Skoči na vsebino

PODPORA VINARSKEMU SEKTORJU

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge, Oddelek za intervencijske ukrepe

 
NAMEN UKREPA

 

Namen podpore je uresničitev ciljev kmetijske politike, ter zagotavljanje možnosti za razvoj in prilagajanje razmeram na trgu.

 

V okviru ukrepa podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih (de minimis ukrep) se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

- sodelovanje na specializiranih sejmih Prowein v DUseldorfu, LIWF v Londonu in VinItaly v Veroni,

- pomoč za promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Francije, Avstrije, Belgije, Nizozemske in Hrvaške (objave v medijih, predstavitve vin za trgovce, novinarje, gostince ali strokovno javnost, tržne raziskave zaradi uvajanja vina na novem tržišču),

- pomoč za svetovanje zaradi uvajanja vina na novem tržišču oziroma svetovanje iz enologije,

- izobraževanje glede tehnologije pridelave vina, izboljšanje kakovosti vina in trženja vina.

 

UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do pomoči so podrobno določeni v Uredbi o ureditvi trga z vinom in so:

  • gospodarska družba ali zadruga, vpisana v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino;
  • gospodarska družba, ki ni vpisana v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino, ki ima med družbeniki, ki imajo v njej poslovne deleže vsaj štiri gospodarske družbe ali zadruge, vpisane v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino;
  • kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v RKG, njegov nosilec je vpisan v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino in letno prijavi vsaj 20.000 litrov vina, razen  kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje tudi vino iz ekološko pridelanega grozdja  ali vrhunska vina posebnih kakovosti in letno prijavi vsaj 10.000 litrov vina. Upošteva se povprečje zadnjih treh let.

ROK ZA ODDAJO VLOG

   

V  koledarskem letu 2019 se zahtevki za pridobitev pomoči vlagajo:

  • od 1. do 5. junija za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih,
  • od 20. do 30. junija se vložijo zahtevki, ki se nanašajo na druge pomoči iz poglavja Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih Uredbe na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju Agencija). Vlogo in morebitne dopolnitve vloge je priporočljivo poslati kot priporočeno poštno pošiljko.

Zahtevki se vložijo na obrazcu, ki je priloga 6 Uredbe (Uradni list RS št. 66/2014).

 

Zahtevku je treba priložiti tudi:

  • izjave, ki se nahajajo v prilogi 7 Uredbe,
  • izjavo glede enotnega podjetja iz priloge 8 Uredbe,
  • izjavo gospodarske družbe o njenih družbenikih iz priloge 9 Uredbe,
  • originalno dokazilo FURS-a, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih dajatev ali pisno dovoljenje upravičenca (soglasje), da lahko Agencija neposredno od FURS-a pridobi podatke.

Obrazci za uveljavljanje podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih v Wordovi datoteki:

 

PRAVNE PODLAGE:

 

Upravičenci lahko izvedejo vnos zahtevka tudi elektronsko:

 

NAVODILA za vnos zahtevka za ukrep Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih (DMV)