Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA (PLAČILNE PRAVICE)

 

Shema osnovnega plačila bo delovala na precej podoben način kot dosedanja shema enotnega plačila:

 • plačilne pravice se dodelijo v prvem letu izvajanja sheme, od vključno leta 2016 pa ostane na voljo le nacionalna rezerva,
 • vsako leto je treba oddati vlogo za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic, na kateri mora KMG za izplačilo vrednosti posamezne plačilne pravice prijaviti 1 ha upravičenih (ugotovljenih) kmetijskih površin,
 • plačilne pravice niso vezane na zemljišče, temveč so dodeljene KMG in postanejo last KMG,
 • od vključno leta 2016 naprej se lahko plačilne pravice prenašajo z ali brez kmetijskih zemljišč,
 • vsako KMG ima lastno vrednost plačilnih pravic (izjema so plačilne pravice iz nacionalne rezerve).

Vendar reforma prinaša tudi določene novosti:

 • plačilne pravice so predmet delne notranje konvergence (zmanjšanje razlik), zato se njihova vrednost ali povečuje ali znižuje v posameznih letih do vključno leta 2019. Izjema so plačilne pravice, katerih izhodiščna vrednost bo med 90 % in 100 % vrednosti nacionalnega povprečja, saj bo njihova vrednost ostala nespremenjena,
 • KMG, ki so v posameznem letu upravičena do izplačila plačilnih pravic v skupnem znesku nad 150.000,00 evrov, se izplačilo zniža. Znesek nad 150.000,00 evrov, ki je lahko na željo KMG zmanjšan za stroške v zvezi
  z zaposlitvami v kmetijski dejavnosti, se zniža za 5 %,
 • ni več ‘rotacije’ plačilnih pravic. KMG, ki ne aktivira (uveljavi) 100 % svojih plačilnih pravic, torej vseh, vsaj eno leto v dvoletnem obdobju, izgubi neaktivirane plačilne pravice, saj se vrnejo v nacionalno rezervo,
 • z letom 2016 se lahko plačilne pravice dajo v zakup brez zakupa kmetijskih zemljišč,
 • za KMG se je minimalni velikostni prag za dodelitev in aktiviranje plačilnih pravic povišal iz 0,3 ha na vsaj 1 ha kmetijskih površin KMG.

 

NOVA DODELITEV PLAČILNIH PRAVIC V LETU 2015

 

Dodelitev plačilnih pravic bo potekala le v letu  2015. Pri tem obstajajo tri "referenčne  točke" za tri različne namene:

 1. 2013: Kdo je upravičen do dodelitve.
  Do dodelitve plačilnih pravic v novi shemi je upravičeno KMG, ki je bilo upravičeno do neposrednih plačil (plačilne pravice iz sheme enotnega plačila, dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in/ali dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva) za leto 2013. To pomeni, da so upravičena tudi tista kmetijska gospodarstva, ki jim zaradi sankcij niso bila izplačana neposredna plačila za 2013. Če KMG ni "2013 upravičenec", se preveri, ali sodi med izjeme.
 2. 2015: Izračun števila plačilnih pravic.
  Število plačilnih pravic, ki je dodeljeno KMG, je enako številu hektarjev vseh ugotovljenih upravičenih površin KMG, ki jih nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v RKG na 1. junija 2015.
 3. 2014: Izračun vrednosti plačilnih pravic.
  Vsota izplačil plačilnih pravic in dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi (oboje brez upoštevanja sankcij), ki jih je prejelo KMG za leto 2014, je izhodišče za določitev vrednosti plačilnih pravic KMG za obdobje 2015 – 2020.

KMG, ki nima "pravice do dodelitve" (točka 1), vendar ima "vrednost" (točka 3) in/ali kmetijske površine (točka 2), ni upravičeno do dodelitve plačilnih pravic.

 

Upravičenci, pogoji in zahteve

 

KMG mora izpolnjevati splošne pogoje (v 2015 pravočasno oddati vlogo za dodelitev plačilnih pravic; izpolnjevati zahtevo o "aktivnem kmetu") in enega izmed spodaj naštetih pogojev:

