Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ

 

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji in ribištvu s povečanjem obsega zavarovanja. Spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred boleznimi živali.

 

Upravičen strošek za dodelitev pomoči je znesek zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, sklenjene za zavarovanja po Uredbi o sofinanciranju.

 

 

UPRAVIČENCI

 

1. Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v RS ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so mikro, mala ali srednja podjetja (opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU);

• niso podjetja v težavah (v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU);

• z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
• so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
• kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe (police) izpolniti izjavo (Priloga 1 Uredbe o sofinanciranju).
2. Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči »de minimis« v sektorju ribištva in akvakulture, upravičene fizične ali pravne osebe, ki v RS opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
• ribogojni objekt, je vpisan v centralni register objektor akvakulture in komericalnih ribnikov;

• z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje gojitve vodnih živali;
• so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe priložile izpolnjeno izjavo (Priloga 2 Uredbe o sofinanciranju).

 

 

IZVAJALCI ZAVAROVANJA

 

So zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.

 


VIŠINA SOFINANCIRANJA

 

 za zavarovanje živali, gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih znaša 30 odstotkov obračunane zavarovale premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov; in

 za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov  znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.  

 

Do sofinanciranja zavarovalnih premij je upravičeno:

    zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,

   zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni in

    zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

 


POGOJI SOFINANCIRANJA

 

Posevki, nasadi in plodovi:
• zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15% zavarovalne vsote kmetijske kulture; 
• odkup odbitne franšize se ne sofinancira
• določena je maksimalna zavarovalna vsota kulture na hektar (Priloga 3 Uredbe)

Živali na kmetijskem gospodarstvu:

Zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II delu Priloge 3 Uredbe, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmet. gosp. Z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.
Vodne živali:
• po pravilu de minimis za ribištvo
(Uredba 717/2014/EU).

 

 

KAKO DO SREDSTEV

 

Zavarovalnice v imenu upravičencev vlagajo na Agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem je bilo zavarovanje sklenjeno. O zahtevku odloči Agencija z odločbo.

 

Za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu in za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov se v zvezi z istimi upravičenimi stroški  lahko dodeli še druga pomoč do višine 65% stroškov zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe.

 

 

UPORABNO:

 

 

PRAVNE PODLAGE

 

*  Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17 in 82/18);

·         Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, 01.07.2014);

·      Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. Junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L  št. 190, 28.06.2014),;

·       Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL L št. 204, 01.07.2014).

·        Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

·        Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06),

 

 

AKONTACIJA DOHODNINE

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, je na podlagi petega odstavka 313. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18-ZJF-H)  v zvezi z 70. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) dolžna izračunati in odtegniti oziroma plačati akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj pristojnemu finančnemu organu. Na podlagi tretjega odstavka 71. člena v povezavi z drugim odstavkom 129. člena Zakona o dohodnini, znaša akontacija dohodnine za rezidente ali nerezidente 10% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 EUR.