Skoči na vsebino

NOVICA

5. 10. 2017

Vlada RS je danes sprejela Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da bo jutri 6. 10. 2017 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (v nadaljevanju: Odlok).

Odlok določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017. Namen izvajanja ukrepa je izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti čebelarjev za nadaljevanje čebelarjenja. Podpora je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2017, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo do 10. oktobra 2017 vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena Odloka, poslala predtiskane obrazce »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017«.

 

Do pomoči so upravičeni tisti čebelarji, ki so imeli na dan 30. junija 2017 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz Registra čebelnjakov, pri čemer se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki se nanaša na stanje od vključno 31. oktobra 2016 dalje in so ga vlagatelji sporočili do vključno 30. junija 2017. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija pred pričetkom roka za oddajo vloge od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, od Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS). 

 

POMEMBNO:

    • kmetijsko gospodarstvo mora na dan oddaje vloge biti ustrezno vpisano v Register kmetijskih gospodarstev, skladno s 141. členom Zakona, ki ureja kmetijstvo;
    • vlagatelj mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
    • rok za vložitev vloge je 18. 10. 2017; do takrat morajo vlagatelji izpolnjen in podpisan izvod predtiska poslati na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati neposredno v sprejemni pisarni Agencije (v času uradnih ur vložišča).

 

V kolikor upravičenec ne prejme predtiskanega obrazca in izpolnjuje vse pogoje za pridobitev sredstev, lahko vloži vlogo na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Agencije ali v prilogi 1 Odloka. Podpisano in izpolnjeno vlogo se tudi v tem primeru pošlje po pošti ali odda neposredno v sprejemni pisarni Agencije (v času uradnih ur vložišča) najkasneje do 18. oktobra 2017.

 

Najkasneje do 15. decembra 2017 bp Agencija z odločbo odločila o dodelitvi sredstev, ki se bodo izplačala do konca letošnjega leta. Finančna pomoč znaša največ 6 evrov na čebeljo družino.

 

 

 

Ker se pomoč dodeljuje po pravilu de minimis, je lahko najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči v obdobju treh proračunskih let, ki se odobri in izplača kmetijskemu gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju, največ 15.000 evrov.

 

Za izvajanje tega ukrepa je v letu 2017 skupaj namenjenih do 665.000 evrov.