Skoči na vsebino

PLAČILO ZA ZELENO KOMPONENTO

 

Namen ukrepa

 

Eden od pomembnih ciljev nove SKP je izboljšanje okoljske učinkovitosti z obvezno "zeleno komponento" neposrednih plačil, ki podpira uporabo kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. V ta namen morajo države članice uporabiti 30 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila, da bi poleg osnovnega plačila odobrile tudi letno plačilo obvezne prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev podnbne in okoljske politike.

 

 

Ukrepi zelene komponente so:

 1. Diverzifikacija kmetijskih rastlin, ki je povsem namenjen preprečevanju monokultur in izboljšanju kakovosti tal
 2. Površine z ekološkim pomenom (PEP), ki se uvajajo z namenom ohranitev in izboljšanja biotske raznovrstnosti na kmetijah. KMG morajo zagotoviti 5 % delež površin z ekološkim pomenom na ornih zemljiščih, ki jih imajo v uporabi. V Sloveniji smo iz nabora ukrepov, ki jih določa evropski predpis o novi SKP izbrali izvajanje prahe, površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, površine pod naknadnimi posevki ali podsevkom ter v letu 2018 še zemljišča v prahi za medonosne rastline.
 3. Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) je pomembno z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanja habitatov in sekvestraije ogljika

 

 Zavezanci za izvajanje kmetijskih praks "zelene komponente"

 

Kmetijsko prakso "Diverzifikacija kmetijskih rastlin":

 • morajo izvajati nosilci KMG, ki imajo več kot 10 ha njivskih zemljišč;
 • nosilcem KMG, ki imajo manj kot 10 ha njivskih zemljišč, ni potrebno izvajati diverzifikacije, a so do plačila zelene komponente vseeno upravičeni.

Kmetijsko prakso "Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja" morajo izvajati nosilci KMG, katerih trajno travinje se nahaja na okoljsko občutljivem območju.

 

Kmetijsko prakso "Površine z ekološkim pomenom":

 • morajo izvajati nosilci KMG, ki imajo več kot 15 ha ornih zemljišč;
 • nosilcem KMG, ki imajo manj kot 15 ha ornih zemljišč, ni potrebno izvajati površin z ekološkim pomenom, a so do plačila zelene komponente vseeno upravičeni.

Nosilec KMG, ki je upravičen do plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, mora od leta 2015 dalje na vseh svojih upravičenih kmetijskih površinah izvajati kmetijske prakse iz naslova zelene komponente. Iz izvajanja obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene komponente so izvzeti nosilci, katerih kmetijsko gospodarstvo je v celoti vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja (v tem primeru se ekološko kmetovanje šteje kot izvajanje vseh obveznosti zelene komponente).

 

Višina podpore

 

Plačilo za kmetijske prakse iz naslova zelene komponente se nosilcu KMG za tekoče leto izračuna tako, da se skupna vrednost plačilnih pravic, ki jih je za tekoče leto aktiviral, množi z določenim odstotkom. Ta odstotek velja za vsa KMG v posameznem letu, določilo pa ga bo MKGP vsako leto kot količnik med letno ovojnico za zeleno komponento in skupno vrednostjo vseh plačilnih pravic, ki se aktivirajo v tekočem letu.


Zahtevek za plačilo za zeleno komponento vloži nosilec KMG na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Ta zahtevek vložijo vsi nosilci KMG, ki so vložili zahtevek za osnovno plačilo, ne glede ali dosegajo velikostne površinske prage, ki sledijo iz obrazložitve kmetijskih praks zelene komponente.

 

 

DIVERZIFIKACIJA KMETIJSKIH RASTLIN

 

Kmetijsko prakso »Diverzifikacija kmetijskih rastlin« morajo izvajati nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo 10 ha in več njivskih zemljišč.
Nosilci KMG, ki imajo manj kot 10 ha njiv niso dolžni izvajati diverzifikacije, a so do plačila zelene komponente vseeno upravičeni.


