Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

 

SPLOŠNI POGOJI ZA PREJEMANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

 

Do neposrednih plačil je upravičen ‘aktiven kmet’, ki ima vsaj 1 ha upravičenih (ugotovljenih) kmetijskih zemljišč. Izjemoma velja za KMG, ki vlagajo vlogo za podporo za mleko v gorskih območjih ali podporo za rejo govedi in imajo manj kot 1 ha upravičenih (ugotovljenih) kmetijskih površin, vstopni prag v obliki skupnega zneska neposrednih plačil, in sicer morajo biti v danem koledarskem letu taka KMG upravičena do najmanj 100 evrov neposrednih plačil (pred delno ali celotno ukinitvijo).

 

Z letom 2015 sta obseg in vrsta kmetijskih površin, ki jih ima na voljo KMG in na njih izvaja kmetijsko dejavnost, pomembna z vidika zahtev, kdaj se kmetijska površina šteje za upravičeno in katere kmetijske prakse mora izpolnjevati KMG v okviru zelene komponente. V ta namen veljajo sledeče opredelitve, ki izhajajo iz EU predpisov:

  • kmetijska površina je orno zemljišče, trajno travinje ali trajni nasadi;
  • orno zemljišče je kmetijska površina, ki je prijavljena v RKG kot GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1150 – njiva za rejo polžev, 1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na njivi, 1190 – rastlinjak, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, le kadar je namenjen pridelavi jagod, 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi, 1131 - začasno travinje;
  • trajno travinje je kmetijska površina, ki je prijavljena v RKG kot GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1222 – ekstenzivni sadovnjak, če je zatravljen in visokodebeln v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 1300 – trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi;
  • trajni nasad je kmetijska površina, ki je prijavljena v RKG kot GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1160 – hmeljišče, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami, razen za pridelavo jagod, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, če ni zatravljen in visokodebeln v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni nasadi (če so hitro rastoči panjevci, mora biti vrba (Salix spp.) in/ali topol (Populus spp.), pri katerih je najdaljša obhodnja pet let);
  • trave ali druge zelene krmne rastline so trave, razen če so namenjene pridelavi semen, travno-deteljne mešanice in deteljno-travne mešanice ter druge zelene krmne rastline, ki tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih ali so običajno vsebovane v mešanicah semen za pašnike ali travnike v Sloveniji, ne glede na to, ali se uporabljajo za pašo ali ne.

Pri neposrednih plačilih se je ohranil mehanizem finančne discipline, s katerim se po potrebi zagotovijo dodatna sredstva za kmetijstvo na ravni EU  in ustanovi rezerva za krize v kmetijskem sektorju. Kmetijskim gospodarstvom, ki se jim v koledarskem letu odobri več kot 2.000,00 evrov neposrednih plačil, se izplačila znižajo za določen odstotek in v kolikor sredstva niso v celoti porabljena, se naslednje leto povrnejo.

 

 

SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL

 

Od leta 2015 dalje se bodo v Sloveniji izvajale sledeče sheme neposrednih plačil:

* ukinjena v 2017

Vloge za vse naštete sheme so sestavni del zbirne vloge in se oddajo hkrati najkasneje do 6. maja tekočega leta, po tem datumu pa - ob upoštevanju znižanj izplačil - najkasneje do 25 koledarskih dni zamude, vendar je obenem skrajni rok za odločitev o vstopu KMG v shemo za male kmete 15. oktober 2015.

 

Ker so vse plačilne pravice na podlagi sheme enotnega plačila (regionalno plačilo in različni zgodovinski dodatki), ki so jih imela na voljo KMG, prenehale veljati 31. decembra 2014, se plačilne pravice v okviru sheme osnovnega plačila dodelijo na novo. V ta namen je treba oddati vlogo za dodelitev plačilnih pravic v letu 2015 (t. i. prva dodelitev) ali vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Hkrati se odda tudi vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic. Od vključno leta 2016 naprej bo dodelitev plačilnih pravic možna le iz nacionalne rezerve, v skladu s pogoji, ki veljajo za nacionalno rezervo.

 

Kmetijska gospodarstva morajo imeti kmetijske površine, s katerimi uveljavljajo dodelitev in izplačilo plačilnih pravic v okviru zbirne vloge, na voljo (na podlagi lastništva, zakupa, soglasja za uporabo ali druge pravne podlage) 1. junija 2015. Prijaviti morajo vse kmetijske površine KMG, na katerih izvajajo kmetijsko dejavnost. V nasprotnem primeru se bo preverjalo, ali gre za ustvarjanje umetnih pogojev in s tem neupravičenost do plačil.

 

Kmetijska gospodarstva, ki oddajo vlogo za dodelitev in aktiviranje plačilnih pravic, morajo oddati tudi vlogo za plačilo za zeleno komponento (ter izvajati kmetijske prakse glede na velikost in vrsto kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva) in dodatno lahko uveljavljajo tudi plačilo za mlade kmete (če izpolnjujejo pogoje), ter se lahko odločijo za vstop v shemo malih kmetov. Nasprotno pa uveljavljanje proizvodno vezanih podpor ni pogojeno z upravičenostjo do sheme osnovnega plačila, kar pa tudi pomeni, da plačilo za mlade kmete ali vstop v shemo za male kmete ni na voljo tistim kmetijskim gospodarstvom, ki v 2015 uveljavljajo le proizvodno vezane podpore.