Skoči na vsebino

PODPORA ZA REJO GOVEDI

 

Namen podpore


Podpora za rejo govedi je namenjena za reševanje težav sektorja in ohranitvi te proizvodnje v Sloveniji.

 

Upravičenci, pogoji in zahteve


Upravičenci do plačila so nosilci KMG, ki:

 • izvajajo kmetijsko dejavnost;
 • znaša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha in znaša skupni znesek plačil, ki naj mu bi bil odobren, najmanj 100 evrov;
 • imajo bika ali vola starega več kot 9 mesecev in izpolnjuje tudi sledeče pogoje:

  • je starostni pogoj za vloge za leto 2015 izpolnil v času od 1. januarja 2015 do 31. oktobra 2015, za vloge naslednjih let pa v času od 1. novembra predhodnega leta do 31. oktobra tekočega leta;
  • bik ali vol je na zadevnem KMG neprekinjeno več kot 6 mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. Kadar v obdobju obvezne reje poteka paša na planini oziroma KMG skupnem pašniku ali pa gre bik ali vol na sejem, razstavo, in se premik bika ali vola sporoči v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, se ta premik šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne reje;
  • obdobje obvezne reje iz prejšnje alineje mora za vloge leta 2015 izpolnjeno najpozneje do 31. oktobra 2015, za vloge naslednjih let pa najpozneje do 31. oktobra tekočega leta;
  • bik ali vol je označen, registriran in voden v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved;
  • je bik ali vol na dan 1. januarja tekočega leta mlajši od treh let.

Višina podpore


Za podporo za rejo govedi je namenjenih 3% sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila (v letu 2015 to znaša 4.139.610,00 evrov). Višina podpore na žival se izračuna tako, da se ta letna sredstva deli s številom upravičenih živali v posameznem letu. Posamezno govedo je upravičeno do podpore samo enkrat v življenju. To podporo v primeru izpolnjevanja pogojev na dveh kmetijah pridobi kmetija, ki je redila bika ali vola, ko je bil mlajši.


Obdobje obvezne reje


Bik ali vol, upravičen do podpore, mora biti prisoten na kmetiji do 31. oktobra tekočega leta več kot 6 mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. V primeru paše na planini, na skupnem pašniku ali odhoda na sejem ali razstavo in je premik pravočasno sporočen v CRG, se to šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne reje.