 1. "2013 upravičenec" - avtomatična pravica do dodelitve plačilnih pravic
  Vsako KMG, ki je bilo upravičeno do neposrednih plačil (plačilne pravice iz sheme enotnega plačila, dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in/ali dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma KMG) za leto 2013 je avtomatično upravičeno do dodelitve plačilnih pravic.
 2. KMG, ki je obdelovalo vinograde v letu 2013 (vpis vinogradov v RKG na dan 15. maja 2013)
 3. KMG je prejelo plačilne pravice iz nacionalne rezerve v letu 2014
 4. KMG, ki nikoli ni imelo ne v lasti ne v zakupu plačilnih pravic iz sheme enotnega plačila in je v letu 2013 aktivno kmetovalo.
  Taka KMG morajo predložiti kot dokazilo račune za prodane kmetijske proizvode (izdani od 1. januarja 2013 do 15. junija 2013 s strani KMG, ki mora izdati račune v skladu predpisi o DDV in dohodnini), s katerimi izkazujejo, da so 15. maja 2013 pridelovala, vzrejala ali gojila kmetijske proizvode, vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo živali. Pri reji govedi, drobnice in/ali prašičev se upošteva tudi vpis v registre od 1. januarja 2013 do 15. maja 2013.
 5. Prenos  pravice  do  dodelitve  (novih)  plačilnih  pravic  leta  2015  z  nakupom  ali  zakupom  kmetijskih površin
  Ko KMG proda ali da v zakup del svojega KMG, lahko prenese tudi »pravico do dodelitve plačilnih pravic« za preneseno zemljišče na kupca ali zakupnika. Taka zasebna klavzula (pogodbeno določilo) je relevantno le v primerih, ko kupec ali zakupnik ne sodi v nobeno od skupin upravičencev do dodelitve plačilnih pravic. Pogoj za tako pogod
  bo je, da je prodajalec ali zakupnik upravičen do dodelitve (»2013 upravičenec«), da izpolnjuje zahteve o aktivnem kmetu v 2015 in da odda vlogo za dodelitev plačilnih pravic na podlagi svojih kmetijskih površin, pri čemer pridobi vsaj eno plačilno pravico. Hkrati mora kupec ali zakupnik izpolnjevati zahteve o aktivnem kmetu v 2015 in oddati vlogo za dodelitev plačilnih pravic (na podlagi kmetijskih površin, ki jih ima na voljo). Kot dokazilo se upošteva kupoprodajna pogodba, na podlagi katere je postal lastnik KMG, ali zakupna pogodba, ki je vpisana v zemljiško knjigo. Ta možnost obstaja tudi ob zakupu ali prodaji celotnega KMG pod določenimi pogoji. S prenosom pravice do dodelitve se ne prenaša hkrati tudi »referenčni znesek 2014 izplačil« KMG-ja, ki je prodalo ali dalo v zakup kmetijske površine!
 6. Dedovanje, darilo, preimenovanje, sprememba pravnega statusa, združitev ali razdružitev
  Med letom 2013, ko je bilo KMG upravičeno do neposrednih plačil, in letom 2015, ko poteka dodelitev plačilnih pravic, je lahko prišlo do različnih sprememb. Ob upoštevanju določenih pogojev se "nova" kmetijska gospodarstva obravnava kot prvotna kmetijska gospodarstva, ki so izpolnjevala pogoje za dodelitev plačilnih pravic.

Višina podpore


Število plačilnih pravic je enako številu hektarjev vseh (ugotovljenih) upravičenih površin KMG, ki jih nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v RKG 1. junija 2015.

Upravičena površina za dodelitev ter za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic je kmetijska površina KMG, ki se uporablja za kmetijsko dejavnost oz. predvsem za kmetijsko dejavnosti, če se izvaja tudi nekmetijska dejavnosti, kar pomeni, da se v obdobju vegetacije uporablja za nekmetijsko dejavnost največ 30 dni. Prav tako mora biti na voljo kmetijskemu gospodarstvu 1. junija tekočega leta.

Ugotovljena upravičena površina KMG znaša najmanj 1 ha, najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele znaša vsaj 0,1 ha.

Dodatno je potrebno na upravičenih površinah, na katerih nosilec prideluje konopljo in vrtni mak, izpolnjevati sledeče pogoje:

 • strnjena površina konoplje oz. vrtnega maka na posameznem GERK-u znaša najmanj 0,10 ha;
 • ima upravičene površine vpisane v RKG na svojem KMG;
 • je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje oz. vrtnega maka, pridobil dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za vlakna, oz. dovoljenje za gojenje vrtnega maka in
 • ima posejane sorte konoplje, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin, določene v 10. členu Uredbe 1120/2009/ES, oz. sorte vrtnega maka, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin.

Dovoljenje za gojenje konoplje ali vrtnega maka lahko pridobi nosilec KMG (pridelovalec) za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima vpisana v RKG. Pridelovalec za gojenje konoplje ali vrtnega maka mora za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje najpozneje do 10. maja 2015, za pridelavo jarega maka najpozneje do 15. marca 2015 in za pridelavo ozimnega maka najpozneje do 31. avgusta 2015 vložiti vlogo na MKGP.


Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime, priimek in naslov oz. firmo in sedež pridelovalca;
 • identifikacijsko številko KMG (KMG-MID);
 • površino kmetijskega zemljišča, namenjeno za sejanje konoplje ali vrtnega maka, z navedbo GERK-a, na katerem se poseje konoplja ali vrtni mak: GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe GERK-a, površina GERK-a (v ha, a in m2) ter površina posamezne sorte konoplje ali vrtnega maka (v ha, a in m2);
 • sorta konoplje ali vrtnega maka;
 • opredelitev namena pridelave;
 • predviden datum setve;
 • količina semena, predvidenega za setev;
 • predviden datum spravila.

Vlogi za dovoljenje, ki je dostopna na spletni strani ARSKTRP, je potrebno priložiti uradne etikete na embalaži semen.

