Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA ZA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH

 

Namen ukrepa

 

Podpora za mleko v gorskih območjih je namenjena ohranitvi proizvodnje mleka na področjih s slabšimi pogoji za proizvodnjo mleka. 


Upravičenci, pogoji in zahteve za leto 2018


Upravičenci do plačila so nosilci KMG:

 • ki izvajajo kmetijsko dejavnost;
 • katerih ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha in znaša skupni znesek neposrednih plačil, ki naj mu bi bil v koledarskem letu odobren, najmanj 100 evrov;
 • katerih kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, je v letu pred letom oddaje vloge za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih njegova oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg oziroma 4.359 kg za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, in če v tekočem letu redijo eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
  • je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do vključno 30. septembra tekočega leta;
  • so v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
  • so na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.
      
 • žensko govedo je krava, ki je v zadnjih dveh letih telila vsaj enkrat do vključno prvega dne za vložitev zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
 • premik ženske govedi na planino oziroma skupni pašnik, na sejem ali razstavo v obdobju obvezne reje iz druge alineje prejšnjega odstavka se šteje kot del obdobja obvezne reje, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda;
 • podatke o ženskih govedih se prevzame iz CRG;
 • najvišje upravičeno število ženske govedi na kmetijskem gospodarstvu se določi tako, da se seštevek oddaje in neposredne prodaje mleka v letu pred letom oddaje vloge za podporo za mleko v gorskih območjih deli s povprečno mlečnostjo v višini 5.167 kg oziroma 4.359 kg pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v ekološko rejo mleka, in se zaokroži navzdol na celo število;
 • podatki o oddaji in neposredni prodaji mleka nosilca kmetijskega gospodarstva se prevzamejo iz evidence mleka, ki se vodi v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco za sektor mleka in tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov;
 • za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka se štejejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo certificirano ekološko pridelavo mleka za leto oddaje vloge za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih in za predhodno leto.

 

Višina podpore


Za namen tega ukrepa bo namenjeno 3,5 % letne ovojnice (v letu 2018 to znaša 4.729.935 evrov). Višina podpore na upravičeno žival se bo izračunala tako, da se bo letna ovojnica namenjena tej shemi delila z vsemi upravičenimi živalmi.

Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za mleko v gorskih območjih za posamezno žensko govedo le enkrat na leto.