Skoči na vsebino

ŽITA

Tedensko poročilo

ŽITO ČAS ŽETVE

Letno poročilo

07. teden

Pšenica - žetev 2018

Pšenica in koruza 2017

ARHIV

ARHIV

ARHIV

 

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg s pšenico in s koruzo je ugotavljanje odkupne, nakupne in uvozne cene na reprezentativnem trgu in vzpostavitev sistema za poročanje Evropski komisiji. Dobljene cene služijo kot osnova za izvajanje tržne politike na področju trga s pšenico in koruzo.

 

Spremljanje cen na reprezentativnem trgu pšenice in koruze poteka tedensko preko celega leta (spremljajo se odkupne, nakupne in uvozne cene ter količine pšenice in koruze) ter v obdobju žetve (tedensko se spremlja količina, cena in kakovost prevzete pšenice).

 

Zavezanci za poročanje so mlinska podjetja oziroma tovarne krmil, ki letno odkupijo več kot 2.000 t pšenice oziroma koruze.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg s pšenico in koruzo je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

  • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17)
  • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo (Ur. list RS, št. 62/13)

Pravne podlage – EU

  • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode.
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije