Skoči na vsebino

POZEBA 2017

Pomoč je namenjena odpravi posledic pozebe in snega, ki sta prizadela Republiko Slovenijo v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017

NARAVNA NESREČA »POZEBA 2017«
Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge
Telefon: 01 580 77 92
 
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17)

NAMEN UKREPA

Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu, za izvajanje Uredbe 702/2014/EU.
 
PODPORA

Pomoč se dodeli v skladu s 16. členom (ZUOPPKP) in na način kot je določen s Programom odprave posledic pozebe in snega, za upravičene stroške iz 14. člena ZUOPPKP.
 
UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki so bila 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
 
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), ki bo vsem oškodovancem, najkasneje do 5. 2. 2018 poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva«.
Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) preda podatke o končni oceni škode za potrebe postopkov odločanja ARSKTRP v elektronski obliki iz aplikacije AJDA, ki jo vodi URZSR.
Oškodovanec bo moral izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP.
6.3.2018: Rok za vlaganje zahtevkov
Na podlagi Obvestila o datumu začetka vlaganja zahtevkov, ki je objavljen v Uradnem listu št. 3/2018 dne 12.1.2017 je rok za vložitev zahtevka 30 dni od datuma začetka vlaganja zahtevka 5.2.2018.

V kolikor s strani Agencije ne prejmete predtiskanega obrazca, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Agencije. Podpisan zahtevek z original dokazili se pošlje ali odda neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP.

Pomembno obvestilo.
Podjetja v težavah niso upravičena do pomoči. Kdo je podjetje v težavah, je opisano v Navodili za izpolnjevanje zahtevka.


Obrazci:

-obrazec Pozeba 2017
- Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva  (preberite še Navodila za izpolnjevanje obrazca)
- Izjava za določitev velikosti podjetja

PRAVNE  PODLAGE

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014; str. 1)

 

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17)

- Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017.

- Obvestilo o začetku vlaganju zahtevka (Uradni list RS, št. 3/18) z dne 12.1.2018