Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

M14 - DOBROBIT ŽIVALI

Splošni pogoji:

 • Upravičenec mora biti aktivni kmet, v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.
 • Ukrep je enoleten.
 • Do 15. 12. tekočega leta mora nosilec, član kmetije ali zaposleni na kmetijskem gospodarstvu opraviti usposabljanje s področja dobrobiti živali v obsegu 4 pedagoških ur.
 • Vso dokumentacijo, ki je podlaga za pridobitev sredstev, mora nosilec hraniti še najmanj 5 let od zadnjega izplačila sredstev.
 • Agenciji, MKGP in drugim nadzornim organom mora nosilec omogočiti dostop do dokumentacije in pregled izvajanja ukrepa na kraju samem.
 • Nosilec mora izpolnjevati zahteve informiranja in obveščanja (ustrezna označba na poslovni spletni strani, če ta obstaja).
 • Na celem kmetijskem gospodarstvu morajo biti upoštevana pravila navzkrižne skladnosti.

OPERACIJA DŽ - GOVEDO

Vstopni pogoj:

 • Na dan oddaje zahtevka mora nosilec rediti najmanj 2 GVŽ govedi, za katere bo izvajal operacijo. V poštev pride vse govedo, ne glede na starost.

Zahteve in pogoji:

 • Izvajanje paše govedi na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca ter na planini oziroma skupnem pašniku drugega kmetijskega gospodarstva
 • Govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni v času od 1. aprila do 15. novembra tekočega leta.
 • Živali lahko prenočujejo v hlevu.
 • Krave molznice se morajo pasti vsaj v času med obema molžama.
 • Voditi je treba dnevnik paše na predpisanem obrazcu, ki je priloga uredbe, ki ureja ukrep DŽ.
 • Začetek paše se ne more uveljavljati po datumu oddaje zahtevka.
 • Zatiranje zajedalcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke analize blata.
 • Za koprološko analizo se pred začetkom paše vzame en skupen vzorec blata za vsakih 20 govedi (ločeno za govedo, starejše od šestih mesecev in ločena za teleta).

 • Za preverjanje pravočasnosti koprološke analize se kot datum začetka paše upošteva datum začetka dejanske paše (datum iz dnevnika paše).

 • Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve.

 • Nosilec mora hraniti izvid koprološke analize.
 • Obdobje paše 120 dni se lahko prekine zaradi telitve, bolezni, poškodbe in izjemnih vremenskih razmer.
 • Če prekinitev traja do 10 dni, se razlog za prekinitev zapiše v dnevnik paše, če traja več kot 10 dni, je potrebno za živali izvesti umik zahtevka v sedmih dneh po preteku tega obdobja.
 • Če nosilec ne more zagotoviti 120 dni neprekinjene paše, mora Agencijo o tem obvestiti pisno:
  • v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin (smrt upravičenca, dolgotrajna bolezen, huda naravna nesreča, epizootska bolezen živali, ki prizadene del ali vso živino, bolezni rastlin, …) v 15 delovnih dneh;
  • če je v CRG sporočen odhod živali s kmetijskega gospodarstva v obdobju paše (pogin, prodaja, zakol…), se šteje kot pisni umik zahtevka za to žival;
  • premik živali na planino ali skupni pašnik, sejem, razstavo ali se žival premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj kmetijskega gospodarstva, se šteje kot izpolnjevanje obdobja paše, če je premik sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi - navzkrižna skladnost;
  • en dan pred vnosom zahtevka mora biti stanje v CRG urejeno.
 • Operacija DŽ – govedo na posameznih ekološko pomembnih območjih pašo delno ali popolnoma prepoveduje:
  • na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov paša ni dovoljena do 30. 5., 10. 6. oziroma 20. 6. tekočega leta (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ);
  • na območjih traviščnih habitatov metuljev paša ni dovoljena med 15. 6. in 15. 9. tekočega leta (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ);
  • ekološko pomembna območja kjer je paša popolnoma prepovedana (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ).

Plačila:

 • Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ in znaša 53,40 EUR/GVŽ.

OPERACIJA DŽ - PRAŠIČI

Pogoj za upravičenost

Pred vložitvijo zahtevka za ukrep Dobrobit živali mora imeti upravičenec izdelan program dobrobiti živali. Program dobrobiti živali je rezultat svetovanja, izvedenega v okviru podukrepa Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja iz 15. člena Uredbe 1305/2013/EU, in obsega popis stanja na kmetijskem gospodarstvu, in sicer osnovnih podatkov o čredi, pregleda tehnologije reje oziroma načina upravljanja s posameznimi kategorijami prašičev ter zdravstvenega stanja črede in reprodukcijskih lastnosti plemenske črede. Obsega tudi svetovanje glede ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja v prej navedenih področjih in svetovanje glede možnosti vključitve v ukrep.

