Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

M10 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Aktivnosti, ki se bodo izvajale in bodo prispevale k ohranjanju oz. izboljšanju stanja, so v ukrepu KOPOP definirane kot zahteve v okviru operacij.

 

Ukrep KOPOP sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne in, kjer so na voljo, tudi izbirne zahteve. Upravičenec lahko na isti površini istočasno izvaja več operacij oz. zahtev. V vsakem primeru mora prevzete obveznosti KOPOP (obvezne in izbirne zahteve) izvajati pet let.

 

Operacije KOPOP:

Poljedelstvo in zelenjadarstvo (zaprta za nove vstope)
Hmeljarstvo (zaprta za nove vstope)
Sadjarstvo (zaprta za nove vstope)
Vinogradništvo (zaprta za nove vstope)
Trajno travinje I (zaprta za nove vstope)
Trajno travinje II (zaprta za nove vstope)
Posebni traviščni habitati
Traviščni habitati metuljev
Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
Steljniki
Vodni viri
Ohranjanje habitatov strmih travnikov
Grbinasti travniki
Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri
Planinska paša
Visokodebelni travniški sadovnjaki
Ohranjanje mejic
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
(zaprta za nove vstope)
Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

 

 

Ohranja se pravilo iz PRP 2007−2013, da je najmanjša upravičena površina za posamezno zahtevo 0,1 ha. Na KMG mora biti v posamezno zahtevo vključenih najmanj 0,3 ha površin. Novost ukrepa KOPOP je, da mora KMG imeti skupno najmanj 1 ha kmetijskih površin, sicer vstop v ukrep KOPOP ne bo možen. Izjemi sta operaciji Ohranjanje mejic, ki je vezana na tekoči meter, in Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, ki je vezana na GVŽ.

 

Pogoji upravičenosti:
Ob vstopu v ukrep mora KMG izpolnjevati naslednje pogoje upravičenosti:

  • obsegati mora najmanj 1 ha kmetijskih površin;
  • vpisano mora biti v register kmetijskih gospodarstev (RKG);
  • nosilec KMG mora imeti opravljen 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko-okoljskih in kmetijsko-podnebnih vsebin;
  • izdelan mora imeti program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

Če KMG pogojev upravičenosti ne izpolni, ne more vstopiti v ukrep KOPOP.

 

Splošni pogoji
Upravičenec mora:

  • v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti 4-urni program usposabljanja v zvezi s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi vsebinami;
  • v prvih treh letih trajanja obveznosti enkrat uporabiti storitev svetovanja, v okviru katere se upravičencu svetuje glede pogojev in zahtev ter pravilnega izvajanja prevzetih kmetijsko okoljsko podnebnih obveznosti;
  • ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP;
  • upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav.

KMG mora v primeru uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev voditi podatke o nabavi, porabi, oddaji, prejemu in zalogi posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za vse površine KMG.

 

Več na spletni strani Program razvoja podeželja (skrbnik MKGP) in spletni strani Agencije.