Skoči na vsebino

OVČJE MESO

Tedensko poročilo

 Letno poročilo

48. teden

Ovčje meso 2017
 ARHIV ARHIV

 

NAMEN

 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg ovčjega mesa je ugotavljanje tržne in uvoze cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena služi kot osnova za izvajanje tržne politike na področju ovčereje. Zbrani podatki se posredujejo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

 

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki zakoljejo več kot 400 živali vrste ovc na leto.

 

PRAVNE PODLAGE

 

Osnova za izvajanje tržno informacijskega sistema za trg ovčjega mesa je slovenska kot tudi evropska zakonodaja, ki natančno določata pravila izvajanja.

 

Pravne podlage – Slovenija

 

Pravne podlage – EU

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
  • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode,
  • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007