Najmanjša orna površina, ki se upošteva pri izračunu/zagotavljanju deležev kmetijskih rastlin za namen diverzifikacije znaša 0,01 ha.

 

V okviru kmetijske prakse "diverzifikacija kmetijskih rastlin" mora nosilec KMG:

 • kadar njegovo njivsko zemljišče predstavlja od 10 ha do vključno 30 ha ornih zemljišč na teh zemljiščih zagotoviti vsaj dve različni kmetijski rastlini, pri tem pa glavna kmetijska rastlina ne sme zajemati več kot 75 % ornega zemljišča;
 • kadar njegovo njivsko zemljišče predstavlja več kot 30 ha ornih zemljišč mora na teh zemljiščih zagotoviti vsaj tri kmetijske rastline, pri tem pa glavna kmetijska rastlina ne sme zajemati več kot 75 % ornega zemljišča, dve glavni kmetijski rastlini skupaj pa ne več kot 95 % ornega zemljišča;
 • kadar pa je več kot 75 % ornega zemljišča preraščeno s travo ali drugimi zelenimi krmnimi rastlinami ali je v prahi, v tem primeru glavna kmetijska rastlina na preostali orni površini ne sme zajemati več kot 75% preostalega ornega zemljišča, razen kadar je le-to preraščeno s travo ali drugimi zelenimi krmnimi rastlinami ali je v prahi.

Nosilci KMG morajo zagotavljati »diverzifikacijo kmetijskih rastlin« v obdobju od 7. maja do 31. julija tekočega leta. V tem obdobju morajo na njivskih površinah zagotoviti ustrezno število glavnih kmetijskih rastlin, glede na obseg njiv, ki jih obdelujejo. Kot glavna kmetijska rastlina se šteje rastlina, ki bo na njivi pretežni del diverzifikacijskaga obdobja.

 

Kot kmetijske rastline, ki se upoštevajo za izračun deležev posameznih rastlin za zagotavljanje »diverzifikacije kmetijskih rastlin se štejejo:

 • rastline, ki se kot samostojne upoštevajo na osnovi rodu opredeljenega v botanični razvrstitvi kmetijskih rastlin, npr.: ječmen, pšenica, tritikala, proso, sončnice, rž, koruza, mak, grah, lupina, lan, leča, konoplja, fižol, bob, grašica, ajda, sladkorna pesa, oves;
 • rastline, ki se kot samostojne upoštevajo na osnovi vrste v primeru družin Brassicaceae,  Solanaceae in Cucurbitaceea, npr: zelje, cvetača in brokoli, štejejo kot ena rastlina, ker sodijo v isto vrsto družine Brassicaceae;
 • zemljišče v prahi, kar pomeni, da na tej površini ni kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 31. julija tekočega leta;
 • trave in druge zelene krmne rastline, to so trave, travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice.

Pri tem se zimska in jara kmetijska rastlina štejeta kot različni kmetijski rastlini (to velja za: pšenico, trdo pšenico, piro, kamut, tritikalo, rž, ječmen, oves, oljno ogrščico, krmna ogrščico, krmno repico, vrtni mak, krmni grah, soržico in mešanico žit).

Na površinah z mešanimi kmetijskimi rastlinami, na katerih se dve ali več vrst kmetijskih rastlin goji v ločenih vrstah, se vsaka vrsta kmetijske rastline šteje kot posamezna vrsta kmetijske rastline, če pokriva vsaj 25 % te površine.

 

Izjeme glede izvajanja ukrepa diverzifikacije

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima 10 ha in več njivskih  zemljišč, je lahko izvzet iz izvajanja ukrepa diverzifikacije v naslednjih primerih:

Prva izjema - če je več kot 75% njegovih njivskih površin:
   - zemljišče v prahi, ali

   - začasno travinje (travinje na njivi),ali

   - kombinacija obeh navedenih rab, hkrati pa preostali del njivskih zemljišč, ki ni namenjen zgoraj naštetim rabam, ne presega 30 ha.

