Skoči na vsebino

POZEBA 2016

Dodelitev pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu

NARAVNA NESREČA »POZEBA 2016«
Nosilec ukrepa: Sektor za kmetijske trge
Telefon: 01 580 77 92
 
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16)

NAMEN UKREPA

Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu, za izvajanje Uredbe 702/2014/EU.
 
PODPORA

Pomoč se dodeli v skladu s 16. členom (ZUOPPSKP) in na način kot je določen s Programom odprave posledic pozebe in snega, za upravičene stroške iz 14. Člena ZUOPPSKP.
 
UPRAVIČENCI


Do podpore so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so bila na dan 30. aprila 2016 vpisana v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo.  
 
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV


Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), ki bo vsem oškodovancem, najkasneje do 2. 3. 2017 poslala predtiskana obrazca »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Zahtevek za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje«.
URSZR preda podatke o končni oceni škode za potrebe postopkov odločanja Agenciji v elektronski obliki iz aplikacije AJDA, ki jo vodi URZSR.
Oškodovanec bo moral izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP.
Rok za vlaganje zahtevkov je 30 dni od datuma izdaje predtiska na podlagi Obvestila o datumu začetka vlaganja zahtevkov, ki objavljen V Uradnem listu dne 27.1.2017 in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in Agencije.
V kolikor s strani Agencije ne prejmete predtiskanega obrazca, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Agencije. Podpisan zahtevek z original dokazili se pošlje ali odda neposredno v sprejemni pisarni ARSKTRP.


Pomembno obvestilo.

Vsako kmetijsko gospodarstvo, ki vlaga vlogo je dolžno izpolniti prilogo P3.

Obrazci:
- Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva
- Zahtevek za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje
- Izjava za določitev velikosti podjetja

PRAVNE  PODLAGE

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014; str. 1)


- Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16)


- Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 sprejet na 119 redni seji Vlade Republike Slovenije dne 26.1.2017.

- Obvestilo o začetku vlaganju zahtevka (Uradni list RS, št. 4/17) z dne 26.1.2017


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI