PREJEMNIKI SREDSTEV

V skladu z uredbo Komisije (EU) št. 908/2014 in uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 je ARSKTRP na spodnji povezavi objavila vse prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov v evropskem proračunskem letu 2014.

  

 

Vsebina objave:

 

-         Podatki se nanašajo na obdobje od 16. 10. 2013 – 15. 10. 2014.

-         Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

-         Objavi se:

·         ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;

·         v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;

·         občina in upravna enota;

·         skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);

.         iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).

·         skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;

·         vrsta in opis ukrepa;

 

 

Evropski kmetijski skladi:

 

Iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada – EKJS so financirani:

  • ukrepi neposrednih plačil: neposredna plačila za površine (izplačilo plačilnih pravic), neposredna plačila za živali,
  • ukrepi kmetijskih trgov: ukrepi zunanje trgovine, intervencij in promocije,
  • ukrepi na področju čebelarstva.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP so financirani:

  • kmetijsko okoljski ukrepi – KOP,
  • plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost – OMD,
  • ukrepi tehnične pomoči,
  • ukrep zgodnje upokojevanje,
  • ukrepi 1. in 3. osi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (javni razpisi),
  • ukrepi 4. osi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 - LEADER.  

ISKALNIK prejemnikov sredstev v evropskem proračunskem letu 2014...

 

LEGENDA in opisi ukrepov...

 

Obvestilo o objavi in obdelavi podatkov o upravičencih...