Druga izjema – če je več kot 75% njegovih upravičenih kmetijskih zemljišč (tu se upoštevajo vse  upravičene površine – njive, trajno travinje in trajni nasadi):

   - trajno travinje, ali

   - začasno travinje (travinje na njivi), ali

   - v uporabi za pridelavo rastlin, ki rastejo v vodi (npr, vodna kreša),ali

   - kombinacija vseh treh navedenih rab, hkrati pa preostali del njivskih zemljišč, ki ni namenjen zgoraj naštetim rabam, ne presega 30 ha.

Tretja izjema - če ima nosilec KMG nova njivska zemljišča (v primerjavi z letom poprej) in:

   - več kot 50 % prijavljenih ornih površin v letu 2015 ni prijavil na zbirni vlogi v letu 2014 in

   - so vsa orna kmetijska zemljišča, ki so prijavljena na zbirni vlogi v letu 2015, uporabljena za pridelavo različnih kmetijskih rastlin kot v letu 2014

 

 

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM (PEP)

 

Kmetijsko prakso: "Površine z ekološkim pomenom" morajo izvajati nosilci KMG, ki imajo več kot 15 ha ornih zemljišč. Nosilci KMG, ki imajo manj kot 15 ha ornih zemljišč, niso dolžni izvajati prakse »površin z ekološkim pomenom«, a so do plačila zelene komponente vseeno upravičeni.
Kadar površina ornega zemljišča KMG presega 15 ha, nosilci KMG zagotovijo, da so površine, ki ustrezajo vsaj 5 % ornih zemljišč KMG, ki jih prijavijo na zbirni vlogi, površine z ekološkim pomenom.

 

Kot površina z ekološkim pomenom se šteje:

 • zemljišče v prahi, kar pomeni, da na tej površine ni kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 31. julija tekočega leta;
 • površine s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik, ali z mešanicami kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih kmetijskih rastlin. Kmetijske rastline, ki vežejo dušik, so: lucerna, detelje, krmni bob, bob, soja, grašica, volčji bob, grahor ali krmni grah. Mešanice kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: mešanice) so mešanice krmnega graha in jarega ječmena, mešanice krmnega graha in ovsa, deteljno travne mešanice ali mešanice detelj, lucerne in trav, pri katerih je kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, več kot 50 odstotkov vzniklih rastlin. Kmetijske rastline, ki vežejo dušik, ali mešanice morajo biti prisotne na ornem zemljišču od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma do 30. septembra tekočega leta.
  Za izračun deleža »površin z ekološkim pomenom« se posejani 1 m2 upošteva kot 0,7 m2;
 • površine pod naknadnimi posevki ali podsevkom; kot naknadni posevek se šteje mešanica vsaj dveh naslednjih kmetijskih rastlin: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, oves, krmni radič, proso, ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Podsevek je podsevek trave ali stročnic med glavno kmetijsko rastlino. Kot stročnice za podsevek se štejejo detelje, navadna nokota, inkarnatka, krmni grah in deteljno travna mešanica. Površine pod naknadnimi posevki ali podsevkom je treba vzdrževati od 15. avgusta do 16. oktobra tekočega leta.
  Setev naknadnih posevkov je potrebno opraviti za glavno kmetijsko rastlino od 1. junija do 1. septembra tekočega leta, hkrati je potrebno zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra tekočega leta. Površina pod travo je lahko izključno trava v obliki podsevka med glavno kmetijsko rastlino.
  Za izračun deleža površin z »ekološkim pomenom« se posejani 1 m2 upošteva kot 0,3 m2;
 • zemljišče v prahi za medonosne rastline, kar pomeni, da vsaj v času od 1. maja do 31. oktobra tekočega leta na tej površini ni kmetijske proizvodnje, razen pridelave medonosnih rastlin, za katere ni dovoljeno spravilo.

