Skoči na vsebino

FINANČNA POMOČ ZA IZPAD KRME V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 2017


FINANČNA POMOČ ZA IZPAD KRME V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

 
Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge
Telefon: 01/580-7792


NAMEN UKREPA
Predmet podpore je finančna pomoč po Odloku o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 38/17 z dne 14.7.2017, v nadaljevanju: odlok) zaradi škode na njivskih površinah posejanih s koruzo za zrnje ali silažno koruzo nastale zaradi neurja s točo 29. avgusta 2016 v občini Pesnica in Šentilj.

VIŠINA PODPORE

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 26.000,00 EUR. Višina podpore za posamezen hektar se izračuna tako, da se sredstva v višini 26.000,00 EUR delijo s številom hektarov vseh upravičenih površin. Podpora lahko znaša največ 200 EUR/ha.

VLAGATELJI

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki odda vlogo v skladu z odlokom.

UPRAVIČENEC je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Vlagatelj je upravičen do podpore, če je bilo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 v reji najmanj pet glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in za kmetijske površine:

-    na katerih je imel škodo iz 1. člena tega odloka, kar potrdi z izjavo o škodi, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka,
-    za katere je oddal zbirno vlogo za leto 2016 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike,
-    ki so bile ugotovljene za površine z vrsto rabe GERK 1100 – njiva s kmetijsko rastlino koruzo za silažo ali koruzo za zrnje iz zbirne vloge za leto 2016 v arih,
-    ki so bile 29. avgusta 2016 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK z vrsto rabe 1100 – njiva in
-    ki so s skupno površino najmanj 0,5 ha ležale v naslednjih katastrskih občinah: k. o. 583 – Cirknica, k. o. 608 – Gačnik, k. o. 607 – Jelenče, k. o. 581 – Kaniža, k. o. 606 – Ranca, k. o. 564 – Šentilj v Slovenskih goricah, k. o. 582 – Štrihovec in k. o. 580 – Vajgen.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vlagatelj mora do 28. julija 2017 poslati vlogo za finančno pomoč, ki je kot priloga 1 odloka, na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali jo do 28. julija 2017 oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.

K vlogi mora vlagatelj priložiti tudi prilogo 2 odloka: Splošna izjava vlagatelja in prilogo 3 odloka: Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ki sta sestavni del te uredbe.

VLOGA

 
PRAVNE PODLAGE

•    Odlok o Finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 38/2017),
•    Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 , 32/15 in 27/17),
•    Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9)