Skoči na vsebino

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe

 

e-pošta: solsko-sadje.aktrp(at)gov.si

 

telefon: 01 580 77 92

 

faks: 01 478 92 00

 

 

 

 NOVO!


Nova Šolska shema bo nadomestila sedanji Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka

 


Avgusta 2017 bo začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) se bo izvajala le še naslednje šolsko leto 2016/2017.
Šole se bodo morale s šolskim letom 2017/2018  ob prijavi v novo Šolsko shemo odločiti, ali bodo razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje.


Podrobneje:

 

 

POMEMBNO: Prijava za šolsko leto 2017/2018

Šola se lahko prijavi v novo šolsko shemo od 1. junija 2017, rok za prijavo je 5. september 2017. Prijava je OBVEZNO preko spletne aplikacije SKT, podrobnosti o elektronskem vnosu in oddaji vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli najdete v NAVODILIH.

 

 


NAVODILA za izvajanje ukrepa SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE za šolsko leto 2016/2017 in informacije o novi Šolski shemi v šolskem letu 2017/2018

 

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO:

  1. 31. marec  oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanje do 31. 12. preteklega leta)

  2. 30. junija - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 1. tekočega leta do 31. 3. tekočega leta)

  3. 15. julij - oddaja zahtevkov za izplačilo (obdobje razdeljevanja od 1. 4. tekočega leta do 24. 6. tekočega leta)

 

 

 

NAMEN UKREPA

Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljevanju: SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

 

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

ODOBRITEV ŠOL

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v shemo, kjer ji Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR.

 

Podrobneje>>

 

IZPLAČILA

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

 

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za SŠSZ.


Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje sadja in zelenjave.

 

Podrobneje>>

 

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI SŠSZ NA ŠOLI

V okviru ukrepa SŠSZ bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) skladno z Uredbo Komisije, ES, št. 288/2009, izvajal tudi vrednotenje učinkovitost ukrepa SŠSZ. Spremljati želimo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave kot posledico učinkov SŠSZ.

                                                                                                     

 

Podrobneje>>

 

 

 

SPREMLJAJOČE IZOBRAŽEVALNE OZ. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Šola mora izvesti spremljevalne oz. izobraževalne dejavnosti za učence, zaželjeno je da vključi tudi delavce šole in starše.

 

Podrobneje>>

PRAVNE PODLAGE

UPORABNO

OBRAZCI, ki se vlagajo na ARSKTRP

 

IZDELAVA PLAKATA

POVEZAVE

Spletna stran SŠSZ

Ta spletna stran je namenjena obveščanju javnosti o EU shemi šolskega sadja in zelenjave v Sloveniji. Obsega širše informacije za učitelje, otroke in njihove starše ter pridelovalce sadja in zelenjave: od novic, izobraževalnih vsebin, receptov in drugih zanimivosti s kmetijskega in zdravstvenega področja sadja in zelenjave. Nudi e-novice in ima povezavo na Facebook.
 

Spletna stran>>

Kmetijsko gozdarska zbornica

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice ponuja koristne povezave do kmetij, ki so pripravljene dobavljati sadje in zelenjavo. Prav tako pa ponuja povezave do izobraževanj, ki jih organizirajo lokalne izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice.

 

Spletna stran>>

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja vrednotenje SŠSZ.

 

Spletna stran>>

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Shema šolskega sadja in zelenjave predstavlja dodatek k redni šolski prehrani in omogoča šolam, da učenci zaužijejo še več sadja in zelenjave.

 

Spletna stran>>

Ministrstvo za zdravje

Osnovne šole lahko v postopku izvedbe Sheme šolskega sadja k sodelovanju povabijo tudi strokovnjake s področja javnega zdravja iz njihove okolice. V kolikor potrebujejo strokovno pomoč s področja prehranskih priporočil, svetovanja o zdravi prehrani ter o pomenu uživanju sadja in zelenjave se lahko obrnejo na regijske zavode za zdravstveno varstvo, katerih povezave so razvidne v spodnjem seznamu.

 

Spletna stran>>

Evropska "shema šolskega sadja in zelenjave" s finančno pomočjo Evropske unije

Spletna stran EK