Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Naslov: Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 580 76 17

Faks: (01) 478 92 06

Elektronski naslov:  aktrp(at)gov.si

Davčna številka: 25845837

Matična številka: 2178982

 

Odgovorna oseba: mag. Miran Mihelič, generalni direktor ARSKTRP

 

Datum prve objave kataloga: 28. 8. 2003

Datum zadnje spremembe: 27. 5. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.arsktrp.gov.si

 

2. Splošni podatki o ARSKTRP in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Podatki o organizaciji agencije in kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

ARSKTRP izvaja ukrepe kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja. Je plačilna agencija, ki preverja administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol in določa zneske za izplačilo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za pravilno in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam.

 

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Sektor za neposredna plačila
 • Sektor za razvoj podeželja
 • Sektor za kmetijske trge
 • Služba za kontrolo
 • Služba za finance
 • Služba za notranjo revizijo
 • Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo
 • Služba za splošne zadeve

Organigram

 

KLICNI CENTER

 

Uradne ure za telefonske informacije so:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15. ure
 • ob petkih od 8.00 do 14. ure

Telefon: (01) 580 77 92

 

URADNE URE ZA OSEBNO POSLOVANJE S STRANKAMI

 • ob ponedeljkih od 8.30 do 12. ure
 • ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 15 ure
 • ob petkih od 8.30 do 12. ure

E-pošta: aktrp(at)gov.si

 

URADNE URE SPREJEMNE PISARNE (VLOŽIŠČA)

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 9. do 15. ure
 • sreda: od 8.30 do 15. ure
 • petek: od 8.30 do 14. ure

Ostale kontaktne informacije...

 

2.b Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

mag. Maja Rakič

Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi

Tel.: (01) 580 76 96

 

E-pošta: pr.aktrp(at)gov.si

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja ARSKTRP

 • Predpisi Republike Slovenije
 • Predpisi Evropske unije
 • Nacionalni predpisi s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva in varne hrane
 • Pomembnejši predpisi z delovnega področja organa 

Več...

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

 

2.e Seznam vrst uradnih postopkov

 

ARSKTRP pri izvajanju ukrepov kmetijske politike odloča v upravnih zadevah na prvi stopnji, na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o kmetijstvu.

 

2.f Seznam zbirk podatkov

 

Seznam zbirk podatkov (metapodatkovni opis)...

 

 

2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 

Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri organu:

 

Podatke o pomembnih novicah redno objavljamo na naših spletnih straneh. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjenih spletnih straneh, ali če posameznik ne uporablja interneta, so na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja dostopne tudi po predpisanem postopku.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

 

Kako zaprositi za dostop do informacij javnega značaja?

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

 

Na spletnih straneh je možna izbira velikosti črk. Prosilci pa se lahko zglasijo tudi osebno na ARSKTRP, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. Informacije lahko dobijo tudi po telefonu v Oddelku za EU zadeve in odnose z javnostmi.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

ARSKTRP prejme največ zahtev za dostop do informacij o dodeljenih nacionalnih in evropskih proračunskih sredstvih posameznim upravičencem oz. končnim prejemnikom in zahteve za dostop do informacij o uveljavljanju površin (parcele in GERK-i).