Najmanjša orna površina, ki se upošteva pri izračunu/zagotavljanju deležev kmetijskih rastlin za namen zagotavljanja deleža površin z ekološkim pomenom znaša 0,01 ha.

Naknadne posevke in podsevke iz tretje alineje lahko nosilec kmetijskega gospodarstva zagotovi na lokaciji, ki se razlikuje od lokacije, navedene v zbirni vlogi za tekoče leto.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je na površinah z ekološkim pomenom prepovedana. V zvezi s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev se s pregledi na kraju samem preverja:

 1. dejansko stanje ornih površin, ki jih je nosilec prijavil kot površine z ekološkim pomenom na zbirni vlogi za tekoče leto;
 2. podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih vodi nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi;
 3. račune, s katerih mora biti razviden nakup semena oziroma sadik;
 4. deklaracije uporabljenega semena oziroma sadik;
 5. kopije deklaracij za seme oziroma sadike, ki so pridobljene od drugega KMG.

 

Izjeme glede zagotavljanja površin z ekološkim pomenom

Nosilec KMG, ki ima več kot 15 ha ornih zemljišč, je izvzet iz izvajanja prakse "površine z ekološkim pomenom" v naslednjih primerih:

Prva izjema - če je več kot 75% njegovih ornih zemljišč:
   - zemljišče v prahi, ali

   - začasno travinje (travinje na njivi),ali

   - namenjeno pridelavi stročnic/metuljnic, ali

   - kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča, hkrati pa preostali del ornega zemljišča ni večji kot 30 ha.

Druga izjema – če je več kot 75% njegovih upravičenih površin (tu se upoštevajo vse upravičene površine – orno zemljišče, trajno travinje in trajni nasadi)
   - trajno travinje, ali

   - začasno travinje (travinje na njivi), ali

   - v uporabi za pridelavo rastlin, ki rastejo v vodi (npr, vodna kreša),ali

   - kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča, hkrati pa preostali del ornega ni večji kot 30 ha.

 

 

OHRANJANJE TRAJNEGA TRAVINJA

 

Kmetijsko prakso "Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja" morajo izvajati nosilci kmetijskega gospodarstva, katerih trajno travinje se nahaja na okoljsko občutljivem območju. Nosilci tega trajnega travinja ne smejo spreminjati ali preorati.

 

V primeru, da se vsaj 50 % GERK-a nahaja v zaščitenem območju, prepoved spreminjanja in oranja velja na celotni površini GERK-a.


Če trajni travnik spremenijo ali preorjejo, bodo deležni znižanj izplačil v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (IAKS). Nosilec KMG, ki je zadevnemu travinju spremenil rabo ali ga je preoral, bo moral najkasneje do konca tekočega leta površine ponovno spremeniti v trajno travinje.


Kot okoljsko občutljivo trajno travinje se šteje GERK z rabo 1300 "trajni travnik", GERK z rabo 1320 "travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi" in GERK z rabo 1222 "ekstenzivni sadovnjak" (če je zatravljen in z dvonamensko rabo). Navedeni GERK-i morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ležijo na območju Natura 2000, kjer se hkrati pojavljata vsaj dve vrsti oziroma habitatna tipa z oceno slabega stanja ohranjenosti, in
 • ležijo na območjih, kjer je kot varstveni cilj zastavljeno povečanje površin travnikov v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020.

Prav tako morajo imeti omenjeno rabo vpisano v RKG na dan 18. januar 2015 in se vsaj s 50 % celotne površine GERK- a nahajati v območju, ki je določeno kot okoljsko občutljivo trajno travinje.


Poligoni okoljsko občutljivega travinja so v digitalni obliki kot poseben sloj prikazani na pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-GERK, ki je na voljo na spletni strani MKGP (RKG-pregledovalnik).


O tem, da se trajno travinje nosilca KMG nahaja na okoljsko občutljivem območju so bili nosilci obveščeni tudi na vnaprej pripravljenem obrazcu (»predtisku«) za leto 2015.