Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

M11 - EKOLOŠKO KMETOVANJE

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

Podukrep M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Opis

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam. Dodelijo se za prostovoljno preusmeritev oziroma ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

 

Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora poleg pogojev upravičenosti, ki so opisani v poglavju "Pogoji za upravičenost" tega ukrepa, izpolnjevati naslednje zahteve:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati ukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu 6 ur letno
 • uporabiti mora enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja traja najmanj dve ali tri leta oziroma manj v primeru skrajšanja obdobja preusmeritve, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES. Po preteku obdobja preusmeritve v ekološko kmetovanje upravičenec nadaljuje z ohranitvijo praks in metod ekološkega kmetovanja (skupaj 5 let).

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli na hektar kmetijskih površin. Podpora za trajno travinje se dodeli KMG, ki zagotavlja povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi, ki so vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, najmanj 0,2 GVŽ/ha trajnega travinja z zahtevkom EK. Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega ukrepa.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.

 

Pogoji za upravičenost

 • upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev
 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti vsaj 1 ha kmetijskih površin
 • imeti mora izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve
 • kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, skladno s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

 

Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, morajo biti v programu aktivnosti kmetijskega gospodarstva posebej opredeljene tudi vse obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje tega ukrepa. V tem primeru se pripravi en program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.


Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč iz navzkrižne skladnosti, ustrezna merila in minimalne dejavnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Več na spletni strani Program razvoja podeželja (skrbnik MKGP) in spletni strani Agencije.