Skoči na vsebino

ZAČASNI IZREDNI UKREP "POMOČ ZA ZMANJŠANJE PROIZVODNJE KRAVJEGA MLEKA"

 

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge
Telefon: 01/580-7773

 

Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka (v nadaljevanju: Uredba)

NAMEN UKREPA
 
Sektor mleka se sooča z motnjami na trgu zaradi svetovnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih v letu 2015 in v prvih mesecih leta 2016 se je  nekoliko povečalo, vendar na veliko nižji stopnji kot sama proizvodnja mleka.

Da bi lahko sektor mleka in mlečnih izdelkov najdel novo ravnotežje v skladu s trenutnimi razmerami na trgu je primerno, da se proizvajalcem mleka v EU,  ki se prostovoljno ukvarjajo s zmanjšanje proizvodnje mleka da na voljo pomoč.

Povprečna cena mleka v EU v maju 2016 je bila za 22% nižja od povprečja v zadnjih 5 letih za mesec maj. Vzporedno s tem se je razlika med državami članicami še povečala, nekatere države članice poročajo, da so cene 30% nižje od povprečja EU.

Upravičenci do pomoči so proizvajalci mleka, ki:
-    bodo zmanjšali prozvodnjo kravjega mleka za obdobje treh mesecev (redukcijsko obdobje), v primerjavi z    enakim obdobjem v preteklem letu (referenčno obdobje).
-    dostavljajo kravje mleko  prvim kupcem vsaj do julija 2016.
-    minimalno višina zmanjšanja je 1.500 kg

VIŠINA POMOČI
Višina pomoči znaša 14 eur/100 kg za zmanšanje proizvodnje kravjega mleka v redukcijskem obdobju, glede na referenčno obdobje.
Pomoč se plača za največ 50% zmanjšanje proizvodnje mleka glede na dobavljeno mleko v referenčnem obdobju.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV


Vlagatelj izpolni ENO od vlog.

 

Vloge za:

 

prvo redukcijsko obdobje

 

drugo redukcijsko obdobje

 

tretje redukcijsko obdobje

 

četrto redukcijsko obdobje

 

in jo pošlje po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.


Vlagatelj pošlje vlogo za samo ENO REDUKCIJSKO OBDOBJE.
V primeru, da vlagatelj kandididra za prvo in četrto redukcijsko obdobje pošlje 2 vlogi, za vsako obdobje svojo.

 

POPOLNE VLOGE POŠLJITE ALI FIZIČNO ODDAJTE PRAVOČASNO, TAKO DA BODO PRISPELE NA AGENCIJO DO DATUMA IN URE DOLOČENE V UREDBI!!!

 

 

V Uredbi so določena 4 redukcijska obdobja in ROKI, do katerih mora vlagatelj poslati vlogo:


-    za prvo redukcijsko obdobje znižanja, ki zajema oktober, november in december 2016 – mora popolna vloga prispeti na Agencijo najkasneje do 21 septembra 2016 do 12.00 ure;

 


-    za drugo redukcijsko obdobje znižanja, ki zajema november in december 2016 ter januar 2017 – mora popolna vloga prispeti na Agencijo najkasneje do 12 oktobra 2016 do 12.00 ure;

 


-    za tretje redukcijsko obdobje znižanja, ki zajema december 2016 ter januar in februar 2017 – mora popolna vloga prispeti na Agencijo najkasneje do 9 novembra 2016 do 12.00 ure;

 


-    za četrto redukcijsko obdobje znižanja, ki zajema januar, februar in marec 2017 – mora popolna vloga prispeti na Agencijo najkasneje do 7 decembra 2016 do 12.00 ure.

 

K vlogi je potrebno priložiti 2 prilogi, ki morata biti podpisani in žigosani s strani odkupovalca mleka:
-    Dokazilo (original) o količini oddanega mleka v 3 (tri) mesečnem referenčnem obdobju
-    Dokazilo (original), ki izkazuje, da je vlagatelj v juliju 2016 oddajal mleko.

Vlagatelje se v sedmih dneh od rokov določenih za oddajo  popolne vloge po posameznih redukcijskih obdobjih,  obvesti o odobrenih znižanih količinah proiz. mleka
Če se maksimalna količina, ki je na razpolago vsem državam članicam in znaša 150 mio eur doseže oz. preseže že v prvem obdobju, se ukrep konča, za prvo obdobje pa EK določi redukcijski koeficient.
Če je v napovedi redukcijska količina večja kot 50% referenčne količine, se zmanjša na 50%. Če je v napovedi redukcijska količina manjša kot 1500 kg, se vloga zavrne.


ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO
Upravičenec pošlje zahtevek za izplačilo 45 dni po končanju posameznega redukcijskega obdobje, za katerega je kandidiral oz. posredoval podatke.

 

ZAHTEVEK  ZA IZPLAČILO za prvo redukcijsko obdobje -obrazec  ROK POTEKEL 14.2.2017


 

ZAHTEVEK  ZA IZPLAČILO za drugo redukcijsko obdobje -obrazec  ROK ZA ODDAJO DO 17.3.2017Izplačilo se izvede v 90 dneh po končanju posameznega redukcijskega obdobja, za katerega je kandidiral.
Zadnji dan za izplačilo je 30.9.2017.

UPRAVNI PREGLEDI IN PREGLEDI NA KRAJU SAMEM
Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem

PRAVNE PODLAGE:
-    Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka

 

-    Uredba EU št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

-    Uredbe (EU) št 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike