Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Napredek pri izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 in pripravljena sprememba programa za pošiljanje Evropski komisiji v odobritev

Na 15. seji, ki jo je vodila državna sekretarka mag. Tanja Strniša, se je sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020, predlog sedme spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in spremembe meril za izbor projektov.

 

Izvajanje PRP 2014-2020

Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca leta 2018 odobrenih 639 mio EUR oziroma 57,7 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 443 mio EUR oziroma 40,0 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.  Kumulativno je bilo do konca leta 2018 objavljenih 48 javnih razpisov in 29 javnih naročil. Uspešno je bila zaključena tudi peta kampanja oddaje zbirnih vlog.

 

Sprememba PRP 2014–2020

V nadaljevanju seje so člani obravnavali predlog sedme spremembe PRP 2014–2020, ki gredo v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov.

 

  • Spremembe med drugim prinašajo na podukrepu M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva možnost sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev na prilagoditev podnebnim spremembam zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, kot so pojavi škodljivih karantenskih organizmov, med katere sodi tudi huda viroidna zakrnelost hmelja. Na novo se uvaja tudi finančne instrumente – garancije tudi pri tem podukrepu. Nepovratna sredstva iz tega podukrepa bo mogoče kombinirati še s povratnimi sredstvi, ki jih bomo s pomočjo garancij nudili v okviru finančnih inštrumentov.

 

  • Na podukrepu M4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov se ukinja omejitev za velika podjetja, ki proizvajajo kmetijske proizvode, ki niso navedeni v Prilogi I.

 

  • Na podukrepu M6.3 Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij se predvidi objava še enega javnega razpisa, pri čemer bi bile upravičene majhne kmetije, katerih površine pretežno ležijo na OMD, imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin, od 1,5 od 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 glav velike živine na ha.

 

  • Na podukrepu M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti kot na primer v povezavi z dodajanjem vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, turizmom, ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, socialnim varstvom, ravnanjem z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje itd. se poleg finančnih instrumentov uvajajo tudi javne podpore v obliki nepovratnih sredstev.

 

  • Na podukrepu M19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se zagotovijo dodatna sredstva in s tem nov javni razpis, saj je interes LAS velik. Spreminja se čas upravičenosti stroškov, predlagano je od vložitve vloge, poleg tega se znižuje minimalni delež stroškov za animacijo iz 50 % na 20 %.

 

  • Sprememba PRP 2014–2020 prinaša tudi nekatere prerazporeditve finančnih sredstev z namenom učinkovitega upravljanja PRP 2014–2020.

 

S tem, ko je bil predlog spremembe PRP 2014–2020 obravnavan na seji Odbora za spremljanja, ga bo organ upravljanja poslal Evropski komisiji v potrditev.

 

Sporočilo za javnost MKGP