Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2019


Predmet in namen podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.


Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog, prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 15.000 EUR.
 
VLAGATELJI

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki odda vlogo na podlagi javnega razpisa.

 

UPRAVIČENCI

Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo (vlagatelj), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta,
 • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis,
 • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje,
 • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti,
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele,
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU,
 • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica,
 • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 EUR.

ROKI
Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan  po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

VLOGA

 • vloži se v pisni obliki na prijavljenem obrazcu iz javnega razpisa
 • sestavni deli oštevilčeni
 • pravilno izpolnjena ovojnica (kuverta)


POMEMBNO!!!

 • POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV MORAJO BITI IZPOLNJENI OB VLOŽITVI VLOGE;
 • VLOGE, ODDANE PRED ROKOM ZA ODDAJO VLOG, BODO S SKLEPOM ZAVRŽENE! 

 

JAVNI RAZPIS


PRAVNE PODLAGE

 • drugi odstavek 12. člena Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15 ,84/15, 3/17 , 4/17-popr. in 30/19)
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15,  27/17 in 22/18) ,
 • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisijo (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019.