Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge

 

NAMEN UKREPA

 

V okviru EU ukrepa podpore za obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in sistemih EU za označbe porekla in geografske označbe se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

-          informacijske kampanje (objava oglasov in člankov v medijih, izdelava informacijskega gradiva),

-          organizacija obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni na ravni EU.

 

 

 

Upravičenci do podpore so:

- združenje najmanj dveh pridelovalcev vpisanih v register,

- organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU

- strokovno vinogradniške-vinarske organizacije ali

- osebe javnega prava, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijsko-gozdarsko zbornico, katere člani so pridelovalci.

 

 

 

Dejavnosti obveščanja iz prvega odstavka tega člena morajo vsebovati informacije o:

- odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanim s škodljivim uživanjem alkohola,

- sistemih označb porekla ter kakovosti ali

- odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola, ter sistemih označb porekla ter kakovosti.

 

 

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

 

 

VLAGANJE PREDLOGOV PROGRAMOV IN ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

 

NOVO!

Vloga za odobritev programa se vloži pri agenciji najpozneje do 1.aprila v letu začetka izvajanja programa. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju največ enega koledarskega leta in se lahko začnejo izvajati vsaj dva meseca po vložitvi vloge za odobritev programov.

 

Agencija prispele vloge za odobritev programov pregleda in ob upoštevanju meril za upravičenost, odobri tiste programe, za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 7.000 evrov.

 

 

Obrazec: PRIJAVA PROGRAMA ZA PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

 

Podpora se pridobi na podlagi vloge za povrnitev upravičenih stroškov po realizaciji posameznih dejavnosti v skladu z odobrenim programom.

 

Zahtevki za izplačilo podpore

 

Zahtevki se vlagajo na ARSKTRP dvakrat letno in sicer:

·         do 31. maja za dejavnosti, izvedene pred tema datumoma in

·         do 30. novembra za dejavnosti, izvedene pred tema datumoma.

***Obrazec: ZAHTEVEKZA POVRNITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

 

***Obrazcu zahtevek za povrnitev upravičenih stroškov za podporo obveščanje v državah članicah se priloži podpisana in žigosana "Izjava vlagatelja", ki je priloga 3 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju Uradni list RS, št. 76/17.

 

PRAVNE PODLAGE


• Uredba (EU) št. 1308/2013
• Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 s spremembami
- Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17, 76/17 in 35/18)