 

Vrednost plačilnih pravic:

Osnova za določitev vrednosti plačilnih pravic posameznega KMG bo okvirno 53,64 % skupne višine izplačil plačilnih pravic in ERŽ, ki jih je KMG prejelo za 2014. KMG, ki mu je bil za leto 2014 priznan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se podatki za leto 2014 nadomestijo s podatki za leto 2013. Najprej se izračuna začetna vrednost na enoto plačilne pravice, tako, da se delež te skupne višine deli s številom plačilnih pravic KMG v letu 2015. Ta višina plačila (začetna vrednost na enoto plačilne pravice) se bo glede na nacionalno vrednost plačilne pravice v letu 2019, ki bo znašala okoli 160 evrov, postopoma od leta 2015 do 2019 povečevala ali pa zniževala. Povečevala se bo tistim KMG, katerih vrednosti plačilnih pravic bodo pod 90 % nacionalne vrednosti plačilne pravice v letu 2019 (pod okoli 144 evrov), zniževala pa se bo tistim, ki so nad nacionalno vrednostjo plačilne pravice v letu 2019, torej nad okoli 160 evrov. Za slednje plačilne pravice bo sledilo tudi zniževanje zaradi zniževanja skupnih razpoložljivih sredstev za neposredna plačila.


Sistem izračunavanja je izredno zapleten in odvisen od vloženih vlog v letu 2015, zato je nemogoče pripraviti točne izračune plačilnih pravic in posledično vseh neposrednih plačil za posamezno KMG. Da bi kmetijam lahko pripravili vsaj informativen izračun neposrednih plačil od leta 2015 dalje, je na KGZS pripravljen kalkulator, ki temelji na podatkih iz vlog v letu 2014. Opozarjamo, da je to le najboljša ocena.


Vrednost plačilnih pravic za vsako leto v obdobju 2015 – 2020 bo določena v 2015, o čemer bodo KMG dokončno obveščena najkasneje do 1. aprila 2016.

 

 

NACIONALNA REZERVA

 

Upravičenci, pogoji in zahteve

 

 

Nosilec KMG je upravičen do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če vloži vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve do 6. maja oz. najkasneje do 31. maja tekočega leta.
Plačilne pravice iz nacionalne rezerve so na voljo KMG:

 • ki izpolnjujejo pogoje za plačilo za mlade kmete ali
 • ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost ali
 • od vključno leta 2016, katerim so bile ugodene pritožbe iz preteklih let, ki vplivajo na število ali vrednost plačilnih pravic.

Če so na voljo sredstva, se nacionalna rezerva uporabi tudi za naslednje namene po naslednjem vrstnem redu:
- za dodelitev plačilnih pravic KMG, ki v letu 2015 zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin niso vložila vloge za dodelitev plačilnih pravic do najkasneje 1. junija 2015,

- za kritje letnih potreb za shemo plačila za mlade kmete,

- za linearno povečevanje vrednosti plačilnih pravic, če je obseg nacionalne rezerve večji od 0,5 % letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila.

 

Za nosilca KMG, ki začenja opravljati kmetijsko dejavnost, štejejo fizične ali pravne osebe, ki v obdobju petih let pred začetkom opravljanja kmetijske dejavnosti niso opravljale nobene kmetijske dejavnosti v svojem imenu in na lastno odgovornost ali niso imele kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost. V primeru pravne osebe, fizična oseba ali osebe, ki imajo kontrolo pravne osebe, v obdobju petih let pred začetkom izvajanja kmetijske dejavnosti, ki jo opravlja pravna oseba, ne sme opravljati nobene kmetijske dejavnosti v svojem imenu in na lastno odgovornost oz. ne sme imeti kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost. Kot nosilci KMG, ki začenjajo opravljati svojo kmetijsko dejavnost, se štejejo samo tisti nosilci KMG, ki so svojo kmetijsko dejavnost začeli opravljati v koledarskem letu 2013 ali v katerem koli letu po tem letu ter predložijo vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve najpozneje dve leti po koledarskem letu, v katerem so začeli opravljati kmetijsko dejavnost. Kot začetek opravljanja kmetijske dejavnosti šteje vpis v RKG.

 

Višina podpore

 

 

 

 

 

Glede števila plačilnih pravic in upravičenih površin za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve veljajo v letu 2015 ista pravila kot pri »prvi« dodelitvi.

Vrednost plačilnih pravic, dodeljenih KMG iz nacionalne rezerve, bo enaka nacionalni povprečni vrednosti plačilnih pravic v letu dodelitve. Izjema so le primeri pritožb in višjih sil, pri katerih se vrednost izračuna v skladu z modelom delne konvergence.

 

 

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC

 

Z letom 2016, ko bodo plačilne pravice dokončno dodeljene, bodo možni prenosi plačilnih pravic znotraj Slovenije (z ali brez prenosa kmetijskih površin), vendar se lahko plačilne pravice prenesejo le na »aktivne kmete«. Izjema so prenosi zaradi dedovanja ali darovanja. Gibanje vrednosti plačilnih pravic po modelu delne konvergence se zaradi prenosa plačilnih pravic ne bo spremenilo.