Skoči na vsebino

PLAČILO ZA MLADE KMETE

 

Namen plačila

 

Razlog za uvedbo plačila za mlade kmete je dohodkovna podpora za mlade kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Podpora jim bo olajšala zagon dejavnosti in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev, s čimer bo spodbujena generacijska pomladitev.

 

Upravičenci

 

KMG ki je organizirano kot kmetija ali kot s.p., ter je njen nosilec fizična oseba, je upravičeno do plačila za mlade kmete, če izpolnjuje naslednje predpisane pogoje:

 • KMG je upravičeno do osnovnega plačila;
 • v letu 2015 je oseba prvič postala nosilec KMG ali je prvič postala nosilec KMG v obdobju petih let pred prvo predložitvijo vloge za plačilo za mlade kmete;
 • nosilec ni starejši od 40 let v letu prve predložitve vloge za plačilo za mlade kmete.

Kot dokazilo šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG, razen če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije in je eden izmed prejšnjih nosilcev že prejel plačilo za mlade kmete ter je bil zdajšnji nosilec član te kmetije. V tem primeru se ne šteje, da zdajšnji nosilec prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot njegov nosilec.

 

KMG, ki so organizirana kot pravne osebe, so upravičena do plačila za mlade kmete, če izpolnjujejo naslednje predpisane pogoje:

 • KMG je upravičeno do osnovnega plačila;
 • v letu 2015 ali v obdobju petih let pred prvo predložitvijo vloge za plačilo za mlade kmete je fizična oseba, ki izpolnjuje starostni pogoj v letu prve predložitve vloge za to shemo, postala član poslovodstva in obenem pridobila večino glasovalnih pravic v zadevni pravni osebi;
 • fizična oseba ni starejša od 40 let v letu prve predložitve vloge za plačilo za mlade kmete.

Kot dokazilo štejejo statut pri delniški družbi oziroma družbena pogodba pri družbi z neomejeno odgovornostjo, družbi z omejeno odgovornostjo, komanditni delniški družbi in dvojni družbi oziroma drugi ustanovitveni akti pri drugih pravnorganizacijskih oblikah.

 

Višina podpore

 

Za plačilo za mlade kmete je za leto 2015 namenjen 1% sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila (1.379.870,00 evrov), za leto 2016 in nadaljnja leta pa do 1,5% nacionalne letne zgornje meje (2.027.115,00 evrov). Na posamezno plačilno pravico mladi kmet pridobi dodatek, ki ustreza 25 % nacionalnega povprečnega neposrednega plačila na hektar (po okvirni izračunih znaša cca. 50 evrov). Ta se izračuna tako, da se nacionalna zgornja meja za neposredna plačila za leto 2019 deli s številom upravičenih (ugotovljenih) hektarjev za shemo osnovnega plačila v letu 2015. Pri izračunu zneska na kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta se upošteva največ 90 plačilnih pravic, ki jih aktivira (npr. če je aktiviral 100 plačilnih pravic, se jih upošteva le 90).

 

Trajanje podpore

 

Shema je za posamezno kmetijsko gospodarstvo omejena na obdobje največ 5 let.
Če je oseba postala nosilec KMG pred letom 2015, je KMG do plačila za mlade upravičeno do pet let, izplačila pa se uveljavljajo z vsakoletno oddajo vloge za plačilo za mlade kmete:

 • Kadar mladi kmet postane nosilec med 1. januarjem 2015 in 6. majem 2015 (rok za oddajo zbirnih vlog), mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2016, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če se tak mladi kmet odloči za (prvo) oddajo vloge za plačilo v letu
  2015, lahko ravno tako prejema to plačilo za obdobje petih let;
 • Kadar mladi kmet postane nosilec med 7. majem 2015 in 31. decembrom 2015, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila (nacionalne rezerva) in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2016, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če tak mladi kmet odda vlogo leta 2017, potem prejema plačilo za mlade kmete štiri leta;
 • Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2010, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete eno leto (za 2015);
 • Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2014, mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let.