Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVOZNA IN IZVOZNA DOVOLJENJA

Nosilec ukrepa: Oddelek za tržne ukrepe

e-pošta: ztd.aktrp(at)gov.si
telefon: 01 580 77 92
faks: 01 580 77 26

 

Vrste dovoljenj:

 • Uvozno dovoljenje – AGRIM
 • Izvozno dovoljenje – AGREX (z vnaprejšnjo določitvijo ali  brez vnaprejšnje določitve nadomestila)
 • Potrdilo o nadomestilu – vrednostno dovoljenje – samo za sestavljene proizvode (Non Annex 1).

KAKO DO DOVOLJENJA

 

ODDAJA VLOGE IN POLOG VARŠČINE

 

Vlogo se na predpisanem obrazcu, skupaj z dokazilom o položeni varščini pošlje po:

 • Pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in ravzoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (tudi v primeru dostave originalov),
 • faksu 01/580 77 26 - za vse tržne rede
 • elektronski pošti ztd.aktrp(at)gov.si
 • ali dostavi osebno na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Če zahtevek za dovoljenje vlagate prvič, nam hkrati z vlogo posredujete:

 

Rok za oddajo vloge je vsak delovni dan do 13. ure, pri razpisih pa do 13. ure zadnjega delovnega dne veljavnosti razpisa.

 

Obrazci in navodila ... 

 

Varščina se položi v obliki:

 • gotovinskega nakazila SI56 0110 0600 0028 250 z navedbo sklica na številko odobritve po modelu 18: SI18 23310-2010020-yyZZZZxx.

  - Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina oziroma globalno varščino. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v šifrantu ukrepov) - v Uredbi o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti Uradnem listu RS št. 52/2009), ZZZZ- prosti namen, ki ga lahko sami določite oz. ničle (0000), xx- zadnji dve številki letnice nakazila.

  Primer izpolnitve UNP položnice s strani stranke:
  Naziv: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)
  Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
  Račun št:  SI 56 0110 0600 0028 250
  BIC:  BSLJSI2X
  model:  SI18 
  sklic:  23310-2010020-01000016
  Namen: gotovinska varščina

 • bančne garancije.

Plačilna obljuba - se predloži, znesek zahtevane varščine nižji od 500 EUR.  To je pisna zaveza za plačilo ustreznega zneska, zaradi neizpolnjenih obveznosti - (obrazec)

 
Višina varščine je predpisana s posebnimi uredbami po tržnih redih.

 

Varščina ni potrebna:

 • če znaša zavarovani znesek 100 EUR ali manj;
 • kadar je vlagatelj oseba javnega prava, ki je odgovorna za izvajanje nalog javne uprave in kadar je oseba zasebnega prava, ki izvaja javne naloge na podlagi javnega pooblastila, koncesije in podobno;

več o varščinah

 

PREKLIC VLOGE

 

Zahtevke za dovoljenja je mogoče preklicati le pisno (lahko po faksu ali elektronski pošti) do 13.00 ure na dan, ko je bil zahtevek vložen.

 

IZDAJA DOVOLJENJA
 
Na podlagi pravočasne in popolne vloge, Agencija izda uvozno oz. izvozno dovoljenje na predpisanem obrazcu. Dovoljenje se izda v dveh izvodih (prvi izvod za vlagatelja in drugi izvod ostane na Agenciji). 
 
Uvozno oz. izvozno dovoljenje ima serijsko številko, potrjeno je z žigom ARSKTRP. Dovoljenj ni dovoljeno popravljati ali spreminjati.

 

 
VRAČILO DOVOLJENJA IN SPROSTITEV VARŠČINE

 

Original uvoznega oz. izvoznega dovoljenja vlagatelj vrne na ARSKTRP, da se lahko sprosti varščina. Predložiti ga mora v roku 60 dni od zadnjega dne veljavnosti. V primeru tarifnih kvot je rok vračila dovoljenja 45 dni od zadnjega dne veljavnosti

 

Spletno dovoljenje mora vlagatelj v spletni aplikaciji E-kmetija zaključiti v roku 60 dni od zadnjega dne veljavnosti (za uvozne tarifne kvote v roku 45 dni od zadnjega dne veljavnosti). Hkrati z dovoljenjem vlagatelj pošlje tudi morebitna dokazila, v skladu z veljavnimi uredbami.

 

 

V primeru, da vlagatelj:

 • ne uvozi oz. izvozi navedene količine blaga na dovoljenju v času njegove veljavnosti,
 • in ne vrne originala uvoznega ali izvoznega dovoljenja v roku dveh mesecev po zadnjem dnevu veljavnosti le - tega se zaseže del ali varščina v celoti

Kdaj dovoljenje ni potrebno?

 

Dovoljenje ni potrebno in ga ni treba predložiti za:


(a) sprostitve v prosti promet ali izvoza proizvodov, ki so nekomercialne narave, kot je določeno v oddelku II(D)(2)(d) prvega dela Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (18);
(b) primere, v katerih je oprostitev uvoznih dajatev, izvoznih dajatev in ukrepov, sprejetih na podlagi člena 207 Pogodbe, treba odobriti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1186/2009 (19);
(c) količine proizvodov, ki jih je treba sprostiti v prosti promet ali izvoziti in ne presegajo količin, navedenih v Prilogi;
(d) proizvode, ki jih je treba sprostiti v prosti promet kot vrnjeno blago v skladu z oddelkom 1 poglavja 2 naslova VI Uredbe (EU) št. 952/2013;
(e) proizvode, za katere ob sprejemu deklaracije o ponovnem izvozu deklarant predloži dokazila, da je bila izdana pozitivna odločba za povračilo ali odpust uvoznih dajatev za takšne proizvode v skladu z oddelkom 3 poglavja 3 naslova III Uredbe (EU) št. 952/2013.

 

Z odstopanjem od točk (b) in (c) prvega pododstavka je potrebno dovoljenje, kadar se sprostitev v prosti promet ali izvoz opravlja po preferencialnih režimih, ki se odobrijo na podlagi dovoljenja.
Za namene točke (c) prvega pododstavka se količina za eno dovoljenje izračuna tako, da zajema vse količine, ki jih je treba sprostiti v prosti promet ali izvoziti in ki so zajete v isti logistični operaciji.

 

2. Izvozno dovoljenje ni potrebno in se ne izda ali predloži za proizvode, ki jih pošljejo zasebniki ali skupine zasebnikov za brezplačno razdeljevanje v humanitarne namene v tretjih državah, kadar so te pošiljke priložnostne narave, zajemajo različne proizvode in ne presegajo skupne mase 30 000 kg na prevozno sredstvo. Za dejavnosti pomoči v hrani, ki ne izpolnjuje teh pogojev, je potrebno dovoljenje, ki je v skladu s to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1239.
 

PRAVNE PODLAGE:

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44-70);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in /(ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30.7.2016, str 1-14);
 • Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode (2016/C278/03); (C278/34; 30.7.2016);
 • Uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura,
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 34/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/2009)

Posebnosti, ki veljajo za posamezna področja (riž, sladkor, meso in mesni izdelki) predpisujejo uredbe po tržnih redih

 

Vlagatelji nosijo polno odgovornost, da so seznanjeni s pravnimi podlagami, ki jih upoštevajo pri uveljavljanju vlog za uvozna oz. izvozna dovoljenja. Besedilo ni pravno zavezujoče.


ARSKTRP ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi napačnega razumevanja s podanimi informacijami.
 

več o dovoljenjih