Skoči na vsebino

ZAČASNI IZREDNI UKREP "IZJEMNA IZRAVNALNA POMOČ PROIZVAJALCEM MLEKA"

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge

Telefon: 01 580 77 92

 

Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka (Uradni list RS, št. 77/2016) z dne 2. decembra 2016 (v nadaljevanju: Uredba)


NAMEN UKREPA

Predmet pomoči po tej uredbi je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore za nepovečanje proizvodnje mleka v tekočem obdobju v primerjavi z referenčnim obdobjem. Tekoče obdobje iz prejšnjega odstavka traja od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017, referenčno obdobje pa od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016.

 


VIŠINA PODPORE
Za ukrep se zagotavljajo sredstva v višini do 2.291,012 EUR, od tega so EU sredstva v višini 1.145.506 EUR in nacionalna sredstva v enaki višini. Višina pomoči bo dodeljena na kilogram oddanega mleka in bo odvisna od števila vseh s strani upravičencev oddanih kilogramov mleka v tekočem obdobju.

 


UPRAVIČENCI
Do podpore je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, če kmetijsko gospodarstvo v tekočem obdobju ni povečalo oddaje mleka prvemu kupcu mleka v primerjavi z referenčnim obdobjem.

 


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), ki bo vsem upravičenecem, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev sredstev najkasneje do 10. maja 2017 poslala predtiskane obrazec »Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka«. Podatke o oddaji mleka v tekočem in referenčnem obdobju pridobi ARSKTRP iz tržnoinformacijskega sistema za mleko. Upravičenec bo moral izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP, do najkasneje 19. maja 2017.
V kolikor s strani ARSKTRP ne prejmete predtiskanega obrazca, in ste imeli oddajo mleka v tekočem letu manjše ali enako v primerjavi z referenčnim letom, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani ARSKTRP. Podpisan zahtevek z original dokazili (podpisana in žigosana potrdila o oddaji mleka za tekoče in referenčno obdobje) se pošlje ali odda neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP najkasneje do 19. maja 2017.
Upravičenci bodo s strani ARSKTRP o višini dodeljenih sredstev obveščeni najkasneje do 8. septembra 2017. Izplačila pa se bodo izvedla do 30. septembra 2017.

 

Obrazec izpolnijo in pošljejo samo upravičenci, ki niso prejeli "predtiskanega obrazca" in so imeli v letu 2017 enako ali manjšo količino oddanega mleka prvemu odkupovalcu, glede na leto 2016.
OBRAZEC  

PRAVNE PODLAGE

-    Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka (Uradni list RS, št. 77/2016) z dne 2. decembra 2016

-    Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih

-    Uredba EU št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

-    Uredba (EU) št 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike