Skoči na vsebino

ZUNANJE TRGOVINSKI UKREPI

Zunanje trgovinska ureditev predstavlja enega od vzvodov kmetijske tržno cenovne politike.

 

S sistemom uvoznih in izvoznih dovoljenj Agencija nadzira in spremlja uvoz in izvoz kmetijskih proizvodov s tretjimi državami. Varščina je finančno jamstvo za izpolnitev ene ali več obveznosti, ki so povezane z določenim ukrepom. S sistemom izvoznih nadomestil se dviguje konkurenčnost prodaje na svetovnih trgih.  

 

Za izdajo uvoznih ali izvoznih dovoljenj je pristojna Agencija RS za kmetijske trge, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (oddelek za tržne ukrepe).

 

Dovoljenje lahko pridobi fizična ali pravna oseba s sedežem v EU oziroma v državi članici, kjer je registrirana za namene DDV.

 

Povezave na obrazce ...

 

                                                                             ***
 
NOVO; OD 2.10.2017 NISO VEČ POTREBNA DOVOLJENA  AGRIM/AGREX ( izjema tarifne kvote )
 
ZA UVOZ 
- sladkorja s KN oznako 1701 - uvoz pod preferencialnimi pogoji (Točka B I dela Priloge II Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/1239)
- sadja in zelenjave s KN oznami 0703 20 00 in 0703 90 00 (Točka E I dela Priloge II Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/1239)
- proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave s KN oznakami 0710 80 95, 0710 90 00, 0711 90 80, 0711 90 90 in ex 0712 90 90 (Točka F I dela Priloge II Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/1239)

ZA IZVOZ
- sladkorja in sladkornih sirupov s KN oznakami 1701, 1702 60 95, 1702 90 95 in 2106 90 59 ( Točka B II dela Priloge II Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/1239)
                                        

***

 

NOVO; OD 6.11.2016 VPIS EORI ŠTEVILKE NA ZAHTEVKU IN DOVOLJENJU - (27.10.2016)

 

Novi obrazci za vloge za AGREX in AGRIM in navodila za izpolnjevanje

Povezave na obrazce ...

 

Vlagatelji morajo ob oddaji prve vloge po 6.11.2016 zahtevku priložiti tudi izpolnjen obrazec "Pooblaščene osebe za vlaganje zahtevkov"

 

***

 

NOVO; OD 6.11.2016 NISO VEČ POTREBNA DOVOLJENA  AGRIM/AGREX ( izjema kvote ) - (27.10.2016)

 

ZA UVOZ 

- žita
- oljčnega olja in namiznih oljk
- goveje in telečje meso
- mleko in mlečni izdelki

ZA IZVOZ

- žita

 

Obveznost pridobitve dovoljenja po KN oznakah

 

Pravna podlaga:
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18.5.2016

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18.5.2016

 

 

***

 

IZVOZNA NADOMESTILA: Trenutno ni razpisanih izvoznih nadomestil

 

 

***

PRAVNE PODLAGE

 

 

Horizontalne evropske uredbe, ki predpisujejo splošna pravila zunanje trgovinske ureditve

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44-70);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in /(ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L 206, 30.7.2016, str 1-14);
 • Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode (2016/C278/03); (C278/34; 30.7.2016);
 • Uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura
 • Uredba Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o  skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode
 • Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006o določitvi skupnih pravil in izvajanje  uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj

Evropske uredbe, ki se nanašajo na več tržnih redov

 • UREDBA (EU) št. 1308/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Pravne podlage nacionalne zakonodaje

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 79/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 34/2009 ) 
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/2009)
 • Zakon o kmetijstvu - ZKm-1 (Uradni list RS, št. 45/2008)

Upoštevati je potrebno tudi vse spremembe in dopolnitve uredb.

 

Posebnosti, ki veljajo za posamezna področja (riž, sladkor, meso in mesni izdelki) predpisujejo uredbe po tržnih redih.