 

Na dan izdelave programa DŽ mora upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, rediti:

 • 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače;
 • 50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje alineje ni izpolnjen;
 • 50 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.

 

Operacija DŽ - prašiči vključuje nadstandardne zahteve za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance, pri čemer se upošteva:
- plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj enkrat prasila;
- plemenska mladica je samica prašiča, ki še ni prasila;
- tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
- pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi za razmnoževanje) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma do spolne zrelosti.

 

Za pridobitev plačil za operacijo DŽ - prašiči mora nosilec kmetijskega gospodarstva na gospodarstvu, za katerega uveljavlja operacijo DŽ - prašiči, izvajati vsaj eno izmed naslednjih zahtev:


za plemenske svinje in plemenske mladice:
• zahteva za skupinsko rejo z izpustom;
• zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
• zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine;

za plemenske svinje:
• zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov;

• zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije;

za tekače:
• zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;

za pitance:
• zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
• zahteva za skupinsko rejo z izpustom.

 

OPIS ZAHTEV


1. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom za plemenske svinje in plemenske mladice:
Plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 ali manj živali mora biti površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolžino krajše stranice izpusta 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik ali urnik izpustov za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena najmanj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo v izpust, morajo biti označeni na način, da je mogoče spremljati, katere živali so istočasno v izpustu.
V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča izpust plemenskih svinj in plemenskih mladic na prosto.

 

 

 

2. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za plemenske svinje in plemenske mladice:
Za plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali. Normativi za neovirano talno površino na žival glede na velikost skupine so v preglednici na sliki »Neovirana talna površina na žival«. V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča plemenskim svinjam in plemenskim mladicam boljše pogoje bivanja.

 

 

 

3. Zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine:
Pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču je zaradi izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij, boljše prebave in konsistence blata ter za nudenje dodatne zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje agresivnega vedenja med svinjami v skupini treba osnovnemu obroku, ki pokriva potrebe po hranilih, dodajati:
- ali voluminozno krmo,
- ali pa morajo biti svinje krmljene s krmno mešanico, ki mora vsebovati najmanj 8 % vlaknin v suhi snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali izdelane analize krme.
Kot voluminozna krma se šteje: slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-deteljna mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma iz 6. točke dela C priloge Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29 z dne 30. 1. 2013, str. 1). Voluminozna krma se lahko poklada v korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti recepturo za krmni obrok, ki jo izdela zootehnik v okviru priprave programa dobrobiti živali. V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča plemenskim svinjam in plemenskim mladicam krmljenje v skladu njihovimi potrebami in dodatek materiala za obogatitev.

 

 

 

4. Zahteva za toplotno ugodje:
Za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu nameščeno zaprto gnezdo za pujske. Površina gnezda mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote je lahko infrardeča žarnica, druge vrste seval ali razne oblike talnega gretja, zagotovljeno mora biti tudi uravnavanje temperature. V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča plemenskim svinjam in sesnim pujskom boljše pogoje bivanja.

 

 

 

5. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za tekače in pitance:
Za tekače in pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali. Za vsakega tekača oziroma pitanca mora biti zagotovljeno:
- do 10 kg 0,17 m2,
- nad 10 do 20 kg 0,22 m2,
- nad 20 do 30 kg 0,33 m2,
- nad 30 do 50 kg 0,44 m2,
- nad 50 do 85 kg 0,61 m2,
- nad 85 do 110 kg 0,72 m2,
- nad 110 kg 1,10 m2.

V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča tekačem in pitancem boljše pogoje bivanja.

 

 

 

6. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom za pitance:
Prašičem pitancem mora biti zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolžina krajše stranice izpusta mora biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik ali urnik izpustov za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena najmanj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo v izpust morajo biti označeni na način, da je mogoče spremljati, katere živali so istočasno v izpustu.

V skladu z 10. členom Uredbe 807/2014/EU zahteva omogoča izpust prašičev pitancev na prosto.

 

7. Zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije
Pri zahtevi za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije morajo biti na gospodarstvu vsi sesni pujski moškega spola do vključno sedmega dne starosti kirurško kastrirani z uporabo anestezije oziroma analgezije. Posegi morajo biti vpisani v dnevnik veterinarskih posegov.

