Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Vodja službe: Boštjan Tacer

E-pošta: bostjan.tacer(at)gov.si

 

 

Služba za notranjo revizijo je neodvisna in nepristranska organizacijska enota v okviru plačilne agencije, ustanovljena z namenom, da vodstvu plačilne agencije daje zagotovila in svetuje ter zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja te organizacije. Služba za notranjo revizijo pomaga uresničevati cilje plačilne agencije s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja. Služba o odkritih slabostih ali nepravilnostih neposredno poroča vodstvu ter daje priporočila za njihovo odpravo glede pravilnosti in urejenosti delovanja, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih kontrol. Služba za notranjo revizijo deluje v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki temeljijo na obvezujočih elementih Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.


POSLANSTVO


Krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.

 

NALOGE IN DELOVANJE

 

Služba za notranjo revizijo strokovno preverja in ocenjuje:

  • ali so postopki plačilne agencije ustrezni in dajejo razumno zagotovilo za zagotavljanje skladnosti s predpisi Evropske unije in ali so obračuni izplačil resnični, točni, popolni in pravočasni, tako kot to določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1306/2013 in delegirana Uredba Komisije (EU) št. 907/2014,
  • zakonitost, pravilnost in smotrnost delovanja plačilne agencije,
  • spremljanje izvajanja ciljev, ugotavlja in presoja vzroke za odstopanja od predpisanega delovanja plačilne agencije,
  • zagotovljanje gospodarne, učinkovite in uspešne uporabe sredstev
  • ter določa ukrepe za izboljšanje poslovanja, delovnih procesov, varovanja premoženja ter preprečevanja in odkrivanja morebitnih nepravilnosti in goljufij pri delu plačilne agencije.

Več o notranji reviziji na ARSKTRP...