Skoči na vsebino

VINO

Trimesečno poročilo

  

 Letna poročila

 

1.10. - 31.12.2018

VINO_2018

ARHIVARHIV

 

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg z vinom je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju vinarstva.

 

Cene na reprezentativnem trgu za vino se spremljajo vsake tri mesece za obdobje preteklih treh mesecev. Spremljajo se prodajne cene in prodane količine vina slovenskega geografskega porekla, vina s poreklom iz EU in vina s poreklom iz tretjih držav.

 

Zavezanci za poročanje so pridelovalci, ki pridelajo nad 500.000 l vina letno in prejemniki podpor za promocijo.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg z vinom je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

Pravne podlage - EU

  • Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju
  • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode.
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007