Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV

Nosilec ukrepa: Oddelek za tržne ukrepe, Sektor za kmetijske trge

 

 

NAMEN UKREPA
 
Namen podpore je povečati konkurenčnost in kakovost pridelave v vinogradih s povečanjem obsega prestrukturiranih vinogradov in izboljšavo tehnologije obdelovanja.
 
UPRAVIČENCI
 
Upravičenci do podpore za prestrukturiranje vinogradov so pridelovalci ki:
• so vpisani v RPGV in so nosilci kmetijskega gospodarstva.
• skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,85 ha vinogradov.
• podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo tudi pridelovalci, ki skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,6 ha vinogradov in:
  - prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Kras, Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje ali vinorodnem podokolišu Haloze, ali
  - prestrukturirajo vinograd, ki je bil uničen zaradi naravne nesreče, ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
• vlagajo vlogo za podporo za prestrukturiranje strnjene površine, velike  najmanj 0,1 ha, določene v skladu s prvim odstavkom 44. člena uredbe 1150/2016/EU.
• prestrukturirajo  vinograd za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice za obnovo vinograda v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU, razen pri zamenjavi sort s precepljanjem.
• ob oddaji vlog za podporo mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.

 

ROKI

 

POMEMBNO !!!

 

Pridelovalce, ki uveljavljajo podporo za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravic opozarjamo, da so ta dovoljenja veljavna najdlje do 31.12.2018. Trsne cepljenke morajo biti v vinogradu zasajene v času veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte.

 

Po posaditvi trsnih cepljenk v vinogradu, mora pridelovalec podatke o dejanskem stanju vinograda prijaviti v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.


 
ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE

 

Med 1. aprilom in 15. junijem pred tržnim letom, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje je potrebno vložiti VLOGO ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: ARSKTRP). Vlogo in morebitne dopolnitve vloge je priporočljivo poslati kot priporočeno poštno pošiljko.

 

Vlogo se lahko vloži tudi do 31. oktobra v vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje, če je bil vinograd uničen zaradi posledic izrednih vremenskih pojavov in  poškodovanost presega 50 %.


Če se v vinogradu hkrati obnavljata ločena dela, za katera sta bili podani ločeni vlogi za izdajo dovoljenja za zasaditev vinske trte, se za vsak del vinograda vloži ločena vloga za podporo za prestrukturiranje. 


V primeru precepljanja na delu GERK-a je potrebno vlogi priložiti tudi skico z označbo na katerem delu vinograda se bo precepljanje izvajalo.

 

Za vinograde, za katere je bilo dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte izdano po 20.5.2017, ARSKTRP pred krčitvijo starega vinograda opravi ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP, če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.

 

Po novem je obvezno ARSKTRP sporočiti spremembe do 31.3. pred oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, če bo sajenje izvedeno na drugačen način, kot napovedano v vlogi za podporo za prestrukturiranje. Obvezno sporočanje sprememb se nanaša na:
- podatek o sorti (če bo sajena druga sorta, kot je bila navedena na vlogi za podporo, in posameznik sadi na isti lokaciji, kot se je krčil star vinograd. Če se sadi na drugi lokaciji, spremembe sorte ni treba sporočiti);
- lokacijo (če se po oddaji vloge spremeni lokacija predvidene zasaditve, predpogoj je sprememba dovoljenja na UE);
- ureditev nasada (terasa/vertikala - če se spremeni napovedana zasaditev).

 

 

ROK ZA ODDAJO IZJAVE O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE


Pridelovalec, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, pošlje v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge med 1. aprilom in 15. junijem IZJAVO O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJEna Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

 

 

ROK ZA VLOŽITEV OBVESTILA O SPREMEMBI DEJAVNOSTI

 

Do 31.3. je treba ARSKTRP obvestiti, če bo sajenje izvedeno na drugačen način, kot je bilo napovedano v vlogi za podporo za prestrukturiranje. Obvezno sporočanje sprememb se nanaša na:
- podatek o sorti (če bo sajena druga sorta, kot je bila navedena na vlogi za podporo, in posameznik sadi na isti lokaciji, kot se je krčil star vinograd. Če se sadi na drugi lokaciji, spremembe sorte ni treba sporočiti);
- lokacijo (če se po oddaji vloge spremeni lokacija predvidene zasaditve, predpogoj je sprememba dovoljenja na UE);
- ureditev nasada (terasa/vertikala - če se spremeni napovedana zasaditev).

 

 

VARŠČINE

 

Če prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje še ni zaključeno, je možno prejeti podporo za prestrukturiranje v obliki predplačila. Pridelovalec na poziv ARSKTRP položi varščino v višini 80 % predvidene podpore, prav tako se pridelovalcu izplača podpora v višini 80 %.Prestrukturiranje je potrebno zaključiti do izteka veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte, v primeru varščine za oporo pa je potrebno oporo postaviti v naslednjih dveh vinskih letih po sajenju vinograda. Po zaključku prestrukturiranja se ARSKTRP še enkrat predloži izjavo o uveljavljanju podpore.   

 

NAVODILO ZA POLOG VARŠČINE
 

Vzorec bančne garancije


VIŠINA PODPORE
 
Stroški prestrukturiranja določeni na podlagi vloge in sklepa, ki ga sprejme minister × koeficient, ki ga ARSKTRP določi vsako leto na podlagi razpoložljivih sredstev in ustreznih vlog.
 
NAVZKRIŽNA SKLADNOST
 
Od leta 2008 je pomembna zavezanost spoštovanju pravil navzkrižne skladnosti vseh prejemnikov podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin in sicer 3 leta po prejemu podpore.
To pomeni, da bo kmetijsko gospodarstvo, ki bo prejelo podporo v letu 2018, obvezano v letih 2019, 2020 in 2021 oddati zbirno vlogo in spoštovati minimalne zahteve določil navzkrižne skladnosti.

 

 

 

PRAVNE PODLAGE

 

Informacije o ukrepih s področja vina tudi na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/vino/