Skoči na vsebino

PODPORA SKLADIŠČENJU SIRA

Nosilec ukrepa: Oddelek za intervencijske ukrepe

 

 

 

NAMEN UKREPA


Svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih je v letu 2014 in v prvi polovici leta 2015 na splošno upadlo, kar je povzročilo resno neravnovesje na trgu sira.
Namen ukrepa je dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje sirov, razvrščenih v oznako KN 0406, razen za sire, ki niso primerni za nadaljnje skladiščenje po preteku obdobju zorenja.
Da bi bil upravičen do pomoči za zasebno skladiščenje mora biti sir primerne tržne kakovosti, imeti poreklo v Uniji ter biti na dan začetka veljavnosti pogodbe star vsaj toliko, kolikor znaša obdobje zorenja.
Da se zagotovi resnost uporabe in da se zagotovi, da bo ukrep imel želen učinek na trg, je potrebna varščina v višini 20,00 EUR na tono. Dokazilo o plačilu mora vlagatelj poslati skupaj z zahtevkom za pomoč za zasebno skladiščenje.

 

 

UPRAVIČENCI
Gospodarski subjekti, ki zaprosijo ali predložijo ponudbo za pomoč za zasebno skladiščenje, so za namene DDV ustanovljeni in registrirani v Skupnosti. Uprava za varno hrano – register obratov.

 

VIŠINA PODPORE IN POGODBENO OBDOBJE
 Višina podpore znaša:
- 15,57 EUR na skladiščeno tono za fiksne stroške skladiščenja
- 0,40 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja.

Pogodbe se sklenejo v 30 dneh od datuma prejema popolnega zahtevka, skupaj s potrdilom o plačilu varščine.

 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=93110&part=u&highlight=uredba+o+izvajanju+sistema+var%25C5%25A1%25C4%258Din#!/Uredba-o-izvajanju-sistema-varscin-za-izpolnitev-obveznosti-povezanih-z-ukrepi-kmetijske-trzno-cenovne-politike

 

Pogodbeno obdobje skladiščenja se začne na dan po dnevu, ko agencija prejme vse informacije. Pogodbeno skladiščenje se konča dan pred dnem izskladiščenja. Pomoč se lahko dodeli le, kadar pogodbeno obdobje skladiščenja znaša med 60 in 210 dnevi.

 

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

 

Zahtevki za pomoč se lahko vložijo od datuma začetka veljavnosti UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/1852 z dne 15. oktobra 2015 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči
Zadnji datum za oddajo zahtevkov je 15. januar 2016.

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.271.01.0015.01.SLV

 

ZAHTEVEK ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE SIRA