 

SPOROČANJE STALEŽA
Upravičenec mora med trajanjem obveznosti sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja operacijo DŽ – prašiči ali ne. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporoča najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev.

 

Vrsta podpore

 

Javna podpora se izplača v obliki plačila na GVŽ za izvajanje zahtev operacije DŽ - prašiči.

 

Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve za operacijo DŽ – prašiči letno znaša:
1.      za plemenske svinje in mladice:

 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 evrov/GVŽ,
 • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 evrov/GVŽ,
 • zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine: 48,30 evrov/GVŽ;

2.      za plemenske svinje:

 • zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov: 25,64 evrov/GVŽ,
 • zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije: 17,10 evrov/GVŽ;

3.      za tekače: zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 evrov/GVŽ;

 

4.      za pitance:

 • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 evrov/GVŽ,
 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 evrov/GVŽ.

OPERACIJA DŽ - PAŠA DROBNICA

Ukrep v reji drobnice vključuje nadstandardne zahteve za:

 • ovce in ovne stare 1 leto ali več
 • koze in kozle stare 1 leto ali več.

Za pridobitev plačil za ukrep Dobrobit živali mora nosilec KMG na gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ - drobnica, izvajati pašo drobnice.

OPIS ZAHTEVE:

 • drobnica se mora pasti najmanj 210 dni v letu v obdobju od 15. marca do 30. novembra tekočega leta;
 • drobnica lahko prenočuje v hlevu;
 • zatiranje zajedavcev na podlagi koprološke analize;
  • tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Za koprološko analizo se pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 100 živali. Ovce in koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve.
 • voditi je treba dnevnik paše;
 • ažurno je treba voditi register drobnice na gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;

 • začetka obdobja paše za drobnico ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka za operacijo DŽ – drobnica v okviru zbirne vloge.

   

Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, mora biti znan podatek o mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva, mora biti podatek o mesecu in letu njihovega rojstva izkazan v pisni obliki (zapisan v RDG ali drugem dokumentu, ki spremlja žival pri premiku).

 

Kot datum začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in tretiranja živali, šteje datum začetka dejanske paše iz dnevnika paše.

 

210 dnevno obdobje paše za drobnico za posamezne živali se lahko prekine zaradi jagnjitev oziroma jaritev, bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše. Če je prekinitev daljša od 10 dni, mora upravičenec za to žival izvesti umik zahtevka.

 

Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne zagotovi celotnega obdobja paše, mora v primeru:

 • višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v roku 15 delovnih dni;
 • v primeru pogina živali ali če določeno število živali zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za drobnico, izvesti umik zahtevka.


Operacija DŽ - drobnica na posameznih ekološko pomembnih območjih pašo delno ali prepoveduje ali le-to popolnoma prepoveduje:

 • na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov paša ni dovoljena do 30. 5., 10. 6. oziroma 20.6. tekočega leta 30. 6. (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ);
 • na območjih traviščnih habitatov metuljev paša ni dovoljena med 15. 6. in 15. 9. tekočega leta (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ);
 • ekološko pomembna območja kjer je paša popolnoma prepovedana (območja so navedena v prilogi uredbe, ki ureja ukrep DŽ).

 

Plačilo krije vse dodatne stroške in izgubljen dohodek zaradi prevzetih obveznosti in sicer:
27,60 EUR/GVŽ za pašo drobnice.

 

V izračunu višine plačila so upoštevani:

 • slabši proizvodni rezultati zaradi povečanja vzdrževalnih potreb pri paši (zmanjšana mlečnost in manjši prirasti),
 • dodatno delo z nadzorom in premeščanjem živali,
 • stroški koprološke analize (pri govedu individualno, pri drobnici na trop), ter 
 • dodatno delo zaradi tretiranja živali proti notranjim zajedavcem.

V oceni so upoštevani tudi transakcijski (poslovni) stroški. Kot transakcijski stroški so upoštevani stroški, povezani z nakupom materiala, opreme, literature, stroški povezani s svetovanjem, poizvedovanjem ter ogledovanjem dobrih praks, urejanjem dokumentacije. V plačilo zahteve »paša živali« so transakcijski stroški pri govedu vključeni z 0,2 % deležem, pri drobnici pa z 0,7 % deležem.

 

Več na spletni strani Program razvoja podeželja (skrbnik MKGP) in spletni strani Agencije.