Skoči na vsebino

NOVICA

Štirje novi javni razpisi za kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo iz PRP 2014-2020 v skupni vrednosti dobrih 23 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za podukrep 8.6 za operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa in dva javna razpisa za ukrep 16 - Sodelovanje. Skupna višina vseh razpisanih sredstev za vse štiri javne razpise je dobrih 23 milijonov evrov.

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
•    ureditev greznic in čistilnih naprav,
•    gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
•    nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
•    zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

 

Podukrep 8.6 za operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Podpora iz podukrepa 8.6 je namenjena vzpostaviti novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

 

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.

 

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta.

 

Sporočilo za javnost MKGP

Javni razpisi