Skoči na vsebino

PODPORA ZA PROMOCIJO VINA NA TRGIH TRETJIH DRŽAV

 

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge, Oddelek za tržne ukrepe
 
NAMEN UKREPA
 
Namen podpore je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, kar skupaj vodi h glavnemu cilju ukrepa: povečanje prodaje vina na trgih tretjih držav

V okviru EU ukrepa promocije vina na tretjih trgih se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

-          objava oglasov v medijih,

-          izdelava reklamnega gradiva,

-          udeležba na sejmih in drugih dogodkih,

-          izdelava raziskav trga,

-          organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost, potrošnike tretjih držav.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

 

UPRAVIČENCI 

Upravičenci do sredstev so določeni v Uredbi o ureditvi trga z vinom, pri čemer velja:


• pridelovalci vina, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina; pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 15.000 litrov,
• združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register, s skupno letno pridelavo najmanj 75.000 litrov vina,

• organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU ali

• strokovne vinogradniško-vinarske organizacije iz drugega odstavka 20. člena Uredbe.


Upošteva se povprečje zadnjih treh let.

 

PREDSTAVITEV NA AGENCIJI (19.10.2017):

 

- Promocija vina na tretjih trgih_Navodila

- Promocija vina na tretjih trgih - Izplačila 2017

- Promocija vina na tretjih trgih - Novosti

 

VLAGANJE PREDLOGOV PROGRAMOV IN ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

 

Rok za predložitev programov promocije je 31.01.2018.

 

Obrazec: VLOGA ZA ODOBRITEV PROGRAMA ZA PROMOCIJO VINA NA TRETJIH TRGIH

 

 
Vloge za izplačilo podpore za izvedene dejavnosti na podlagi programov 2017/18 se vlagajo:


• od 20.1. - 31.1.2018 za dejavnosti izvedene med 1.6.2017 in 31.12.2017, ter
• od 10.6. - 20.6.2018 za dejavnosti izvedene med 1.1.2018 in 31.5.2018.

 

Obrazec: VLOGA ZA POVRNITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA PROMOCIJO VINA NA TRETJIH TRGIH

 

Smernice za uveljavljanje zahtevkov na podlagi programa za promocija vina na trgu tretjih držav (SMERNICE)

 
PRAVNE PODLAGE


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
   Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi
   Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
  (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju
• Uredba o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13, 66/14 )
• Uredba (EU) št. 1308/2013

• Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 s spremembami
• Uredba o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13, 66/14 )

• Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18)