Skoči na vsebino

OHRANJANJE OKOLJA IN PODEŽELJA

Namen izravnalnih plačil (OMD) je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer in podpora ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti takšnih območij. Izravnalna plačila v veliki meri prispevajo k pridobivanju dohodka kmetov na teh območjih za kmetijsko dejavnost.

 

Kmetijsko okoljska plačila (KOP) podpirajo kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in s sonaravnimi načini kmetovanja prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja okolja, ohranjajo biotsko raznovrstnost in specifične vrednote slovenskega podeželja. Kmetijsko okoljska plačila obsegajo 21 podukrepov znotraj 3 vsebinskih področij, ki so namenjeni zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanju zavarovanih območij.

 

 

 

UPRAVIČENCI

 

Do izravnalnih plačil so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih gospodarstva ležijo v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravnimi podlagami ter v roku oddajo zbirno vlogo in zahtevke.

 

Do plačil za kmetijsko okoljske ukrepe so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravnimi podlagami in v roku oddajo zbirno vlogo in zahtevke.