Skoči na vsebino

NOVICA

Razpisana 2 mio EUR za izboljšanje posestne strukture za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24. 11. 2017 v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija "Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih". Upravičencem je na voljo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

 

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

 

Nepovratna sredstva v višini 2 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev in tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Upravičeni so tudi stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2020. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 do vključno 9. marca 2018, do 24. ure.

 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

 

Javni razpis...