Skoči na vsebino

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA (KOP)

 

Namen ukrepa kmetijsko okoljskih plačil (KOP) je popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov ter varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov in omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje. Kmetijsko okoljski ukrepi ohranjajo naravne danosti, biotsko raznovrstnost, rodovitnost tal in tradicionalno kulturno krajino ter varujejo zavarovana območja.

 

 

 

 

 

 

 

Kmetijsko okoljska plačila se izvajajo v treh skupinah: 

 

1. Skupina: zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje

 • Ohranjanje kolobarja
 • Ozelenitev njivskih površin
 • Integrirano sadjarstvo
 • Integrirano vinogradništvo
 • Integrirano vrtnarstvo
 • Integrirano poljedelstvo
 • Ekološko kmetovanje

2. Skupina: ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine

 • Planinska paša
 • Košnja strmih travnikov
 • Košnja grbinastih travnikov
 • Travniški sadovnjaki
 • Strmi vinogradi (novost v letu 2010)
 • Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali
 • Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
 • Sonaravna reja domačih živali
 • Ohranjanje ekstenzivnega travinja
 • Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov (novost v letu 2010)

3. Skupina: varovanje zavarovanih območij

 • Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri
 • Ohranjanje posebnih travniščnih habitatov
 • Ohranjanje travniščnih habitatov metuljev
 • Ohranjanje steljnikov
 • Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000
 • Pokritost tal na vodovarstvenem območju

Poseben pomen ima tudi izobraževanje kmetov, uslužbencev državne uprave in javnih zavodov ter promocija ukrepov in tovrstnih pridelkov v splošni javnosti (informiranje javnosti o pomenu kmetijsko okoljskih ukrepov in poučevanje potrošnikov o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil).

 

UPRAVIČENCI

 

Do kmetijsko okoljskih plačil so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravnimi podlagami, in ki v roku oddajo zbirno vlogo in zahtevke.

 

Upravičenci so lahko samo v letu 2007 obstoječe obveznosti SKOP-a nadomestili z novimi 5-letnimi obveznostmi KOP-a.

 

V letu 2010 upravičenci ne morejo prevzemati novih 5-letnih obveznosti za izvajanje podukrepov KOP 2007-2013, razen za podukrep 214-I/7 ekološko kmetovanje, 214-II/4 travniški sadovnjaki, 214-II/5 strmi vinogradi, 214-II/10 ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov, 214-III/2 ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, 214-III/3 ohranjanje traviščnih habitatov metuljev, 214-III/4 ohranjanje steljnikov in 214-III/5 ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000.

Upravičenci za pridobitev plačil za podukrepe KOP 2007-2013 so KMG, ki izpolnjujejo zahteve navzkrižne skladnosti in druge predpisane pogoje, ki so določeni v PRP 2007-2013. Nosilci pravic in obveznosti za podukrepe KOP 2007-2013 so nosilci KMG. 

 

 

KAKO DO PLAČIL

 

Roke in podroben postopek oddaje zbirne vloge in zahtevkov za posamezna kmetijsko okoljska plačila določajo veljavne pravne podlage za obdobje 2007-2013.

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so že oddali zbirno vlogo za plačila v preteklem letu, na dom prejmejo en izvod predtiskanih opisnih podatkov in karte kmetijskih gospodarstev ter navodila za uveljavljanje plačil. Tistim, ki prvič oddajajo zbirno vlogo, kmetijska svetovalna služba svetuje v zvezi z uveljavljanjem kmetijsko okoljskega plačila za podukrep ekološko kmetovanje.

 

Zbirno vlogo se v roku, določenem z uredbo, odda elektronsko ali s priporočeno pošto na naslov ARSKTRP. Upravičenec, ki mu bodo izplačana plačila iz naslova kmetijsko okoljskih podukrepov, je dolžan na kmetijskem gospodarstvu hraniti vse evidence (zasnova kolobarja, zapisi o delovnih opravilih) ves čas trajanja obveznosti ter nato še štiri leta od dneva zadnje pridobitve plačil.