Skoči na vsebino

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

 

USTNA ZAHTEVA

 

Če prosilec zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

PISNA ZAHTEVA

 

Pisna vloga mora vsebovati:

- navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek

- osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu

- naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca

- informacijo, s katero se želite seznaniti

- navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled)

 

Pri zahtevah za dostop do informacij, ki jih bo prosilec ponovno uporabil (pridobitni ali nepridobitni namen), je potrebno podati tudi namen uporabe zahtevanih podatkov.

 

NAČIN  POSREDOVANJA INFORMACIJ

 

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

 

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ

 

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna stroške, skladno s 16. in 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Tudi za ponovno uporabo informacij lahko organ zaračuna stroške izdelave in posredovanja dokumentov, skladno z omenjenimi predpisi:

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16):

VI. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

16. člen
(stroški posredovanja informacij)


(1) Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

(2) Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:

1.      prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
2.      pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
3.      pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
4.      izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
5.      poštnino za pošiljanje po pošti.

(3) Organ ne zaračuna stroškov:

1.      za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
2.      za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
3.      za telefonsko posredovanje informacij,
4.      za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
5.      za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(4) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

17. člen
(enotni stroškovnik)


Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

18. člen
(način plačila stroškov)

(1) Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

(2) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.


ROK ZA ODLOČITEV

 

Organ je dolžan o vaši zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

 

PRAVNO VARSTVO

 

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslana po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Več informacij o dostopu do informacij javnega značaja in varovanju osebnih podatkov dobite na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.