Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

158. seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 11. 2017 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela šest točk z delovnega področja MKGP.

 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba je nadgradnja Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020, ki je bila sprejeta aprila letos. S to dopolnitvijo uredbe se bosta lahko začela izvajati še dva podukrepa iz ukrepa Sodelovanje, in sicer podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe. Ukrep Sodelovanje sicer podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

 

V Uredbi so določene vrste podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje vseh štirih podukrepov, ki jih je RS predvidela v PRP 2014–2020, in sicer: 

– podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, katerega namen je povečati sodelovanje v kmetijskem sektorju in vzdolž agro-živilske verige z vzpostavljanjem in razvijanjem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; 

– podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, katerega namen je raziskati socialni vidik možne diverzifikacije dejavnosti na kmetiji s spodbujanjem projektov sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti, socialnimi in invalidskimi podjetji ter drugimi pravnimi osebami;

– podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, katerega namen je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ter prenos znanj v prakso;

– podukrep Okolje in podnebne spremembe, katerega namen je razvoja rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju in blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu ter prenosu teh znanj v prakso. 

 

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020 je podlaga za izvajanje javnih razpisov iz PRP 2014–2020 in črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ta Uredba med drugim tudi daje podlago za pričetek izvajanja pristopa Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP).

 

Ukrep Sodelovanje se s finančno perspektivo 2014–2020 na ravni EU uvaja prvič in je eden od najbolj izpostavljenih ukrepov na področju politike razvoja podeželja. 

 

*    *    *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020.

 

Predlog Uredbe je sprejet zaradi pričakovane potrditve specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja v okviru nacionalne sheme kakovosti izbrana kakovost. Potrditev specifikacij pomeni, da se ta nacionalna shema kakovosti v RS lahko začne izvajati, s tem pa so izpolnjeni pogoji, da pri podukrepu M03.1 vključimo nove upravičene proizvode sadje in predelani izdelki iz sadja v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo novih proizvodov bomo v okviru podukrepa M03.1 podprli tudi upravičence iz sektorja sadjarstvo in jim na tako povrnili stroške, nastale z vključitvijo v shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. 

 

Pričakovani rezultati spremembe so povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz sektorja sadjarstvo, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz sektorja sadjarstvo. Poleg navedene dopolnitve sprememba vključuje še uvedbo sklopov glede na vrsto upravičenca, ki je potrebna zaradi omejene količine sredstev in velikega zanimanja za razpisana sredstva. 

 

V uredbi je po spremembi tudi jasneje opredeljeno obdobje trajanja obveznosti, kar je bilo potrebno urediti na podlagi revizijskega priporočila. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v prvem javnem razpisu, in pripomb socialnih partnerjev se je spremenila tudi vsebina meril, kjer bomo pri individualnem certificiranju poleg sodelovanja v organizacijah proizvajalcev dodatno točkovali še vključitev v ostale oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja (npr.: zadruge, agrarne skupnosti, gospodarsko – interesna združenja), pri pravnih osebah, pa bomo pri merilih upoštevali tudi lego kmetijskih površin njihovih članov v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V uredbi se je povečala tudi razpoložljiva količina sredstev, namenjenih temu podukrepu. V okviru spremembe uredbe je dodana tudi omejitev glede dvojnega financiranja za različne upravičene proizvode v okviru upravičene sheme kakovosti izbrana kakovost. 

 

** *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba določa, da morajo imeti upravičenci, ki so v letu 2017 (prvo leto trajanja obveznosti) prvič v kontroli ekološkega kmetovanja, individualni načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne pridelave v ekološko izdelan najpozneje do 15. marca 2018, in ne do 20. decembra tekočega leta, kot velja zdaj. Posledično Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prevzame podatke o izdelanih individualnih načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev za leto 2017 za posamezna kmetijska gospodarstva iz evidence izobraževanja najpozneje 5. aprila 2018, in ne 1. februarja naslednjega leta, kot določa veljavna uredba.

 

Ker so nekatere zahteve ukrepa KOPOP enake praksam zelene komponente v okviru površin z ekološkim pomenom, ki se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, se zaradi preprečitve dvojnega financiranja plačila za te zahteve lahko dodelijo le za površine, ki presegajo zahtevani minimalni skupni obseg površin z ekološkim pomenom. Zaradi spremembe šifranta kmetijskih rastlin, za katere se lahko uveljavljajo podpore za ukrep KOPOP, je treba nabor zahtev ukrepa KOPOP, pri katerih nastaja podvajanje plačil pri kombinaciji s površinami z ekološkim pomenom, dopolniti.

 

Več...