovnjak hrušk (šifra kmetijske rastline 612), intenzivni sadovnjak breskev (šifra kmetijske rastline 621), intenzivni sadovnjak nektarin (šifra kmetijske rastline 622), intenzivni sadovnjak sliv/češpelj (šifra kmetijske rastline 623), intenzivni sadovnjak kivija (šifra kmetijske rastline 6420) ali intenzivni sadovnjak kakija (šifra kmetijske rastline 643);

·         zelenjavo pridelujejo na GERK-u z vrsto rabe 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh (šifra kmetijske rastline: 402 korenje, 402 paprika, 402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 402 zelje, 402 kumare);

·         v primeru paradižnika v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/921/EU, na površinah, na katerih pridelujejo zelenjadnice iz druge in tretje alineje, pridelujejo tipe paradižnika iz Dela B/10 Priloge 1 k Uredbi 543/2011/EU namenjene izključno za svežo porabo;

·         imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2016 z zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja trgovine, odkupa oziroma predelave;

·         imajo v primeru brezplačne oddaje ali prodaje pridelka predelovalnim obratom sklenjene pogodbe iz prvega odstavka 13. člena uredbe;

·         agencijo uradno obvestijo o umiku s trga v skladu z 8. členom te uredbe;

·         nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga pri kontroli iz 10. ali 11. člena uredbe.

 

 

 

ROKI

 

Predhodno uradno obvestilo: se vloži na agencijo v petih delovnih dneh od uveljavitve uredbe (t.j. od 1.7. do 7.7.2016) na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani objavi obvestilo o prenehanju vlaganja predhodnih uradnih obvestil in o skupnih najavljenih količinah, če je največja skupna upravičena količina 3.000 T presežena. V primeru, da kvota 3.000 T ni presežena MKGP šesti delovni dan od uveljavitve uredbe na svoji spletni strani objavi obvestilo o podaljšanju obdobja vlaganja predhodnih uradnih obvestil na petnajst delovnih dni od uveljavitve uredbe.

 

Zahtevek:

30. december 2016

31. julij 2017

 

V primeru količnika zmanjšanja količine, se ta upošteva pri zadnjem vloženem zahtevku.

 

Zahtevek

 

Navodilo za izpolnjevanje Zahtevka

 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE UKREPA UMIK S TRGA

 

- NAVODILA za pridelovalce

 

- NAVODILA za prejemnike umaknjenih proizvodov

 

SEZNAM UPRAVIČENIH PREJEMNIKOV UMAKNJENIH PROIZVODOV


Javni zdravstveni zavodi

 

www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/

 

www.csod.si/dom

 

www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/

 

www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/zavodi_za_prestajanje_kazni_zapora_in_prevzgojni_dom/

 

 PRAVNE PODLAGE:

 • Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (UL RS št. 46/2016)
 • Priloge Uredbe:
  • Priloga 1 – predhodno uradno obvestilo
  • Priloga 2 – najvišji priznani hektarski pridelki
  • Priloga 3 – humanitarni organizaciji, katerima se lahko razdeli umaknjen pridelek
  • Priloga 4 – ustanove in druge organizacije, katerim se lahko razdeli umaknjen pridelek
  • Priloga 5 – izjava za prejemnike umaknjenih proizvodov 
  • Priloga 6  - obvestilo o spremembi v predhodnem uradnem obvestilu
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157 z dne 15.6.2011, str. 1) zadnjič spremenjene z Delegirana uredba Komisije (EU) št. 499/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spreminjanjem izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 za sektorja sadja in zelenjave (UL L št. 145 z dne 16.5.2014, str. 5)
 • Uredba EU št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20.12.2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20.12.2013, str. 865)