Skoči na vsebino

FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2018

 
Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 100.000 EUR.
 

VLAGATELJI

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki odda vlogo na javnem razpisu.


UPRAVIČENEC je kmetijsko gospodarstvo (vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • odda zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta,
  • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije, skladno z Zakonom o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa,
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo,
  • dohodek nosilca, ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine ( ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije

ROKI
Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan  po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja  vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

POMEMBNO!!!

VLOGE, ODDANE PRED ROKOM ZA ODDAJO VLOG, BODO S SKLEPOM ZAVRŽENE! 

 

javni razpisi

 
PRAVNE PODLAGE 

  • Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15 ,84/15, 3/17 in 4/17-popr.),
  • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15),
  • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9)