Skoči na vsebino

FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU ZARADI VRANIČNEGA PRISADA V LETU 2017

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe

 

Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.
 
Višina nepovratnih sredstev namenjenih za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada, znaša do 20.000 EUR v letu 2017.
 
VLAGATELJI
Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki odda vlogo na javnem razpisu.

Vlagatelj mora za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada izpolnjevati naslednje pogoje:
•    kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
•    vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada od vključno leta 2015 dalje;
•    na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
•    vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;
•    vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
•    vlagatelj je s strani pristojnega organa prejel zapisnik o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada

Vlagatelj mora za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode zaradi izvedbe ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja vraničnega prisada izpolnjevati naslednje pogoje:
•    odrejeni ukrepi so bili izvedeni v skladu z odločbo pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada
•    za dokazilo o upravičenih stroških se šteje račun, s katerim je izkazano, da so bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo o ukrepih ali sklep o stroških s priloženim tovrstnim računom in dokazilom o plačilu.
Nastali upravičeni stroški so stroški koncesionarja, ki so nastali pri izvedbi odrejenih ukrepov uničenja živalskih proizvodov, uničenja ali dezinfekcije živalskih stranskih proizvodov, čiščenja in dezinfekcije poslopij, orodij in opreme.


ROKI
Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan  po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja  vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
 
POMEMBNO!!!
VLOGE, ODDANE PRED ROKOM ZA ODDAJO VLOG, BODO S SKLEPOM ZAVRŽENE!  

 
Več na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1240
 
PRAVNE PODLAGE
•    Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17 in 4/17-popr.),
•    Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15),
•    Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9)