Skoči na vsebino

NOVICA

Višja stopnja sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo uredbe se dviga višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov na 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. Višina sofinanciranja zavarovalnih premij za bolezni živali se dviga na 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Uredba določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje:
- primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja, 
- živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni ter 
- gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.


Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v Sloveniji ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov.

 

*  *  *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Sporočilo za javnost MKGP