Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVOZNA NADOMESTILA

Nosilec: Oddelek za tržne ukrepe

            

 

 

 

 

 

NAMEN

 

S sistemom izvoznih nadomestil dviguje konkurenčnost prodaje na svetovnih trgih; Cene določenih kmetijskih proizvodov so zaradi višjih proizvodnih stroškov višje, kot cene istovrstnih proizvodov na svetovnih trgih. Ker evropska podjetja na teh trgih ne bi bila konkurenčna, EU pri izvozu v tretje države pokriva razliko v ceni v obliki izvoznih nadomesti.

 

Izvozna nadomestila so vzpodbuda za izvoz presežnih količin blaga oz. kmetijskih pridelkov znotraj Evropske unije, ki bi na tujih trgih dosegli nižjo ceno kot na trgu EU. Namen izvoznih nadomestil je ohranjane nivoja cen na enotnem trgu EU.

 

Značilnosti izvoznega nadomestila

 

Izvozno nadomestilo je znesek, za katerega zaprosi izvoznik ob izvozu blaga (poreklo v državi članici EU) v tretje države. Izvozno nadomestilo se izplača samo na posebno zahtevo izvoznika; lahko je:

 • enotno - enako za vse namembne države
 • diferencialno - različno glede na namembni kraj

Osnovni pojmi...

 

Izvozno nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki na datum sprejetja EUL niso primerne tržne kakovosti (presegajo najvišjo dovoljeno stopnjo radioaktivnosti, se prodajajo in distribuirajo na krovu ladje ali pa zaradi reexporta).

 

Posebnosti po tržnih redih

- goveje in telečje meso, prašičje meso

- jajca

 

 

 

UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do izvoznega nadomestila so fizične ali pravne osebe s sedežem v EU, ki izvažajo kmetijske izdelke izven EU.

 

Vloga za izvozno nadomestilo

 

Vlogo za izplačilo izvoznega nadomestila (tipiziran obrazec), na katerem je izražena zahteva za izplačilo izvoznega nadomestila, pošlje vlagatelj na ARSKTRP.

 

Vloga zajema:

 • "proof of arrival" (pri diferencialnih nadomestilih)
 • kopijo izvoznega dovoljenja
 • ostale priloge

Obrazci...

 

Roki za oddajo vloge

 

Rok za predložitev potrebnih dokumentov je 12 mesecev od datuma sprejetja EUL. ARSKTRP v roku 3 mesecev od dneva, ko je dobila vse dokumente in podatke, potrebne za reševanje vloge, izplača izvozno nadomestilo.

 

Izplačilo izvoznega nadomestila

 

Višino izvoznega nadomestila določi Evropska Komisija in objavi v Uradnem listu EU. Izplača se ob predložitvi dokazila, da je blago iz izvozne deklaracije zapustilo območje EU v nespremenjenem stanju v 60 dneh po sprejetju EUL oz. dokazila o opravljenih uvoznih formalnostih, kadar je nadomestilo odvisno od namembne države.

 

Na podlagi izračuna vrednosti izvoznega nadomestila ARSKTRP izdela odločbo, ki jo pošlje izvozniku.

 

Predplačilo izvoznega nadomestila

 

Na EUL in posebni vlogi je označena zahteva za predplačilo izvoznega nadomestila. Višina predplačila izvoznega nadomestila je lahko največ v višini izvoznega nadomestila.

 

Za predplačilo izvoznega nadomestila mora vlagatelj položiti varščino v višini zneska izvoznega nadomestila, povečanega za 10% , torej to pomeni 110% vrednosti zahtevanega predplačila izvoznega nadomestila.

 

Sankcije in vračilo izplačanega izvoznega nadomestila

 

V primeru neupravičeno izplačanega izvoznega nadomestila mora izvoznik vrniti denar in plačati kazen. Če obstaja sum, mora predložiti dodatna dokazila o nepravilnosti glede namembnega kraja ali sum ponovnega uvoza.

 

PRAVNE PODLAGE

 

 • pravne podlage EU 

 • Uredba Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (prenovitev)
 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 79/2009)

Več...

 

Obvezujoča določila iz Uredbe 612/2009

 • »dan izvoza« je dan, ko carinski organ sprejme blago
 • EUL, iz katerega je razviden zahtevek za izvozno nadomestilo EUL, vsebuje vse potrebne podatke za izračun izvoznega nadomestila
 • izvoznik mora vložiti EUL pri pristojnem carinskem uradu v kraju, kjer bodo proizvodi naloženi za odpremo za izvoz
 • izvoznik mora najmanj 24 ur pred začetkom nakladanja obvestiti carinski urad in navesti pričakovano trajanje nakladanja
 • na dan prevzema EUL morajo biti proizvodi pod carinsko kontrolo do zapustitve carinskega območja
 • izpolnitev uvoznih carinskih formalnosti izvoznik dokazuje s predložitvijo carinskega dokumenta ali s potrdilom o iztovarjanju in uvozu v namembno državo, ki ga izda mednarodna kontrolna nadzorna agencija
 • mednarodne kontrolne nadzorne agencije so objavljene v Uradnem listu Evropske unije
 • izvozniki morajo predložiti kopijo prevoznih listin
 • v določenih primerih izvozniku ni potrebno predložiti dokazil z izjemo prevozne listine