Skoči na vsebino

PODPORA ZA REJO GOVEDI

 

Namen podpore


Podpora za rejo govedi je namenjena za reševanje težav sektorja in ohranitvi te proizvodnje v Sloveniji.

 

Upravičenci, pogoji in zahteve za leto 2018


Upravičenci do plačila so nosilci KMG, ki:

 • izvajajo kmetijsko dejavnost;
 • katerih ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha in znaša skupni znesek neposrednih plačil, ki naj mu bi bil v koledarskem letu odobren, najmanj 100 evrov;
 • redi bike ali vole ter so izpolnjeni sledeči pogoji:
  • ima ali je imel bika ali vola starejšega od 9 mesecev;
  • je starostni pogoj iz prejšnje alineje za vloge za leto 2015 izpolnil v času od 1. januarja do vključno 31. oktobra 2015, za vloge naslednjih let pa v času od 1. novembra predhodnega leta do vključno 31. oktobra tekočega leta;
  • bik ali vol je na zadevnem KMG neprekinjeno več kot 6 mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. Premik bika ali vola na planino oziroma skupni pašnik, na sejem ali razstavo v obdobju obvezne reje se šteje kot del obdobja obvezne reje, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • obdobje obvezne reje iz prejšnje alineje mora biti za vloge leta 2015 izpolnjeno najpozneje do vključno 31. oktobra 2015, za vloge naslednjih let pa najpozneje do vključno 31. oktobra tekočega leta;
  • bik ali vol je od vključno prvega dne obvezne reje označen, registriran in voden v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • je bik ali vol na dan 1. januarja tekočega leta mlajši od treh let.
   
 • kadar isti bik ali vol v posameznem letu pogoje iz prejšnje alineje izpolnjuje na dveh kmetijskih gospodarstvih, ki sta oddali vlogo za podporo za rejo govedi, je do podpore upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ga je redilo, ko je bil mlajši;
 • obdobje obvezne reje se prične šest mesecev pred dnem odhoda živali z zadevnega kmetijskega gospodarstva in zaključi z dnem odhoda živali iz zadevnega kmetijskega gospodarstva oziroma, če žival do 31. oktobra ne zapusti zadevnega kmetijskega gospodarstva, se obdobje obvezne reje prične 30. aprila tekočega leta in zaključi 31. oktobra tekočega leta;
 • obdobje obvezne reje se obravnava individualno za vsako posamezno žival in se šteje kot izpolnjeno, če sta znotraj tega obdobja izpolnjena pogoja, da je bik/vol starejši od 9 mesecev ter, da je to starost (več kot 9 mesecev) izpolnil v času od 1. novembra predhodnega leta do vključni 31. oktobra tekočega leta.

Višina podpore


Za podporo za rejo govedi je namenjenih 3% sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila (v letu 2018 to znaša 4.054.230,00 evrov). Višina podpore na žival se izračuna tako, da se ta letna sredstva deli s številom upravičenih živali v posameznem letu. To podporo v primeru izpolnjevanja pogojev na dveh kmetijah pridobi kmetija, ki je redila bika ali vola, ko je bil mlajši.

Za posamezno žival se podpora dodeli le enkrat v življenju te živali. Kot dodelitev podpore se šteje tudi uporaba zmanjšanja plačil, nedodelitev podpore ali dodatna kazen iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU zaradi neizpolnjevanja pogojev iz 34. člena te uredbe, ki je ugotovljeno pri pregledu na kraju samem.


Obdobje obvezne reje


Bik ali vol, upravičen do podpore, mora biti prisoten na kmetiji do 31. oktobra tekočega leta več kot 6 mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. V primeru paše na planini, na skupnem pašniku ali odhoda na sejem ali razstavo in je premik pravočasno sporočen v CRG, se to šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne reje.