Skoči na vsebino

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva:

  • Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu in s tem ustvarjanje pogojev za povečanje produktivnosti slovenskega kmetijstva.
  • Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov.
  • Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter s povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva in neindustrijske predelave lesa.
  • Spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne spremembe.
  • Zelena delovna mesta in skladen ter vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja.
  • Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so horizontalni cilji vseh pet prednostnihpodročij ukrepanja.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. V finančnem smislu potrditev PRP pomeni za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pridobitev dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

Glede na vsebino ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru PRP 2014–2020, bo za krepitev konkurenčnosti namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, za naravne vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo pa nekaj več kot 15 % razpoložljivih sredstev. Preostanek sredstev je namenjen tehnični pomoči in za plačilo obveznosti predhodnega programskega obdobja.

 

V obdobju 2014–2020 se bo v okviru Programa razvoja podeželja izvajalo 14 ukrepov (brošura "Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020: osnovne informacije o ukrepih"). Določeni ukrepi se nadalje delijo na podukrepe oz. operacije. V oklepaju je navedena višina razpoložljivih sredstev po posameznih ukrepih (v EUR) v programskem obdobju 2014-2020.