Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZUNANJE TRGOVINSKI UKREPI

Zunanje trgovinska ureditev predstavlja enega od vzvodov kmetijske tržno cenovne politike.

 

S sistemom uvoznih in izvoznih dovoljenj Agencija nadzira in spremlja uvoz in izvoz kmetijskih proizvodov s tretjimi državami. Varščina je finančno jamstvo za izpolnitev ene ali več obveznosti, ki so povezane z določenim ukrepom. S sistemom izvoznih nadomestil se dviguje konkurenčnost prodaje na svetovnih trgih.  

 

Za izdajo uvoznih ali izvoznih dovoljenj je pristojna Agencija RS za kmetijske trge, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (oddelek za tržne ukrepe).

 

Dovoljenje lahko pridobi fizična ali pravna oseba s sedežem v EU oziroma v državi članici, kjer je registrirana za namene DDV.

 

Povezave na obrazce ...

 

 

 ***

 

IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE (ZK) IZ EVROPSKE UNIJE – BREXIT
Vlagatelje za uvozna dovoljenja na podlagi kvot obveščamo, da se bodo ob izstopu ZK iz Evropske Unije količine za uvoz na novo določile in jih bo Evropska Komisija objavila v svojem Uradnem listu. Morebitna uvozna dovoljenja, ki so bila izdana s strani organov ZK z dnem izstopa ne bodo več veljavna. Točen datum izstopa še ni znan.
V primeru izstopa brez dogovora bo uvoz kmetijskih proizvodov iz ZK veljal za uvoz iz tretje države.
Svetujemo, da za nadaljne informacije glede poteka in načina izstopa ZK, spremljate objave na spletnih straneh Vlade RS:  http://www.vlada.si/teme_in_projekti/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

 

Spletna stran Sveta Evropske Unije:
    https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/eu-uk-after-referendum/
 
Spletna stran Evropske Komisije:
    https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
    https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations
 
Spletna stran Ministrstva za zunanje zadeve RS:
    http://www.mzz.gov.si/predstavnistva_po_svetu/evropa/zdruzeno_kraljestvo_velika_britanija_in_severna_irska/
 
Spletna stran Ministrstva za finance RS: 
    http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

 

Spletna stran Finančne uprave RS
    http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
    http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/brexit/

 

Dodatne informacije glede izstopa ZK bomo objavili, ko bodo na voljo.
V primeru, da imate dodatna vprašanja glede uvoznih/izvoznih dovoljenj za kmetijske proizvode, ki jih izdaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nam prosim pošljite sporočilo na e-naslov ztd.aktrp(at)gov.si.

 

***

 

IZVOZNA NADOMESTILA: Trenutno ni razpisanih izvoznih nadomestil

 

 

***

PRAVNE PODLAGE

 

 

Horizontalne evropske uredbe, ki predpisujejo splošna pravila zunanje trgovinske ureditve

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44-70);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in /(ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30.7.2016, str 1-14);
 • Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode (2016/C278/03); (C278/34; 30.7.2016);
 • Uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura
 • Uredba Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o  skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode
 • Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006o določitvi skupnih pravil in izvajanje  uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj

Evropske uredbe, ki se nanašajo na več tržnih redov

 • UREDBA (EU) št. 1308/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Pravne podlage nacionalne zakonodaje

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 79/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 34/2009 ) 
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/2009)
 • Zakon o kmetijstvu - ZKm-1 (Uradni list RS, št. 45/2008)

Upoštevati je potrebno tudi vse spremembe in dopolnitve uredb.

 

Posebnosti, ki veljajo za posamezna področja (riž, sladkor, meso in mesni izdelki) predpisujejo uredbe po tržnih redih.