Skoči na vsebino

PRAŠIČJE MESO

Tedensko

poročilo

Mesečno  

poročilo

Letno

poročilo

41. tedenSeptember

Prašičje meso 2017

ARHIV

ARHIV

ARHIV

 

 

 

NAMEN

 

Namen izvajanja odredbe o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu.Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju prašičereje. Zbrani podatki se posredujejo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

 

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 pitanih garanih prašičev.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg prašičjega mesa je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

  • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17)
  • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa (Ur. list RS, št. 21/2015)

Pravne podlage – EU

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
  • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode.
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007