Skoči na vsebino

PODPORA ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge

 

 

NAMEN UKREPA

 

V okviru EU ukrepa podpore za obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in sistemih EU za označbe porekla in geografske označbe se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

-          informacijske kampanje (objava oglasov in člankov v medijih, izdelava informacijskega gradiva),

-          organizacija obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni na ravni EU.

-           

Upravičenci do podpore so združenja najmanj 5 pridelovalcev, s skupno letno pridelavo vsaj 75.000 litrov vina, ali strokovne vinogradniško-vinarske organizacije (zbornice in gospodarska interesna združenja).

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

 

 

PREDSTAVITEV NA AGENCIJI (12.12.2016):

 

- Podpora za obveščanje v državah članicah

 

VLAGANJE PREDLOGOV PROGRAMOV IN ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

 

Obrazec: PRIJAVA PROGRAMA ZA PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

 

Podpora se pridobi na podlagi vloge za povrnitev upravičenih stroškov po realizaciji posameznih dejavnosti v skladu z odobrenim programom.

 

Zahtevki za izplačilo podpore

 

Zahtevki se vlagajo na ARSKTRP dvakrat letno in sicer:

·         do 31. maja za dejavnosti, izvedene pred tema datumoma in

·         do 30. novembra za dejavnosti, izvedene pred tema datumoma.

***Obrazec: ZAHTEVEK ZA POVRNITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA  PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

 

***Obrazcu zahtevek za povrnitev upravičenih stroškov za podporo obveščanje v državah članicah se priloži podpisana in žigosana "Izjava vlagatelja", ki je priloga 3 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju Uradni list RS, št. 38/2016

 

PRAVNE PODLAGE


• Uredba (EU) št. 1308/2013
• Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 s spremembami
- Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 in 23/17)