Skoči na vsebino

UKREPI NA PODROČJU ČEBELARSTVA

Obvestila

3.4.2018

 

MKGP obvešča čebelarje, da so bili v petek 23.3.2018 v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

 

Agencija je v ta namen izdala kratko obvestilo čebelarjem.

 

6.10.2017

 

FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE V ČEBELARSTVU V LETU 2017

 

V Uradnem listu RS št. 55/2017 je objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017.


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo v ponedeljek 9.10.2017 vsem potencialnim upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje odloka za pridobitev sredstev poslala predtiskane obrazce »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017«. Vlagatelj mora izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP (v času uradnih ur vložišča), do najpozneje 18. oktobra 2017.


Obvezno preberite navodila za izpolnjevanje obrazca oz vloge.

 

 

7.6.2017

 

MKGP obvešča čebelarje, da bodo predvidoma v petek 9.6.2017 v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 383.490 evrov. Več o najavljenem razpisu si lahko preberete na spletni strani MKGP.

 

Agencija je v ta namen izdala kratko obvestilo čebelarjem.

 

Programsko obdobje 2017-2019

Ukrepi v čebelarstvu se izvajajo kot intervenca na skupnem trgu. Agencija je po pristopu RS v EU izvedla ukrepe v treh triletnih programskih obdobjih (2005-2007, 2008-2010, 2011-2013 in 2014-2016), sedaj pa izvaja prvo leto petega programskega obdobja 2017-2019.

 

Na podlagi Programa ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2017-2019, je vlada izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/2016).

 

Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2017-2019 za vse ukrepe znaša 2.296.881 EUR.

 

Način izvedbe ukrepov:

Za vsako programsko leto bo ministrstvo  izvedlo odprti javni razpis za ukrep Tehnično pomoč čebelarjem (Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom) in ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic bo ministrstvo izvedlo zaprti javni razpis.Za ostale ukrepe bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddalo javno naročilo.

 

Ukrep tehnična pomoč čebelarjem:  namen ukrepov tehnične pomoči je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme, zagotavljanje pomoči čebelarjem začetnikom in pridobivanje osnovnih znanj s področja čebelarstva ter izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti  o čebelarstvu.

 

Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze:  namen ukrepa je povečanje števila čebelarjev, ki za zatiranje varoj uporabljajo registrirana in dovoljena zdravila z učinkovinami, primernimi za ekološko čebelarjenje, ter s tem izboljšanje preživetja čebel in pregleda nad napadenostjo z varojami vse leto.

 

Racionalizacija sezonske selitve panjev: je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

 

Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji: namen ukrepa je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, vzpostavljanje in vzdrževanje linij kranjske čebele, odpornih proti varojam, ter izdelava strokovnih smernic za odbiro linij kranjske čebele, odpornih proti varojam.

 

Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov: namen ukrepov je:

·         določanje lastnosti cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla;

·         izdelava navodil čebelarjem za optimizirano obdelavo in shranjevanje cvetnega prahu ter proučevanje

          ekonomičnosti pridelave cvetnega prahu z notranjim oziroma zunanjim smukalnikom;

·         ugotavljanje vpliva najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost zatiranja varoj ob uporabi

          organskih kislin in eteričnih olj;

·         izdelava priporočil čebelarjem za uporabo zdravil ob upoštevanju različnih dejavnikov;

·         izdelava strokovnih smernic za krmljenje z dodatki za spodbujanje dobrega zdravstvenega stanja

          in razvoja čebeljih družin;

·         izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo;

·         zmanjšanje zimskih izgub čebeljih družin;

·         ugotavljanje vpliva kakovosti satja na razvoj čebelje družine in kakovost čebeljih pridelkov;

·         ugotavljanje optimalne koncentracije sladkorne raztopine oksalne kisline za zdravljenje čebel;

·         ugotavljanje zniževanja koncentracije kumafosa v čebeljih pridelkih po prenehanju njegove uporabe.

 

Spremljanje trga: namen ukrepa je spremljanje podatkov in priprava ocene učinkovitosti programa ukrepov