Skoči na vsebino

PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJA VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN

Nosilec ukrepa: Oddelek za tržne ukrepe, Sektor za kmetijske trge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOST!!!

 

Vlada RS je sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se spreminja rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov in dodaja obveza pregleda vinograda na kraju samem pred izkrčitvijo.

 

Uredba je objavljena v Uradnem listu št. 23/17. Ključne novosti v zvezi z ukrepom prestrukturiranja vinogradov sta dve:

1) Od letos dalje se vloge za podporo vlagajo med 1. aprilom in 15. junijem (in ne do 15. decembra, kot je veljalo doslej) --> za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018, se vlogo vloži na ARSKTRP do 15. junija letos!

2) Za vse nove izkrčitve vinogradov, na podlagi katerih se uveljavlja podpora za prestrukturiranje, bo ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravila ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP; če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje. Ta določba se uporablja le za tiste vinograde, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno po uveljavitvi spremembe uredbe --> to pomeni, da se ogled in izmera pred izkrčitvijo ne bo izvajala za tiste vinograde, ki že imajo izdana dovoljenja ali pa jih bodo pridobili do 20.5.(ko bo uredba stopila v veljavo).

 

Vse podrobnosti in celotno obvestilo vinogradnikom o sajenju vinske trte in možnostih uveljavljanja podpor za sajenje vinogradov dobite tukaj.

 

NAMEN UKREPA

 

Vzdrževanje in uravnavanje obsega vinogradniških površin ter zagotavljanje tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja.

 

UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin so pridelovalci ki:

  • so vpisani v RPGV in so nosilci kmetijskega gospodarstva,

  • obnavljajo strnjeno posajeno površino, veliko najmanj 0,1 ha, določeno v skladu s prvim odstavkom 75, člena Uredbe 555/2008/ES,

  • obdelujejo skupaj z obnovljeno površino, za katero vlagajo program prestrukturiranja, najmanj 0,85 ha vinogradov,

  • podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo tudi pridelovalci, ki obdelujejo skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, najmanj 0,6 ha vinogradov in:
          – prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Kras, Dolenjska, Bela krajina ali Prekmurje ali vinorodnem podokolišu Haloze, ali
          – če je bil vinograd, ki je predmet prestrukturiranja, uničen zaradi naravne nesreče, ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč

  • prestrukturirajo  vinograd za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice za obnovo vinograda v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU, razen pri zamenjavi sort s precepljanjem,

  • ob oddaji vlog za podporo mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.

ROK ZA ODDAJO VLOG

 

Med 1. aprilom in 15. junijem pred tržnim letom, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje je potrebno vložiti VLOGO ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADA na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: ARSKTRP). Vlogo in morebitne dopolnitve vloge je priporočljivo poslati kot priporočeno poštno pošiljko.

 

Vloga za podporo za prestrukturiranje se lahko vloži tudi za prestrukturiranje, izvedeno v preteklem vinskem letu, če ta podpora zanj še ni bila dodeljena.

 

Če se v obstoječem vinogradu hkrati obnavljata ločena dela vinograda, za katera sta v register vpisana ločena GERK v obnovi v skladu s predpisom, ki ureja register (v nadaljnjem besedilu: GERK v obnovi), se za vsak del vinograda pripravi svoja vloga za podporo za prestrukturiranje.

 

V primeru precepljanja na delu GERka je potrebno vlogi priložiti tudi skico z označbo na katerem delu vinograda se bo precepljanje izvajalo.

 
Pridelovalec, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, pošlje v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge med 1. aprilom in 15. junijem IZJAVO O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN  na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.

 

!!!15. 1. 2018 - rok za oddajo zahteve za ogled na kraju samem pred izkrčitvijo vinograda. Več...

 

AKTUALNO:

 

V aprilu 2017 je Agencija odposlala vsem vlagateljem, ki imajo še možnost pridobitve sredstev za prestrukturiranje vinograda v letu 2017 delno izpolnjen obrazec Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin.


Vlagatelji morajo podatke na obrazcu preveriti ter dopolniti v skladu s priloženimi navodili.


Podpisan in izpolnjen obrazec je potrebno po zaključku prestrukturiranja vendar najkasneje do 15.6.2017 poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Agencije.

 

OBVESTILO PRIDELOVALCEM V LETU 2017

 

NAVODILA ZA POLOG VARŠČINE 2017

 

OBRAZCI

VIŠINA PODPORE

 

Stroški prestrukturiranja določeni na podlagi vloge in sklepa, ki ga sprejme minister × koeficient, ki ga ARSKTRP določi vsako leto na podlagi razpoložljivih sredstev in ustreznih vlog. 

 

NAVZKRIŽNA SKLADNOST

 

Od leta 2008 je pomembna zavezanost spoštovanju pravil navzkrižne skladnosti vseh prejemnikov podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin in sicer 3 leta po prejemu podpore.
To pomeni, da bo kmetijsko gospodarstvo, ki bo prejelo podporo v letu 2017, obvezano v letih 2018, 2019 in 2020 oddati zbirno vlogo in spoštovati minimalne zahteve določil navzkrižne skladnosti.

 

 

PRAVNE PODLAGE

 

Informacije o ukrepih s področja vina tudi na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/vino/